ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a továbbiakban: KEJE vagy Adatkezelő), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.keje.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek adatainak kezelése során az Adatkezelőre, mint Egyesületre illetve az adatkezelésre vonatkozó jogi szabályozók és irányadó adatvédelmi egyedi döntések alapján jár el. Ennek megfelelően a KEJE kiemelt figyelmet fordít különösen arra, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelése során az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation –2016/679/EU rendelet, a továbbiakban: GDPR.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a fentiekben említett szabályozókra és joggyakorlatra figyelemmel tájékoztatást nyújtson az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módszeréről illetőleg az igénybe vehető jogorvoslatokról annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartását, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

Adatkezelő a fentebb megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 A GDPR és az Infotv. értelmében  adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Az adatkezelés kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

A KEJE által kezelt adatok kizárólag az Egyesület tevekénységével összefüggésben, a tagfelvételhez kapcsolódó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által meghatározott és az Egyesület Alapszabályában részletezett eljárások lebonyolításához szükséges mértékben kerülnek felhasználásra, az említett szabályozókban meghatározott módon és célból.

Az Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján kezeli. Az említett és a kapcsolódó jogi szabályozók rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

Az Érintett az irányadó jogi szabályozókban részletezettek szerint kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
  • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazását.

Emellett az Érintett jogsértés esetén jogorvoslattal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve a bírósághoz.