Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

ALAPSZABÁLY

 

Dr. Boros Anita

elnök

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései alapján a következő tartalommal elfogadják a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát összhangban az 1/2018. (III. 21.) és 2/2018. (III.21.) számú, valamint 4/2022. (VI.13.) számú közgyűlési határozattal:

Általános rendelkezések

 1. §

 

(1) Az Egyesület neve Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület.

(2) Az Egyesület rövidített neve: KEJE.

(3) Az Egyesület székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 44. III/1.

(4) Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi, az Alaptörvény keretei között.

(5) Az Egyesület önálló jogi személy. Nevében aláírásra a tisztségviselők (elnök, alelnökök) jogosultak. Az Egyesületet az elnök és az alelnökök önállóan képviselik, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának terjedelme általános. A bankszámla feletti rendelkezési jog – a képviseleti jognak megfelelően – önálló.

(6) Az Egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az Alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.

(7) Az Egyesületet a tagok határozatlan időtartamra hozzák létre.

 

Az Egyesület célja

 1. §

 

(1) Az Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási tevékenységének fejlesztése, és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők együttműködésének a támogatása.

(2) Az (1) bekezdésben nevesítettek érdekében az Egyesület célja egy olyan szakmai fórum létrehozása, amely lehetőséget biztosít a hazai hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői számára, hogy

 1. megvitathassák a közigazgatási eljárásjogi, különösen a közigazgatási hatósági jog egyes szabályozási kérdéseit;
 2. közösen kialakítsanak egy olyan hiánypótló szakmai platformot, ahol a hasonló közigazgatási ügytípusokkal foglalkozó szakemberek megvitathatják a közigazgatási eljárásjogi elméleti és gyakorlati álláspontjaikat;
 3. áttekintsék és közösen megoldják azokat a felmerülő gyakorlati problémákat, amelyek egy-egy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani problémákat okoznak a jogalkalmazásban;
 4. közösen felkészüljenek a mindenkori közigazgatási eljárásjogi változásokra;
 5. az Egyesület által felvetett témakörökben tudományos és szakmai vitákat, konferenciákat tartsanak és egyéb rendezvényeken vegyenek részt.

 

 

III.

Az Egyesület feladatai

 1. §

 

 • Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott célok érdekében
 1. nyomon követi a közigazgatási eljárásjog kurrens és a gyakorlati jogalkalmazás tekintetében releváns témáit,
 2. a szakma elismert gyakorlati és elméleti szakembereinek bevonásával kutatások, kutatócsoportok létrehozásával, annak eredményeinek feldolgozásával, eljárásjogi témájú kiadványok közzétételével, tudományos-szakmai hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények megszervezésével kívánja támogatni a közigazgatásban tevékenykedők naprakész ismereteinek fejlesztését,
 3. a közigazgatási szakemberek együttműködésének fokozása érdekében (elektronikus) fórumokat, kulturális rendezvényeket szervez,
 4. tudományos pályázatokat hirdet meg,
 5. együttműködik a közigazgatási képző- és továbbképző intézményekkel, egyéb társszervezetekkel,
 6. nyomon követi a közigazgatási eljárásjogi jogalkotás fejlődését és hírlevél formájában tájékoztatást nyújt a tagjai számára a legmeghatározóbb kérdéskörökről,
 7. nemzetközi kapcsolatokat tart fent más szervezetekkel,
 8. díjakat és elismeréseket alapít és adományoz,
 9. gondoskodik a magyar közigazgatási eljárásjogi jogtudomány kiemelkedő művelőiről való megemlékezésről.

(2) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Az Egyesület tagsága

 1. §

 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a belépési szándékáról nyilatkozik, magára nézve kötelezőnek elfogadja az Egyesület céljait, illetve a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, illetve akinek/amelynek az Elnökség a tagfelvételi kérelmét elfogadja.

(2) A tagfelvételi kérelmet az Egyesületnek címezve, elektronikus úton kell benyújtani. A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) nyilatkozatot
 2. aa) a belépési szándékról;
 3. ab) az Egyesület céljának elfogadásáról;
 4. ac) az Egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezések elfogadásáról;
 5. ad) a hozzájárulásról a kérelmező adatainak az Egyesület általi kezeléséhez;
 6. b) természetes személy esetében az 5. § (5) bekezdésében, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében az 5. § (7) bekezdésében foglalt adatokat;
 7. c) a tagfelvételi kérelem keltét;
 8. d) természetes személy esetén az aláírását, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a cégszerű aláírást és a kérelem mellékleteként a képviselő aláírási címpéldányának másolatát.

(3) Az Elnökség legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt a tagfelvételről. Az Elnökség tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon – elektronikusan – kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.

(3) A felvételről szóló Elnökségi határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Közgyűléshez. A Közgyűlés a rendes közgyűlés keretén belül bírálja el az Elnökség által elutasított tagfelvételi kérelmeket.

(4) Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

 1. §

 

(1) Az Egyesület tagja:

 1. szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen,
 2. az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,
 3. részt vehet az Egyesület Alapszabály 3. §-a szerinti tevékenységében, rendezvényein, tanfolyamain, szakmai pályázatain,
 4. a többi taggal egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik;
 5. tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

(2) Az Egyesület tagja köteles közreműködni az Egyesület céljainak megvalósításában, köteles az Alapszabály rendelkezéseinek megtartására, valamint a tagdíj fizetésére.

(3) Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

(4) Az Egyesület a tagokról nyilvántartást vezet.

(5) A nyilvántartás a természetes személy tag esetén következő adatokat tartalmazza:

 1. családi és utóneve,
 2. anyja neve;
 3. lakcíme;
 4. elektronikus levélcíme;
 5. telefonszáma;
 6. tagsági viszony kezdetének időpontja;
 7. tagsági viszony megszűnésének időpontja;
 8. Egyesületben viselt tisztsége;
 9. tag által befizetett vagyoni hozzájárulás, tagdíj összege;
 10. születési helye, ideje;
 11. foglalkozása;
 12. legmagasabb iskolai végzettsége.

(6) Az Egyesület tisztségviselői esetén nyilvántartott további adatok:

 1. születési családi és utóneve;
 2. születési helye, ideje;
 3. állampolgársága;
 4. adóazonosító jele.

(7) A nyilvántartás a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező személy tag esetén következő adatokat tartalmazza:

 1. hivatalos megnevezése;
 2. nyilvántartási száma;
 3. adószáma;
 4. tagsági viszony kezdetének időpontja;
 5. tagsági viszony megszűnésének időpontja;
 6. képviseletére jogosult személy;
 7. fa) neve, születési helye, ideje, anyja neve;
 8. fb) lakcíme;
 9. fc) elektronikus levélcíme;
 10. fd) telefonszáma;
 11. tag által befizetett vagyoni hozzájárulás, tagdíj összege
 12. székhelye.

(8) A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tag a képviseletére jogosult személyében bekövetkezett változást 30 napon belül köteles az Elnökség felé írásban bejelenteni a (7) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával.

(9) Az Egyesület tagja a tagjegyzék aláírásával, illetve a felvételi kérelme benyújtásával hozzájárul az Alapszabály jelen §-ában meghatározott személyes adatainak Egyesület általi kezeléséhez.

 

 1. §

 

(1) Az Egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek, melynek mértéke évi 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.

(2) A tagdíjat minden tag az esedékesség évének január 31. napjáig köteles teljesíteni az Egyesület bankszámlájára történő utalással.

(3) Az alapító tagok az első éves tagdíjat az alapítással egyidőben az Egyesület házipénztárába befizették.

(4) Az Egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjat a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított 15 napon belül köteles megfizetni. A tagdíj mértéke minden esetben 10.000.- Ft, a belépés éven belüli időpontjától függetlenül.

 

A tagsági jogviszony megszűnése

 1. §

(1) A tagsági jogviszony megszűnik

 1. kilépéssel,
 2. kizárással,
 3. a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
 4. a természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag jogutód nélküli megszűnésével.

(2) A kilépést írásban kell közölni az Elnökséggel. A kilépést nem kell indokolni.

(3) Az Egyesület tagját az Elnökség kizárási eljárás keretében az Elnökség tagjainak kétharmadának határozatával zárhatja ki a Ptk.-ban meghatározottak fennállása esetén. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, mely indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell. Az érintett tagot írásban értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, számára a nyilatkozattétel és a meghallgatás lehetőségét biztosítani kell. A kizárási eljárás során az Elnökség szükség szerint tárgyalást tarthat. Az érintett tag kérésére az Elnökség köteles tárgyalást tartani. A kizárásról szóló határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel fordulni.

(4) A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondására – elnökségi határozattal – akkor kerülhet sor, ha a tag

 1. a) az Alapszabályban foglaltakkal és az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, vagy
 2. b) tagdíjfizetési kötelezettségének az Alapszabályban előírt időpontig nem tesz eleget, és az Elnökség 30 napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólította a tagot a tagdíj megfizetésére. A 30 napos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonyát felmondó elnökségi határozatot a taggal elektronikusan, igazolható módon közölni kell. A tagsági jogviszony felmondására vonatkozó 30 napos határidő a határozat kézbesítésének napjával kezdődik.

(5) A kizárásról, illetve a tagsági jogviszony felmondásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a kizárás, illetve felmondás indokait és azok bizonyítékait, a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást, annak határidejét és a jogorvoslati szervet. Ezt meghaladóan a kizárásról, illetve a tagsági jogviszony felmondásáról szóló határozatot elektronikusan, igazolható módon kell az érintett tagnak megküldeni.

 

VII.

Az Egyesület szervezete

 1. §

 

(1) Az Egyesület testületi szervei:

 1. Közgyűlés,
 2. Elnökség,
 3. Felügyelő Bizottság.

(2) Az Egyesület vezető tisztségviselői:

 1. elnök,
 2. alelnökök.

VIII.

A Közgyűlés

 1. §

(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

(2) A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát természetes személy tag esetén kizárólag személyesen, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén az Egyesület nyilvántartásában bejegyzett képviselője útján gyakorolhatja. A tag a Közgyűlésen a Ptk. szerinti jogokat gyakorolhatja.

(3) A Közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen Alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.

(4) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Alapszabály elfogadása, módosítása;
 2. döntés az Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről és szétválásáról;
 3. az Egyesület tevékenységről szóló éves beszámoló elfogadása;
 4. az Egyesület éves költségvetési beszámolójának elfogadása és számviteli törvény szerinti beszámolójának (mérleg) megállapítása;
 5. az éves költségvetés elfogadása;
 6. a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása;
 7. a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
 8. a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása;
 9. az Egyesület tagjai által határidőben beterjesztett közgyűlési hatáskörbe tartozó javaslatok;
 10. a tagdíj összegének megállapítása;
 11. a tagsági jogviszony felmondása;
 12. döntés azokban a további kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

(5) A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(6) A Közgyűlésre a meghívót a tagok részére a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább15 nappal megelőzően kell megküldeni postai vagy elektronikus úton (e-mailben). A meghívó tartalmára a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az Elnökségtől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(8) A Közgyűlést az elnök, az elnök akadályoztatása esetén valamelyik alelnök, az elnök és az alelnökök egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. A Közgyűlés ülésére, annak dokumentálásra és a határozathozatalra a Ptk. rendelkezései irányadók.

(9) A Közgyűlés tagjai ülés tartása nélkül is hozhatnak határozatot. Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére e-mailben – a tag által megadott és az Egyesület tagnyilvántartásában nyilvántartott e-mail címére – történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a határozat-tervezet megküldésétől számított 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat e-mailben – a határozat-tervezet megküldéséhez használt egyesületi e-mail címre – megküldjék az Elnökség részére.

(10) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk.-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne Közgyűlés tartása esetén.

(11) Ha legalább 5 tag kéri a Közgyűlés megtartását, a Közgyűlést az Elnökségnek az Alapszabály 9.§ (3) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával össze kell hívnia.

(12) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Az Elnökség

 1. §
 • Az Elnökség az Egyesület ügyvezető, operatív és koordináló testülete. Az Elnökség az elnökből és a két alelnökből és a tiszteletbeli elnökből áll. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói. Az Egyesület első, alapító elnöke – újraválasztásának elmaradása esetén – az Elnökség örökös, tiszteletbeli tagja.
 • Az Elnökség tagja lehet az Egyesület természetes személy tagja, illetve a jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet tag – az Egyesület tagnyilvántartásába bejegyzett – képviselője. Az Elnökség tagjainak megbízatása 5 évre szól, és többször is újraválaszthatók. az Elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada választható az Egyesület tagjain kívüli személyekből. A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.
 • Az Elnökség döntéseit rendes ülésen vagy ülés tartása nélkül hozza meg.
 • Az elnök:
 1. végzi az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételével, illetve a változások bírósági nyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos ügyeket;
 2. gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség ülésének előkészítéséről, valamint a Közgyűlés és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,
 3. előkészíti a Közgyűlés elé az Egyesület gazdálkodásáról szóló beszámolót, a költségvetést és a zárszámadást.
 • Az Elnökség ülés tartása nélkül e-mail útján vagy elektronikus hírközlő eszköz útján történő telefonkonferencia beszélgetés keretében is dönthet. Az Egyesület biztosítja, hogy a telefonkonferencia beszélgetés hagyományos telefonról, mobiltelefonról és IP telefonról is elérhető legyen. Az elnökség tag a szolgáltatás központi telefonszámának felhívása után egyedi virtuális konferencia azonosítójának megadása után csatlakozhat a telefonkonferencia beszélgetéshez. A telefonkonferencia beszélgetés során elhangzottakat hangfelvétel útján vagy egyéb módon dokumentálni kell.

(6) Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnökség tagjai, mint az Egyesület vezető tisztségviselői látják el. Nem lehet vezető tisztségviselő az,

 1. a) aki nem nagykorú személy;
 2. b) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
 3. c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 4. d) akit e foglalkozástól jogerősen bírósági ítélettel eltiltottak az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynél;
 5. e) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig;
 6. f) aki párt választott tisztségviselője vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársa.

(7) Az Elnökség feladatkörében a Ptk.-ban nevesített feladatokon túl dönt

 1. a) az Egyesület belső szabályzatainak elfogadásáról;
 2. b) a titkár(ok) díjazásáról, megválasztásáról;
 3. c) a 3. § (1) bekezdésében meghatározottak végrehajtásához szükséges intézkedésekről;
 4. d) a szakmai bizottságok, albizottságok, kutatócsoportok létrehozásáról, illetve az azokban való közreműködésről,
 5. e) díjak alapításáról.

(8) Az Elnökség ülésezési rendjének és döntéshozatalának részletszabályaira az általa elfogadott ügyrend irányadó. Az Elnökség ülésének előkészítéséről és az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről az elnök gondoskodik.

(9) Az Egyesület vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság által kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni, jelentést elkészíteni, a kért adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani, az iratokba és nyilvántartásokba való betekintést biztosítani.

(10) A vezető tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteletdíjért végzik és költségtérítésre jogosultak. A tiszteletdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

(11) Az elnök felel az Egyesület gazdálkodásának tevékenységéért.

(12) Az Egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezetési tevékenységük során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.

(12) Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik

 1. a) a megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni;
 2. b) a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek – a végelszámolással történő megszűnés kivételével – az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.

(13) Az Egyesület – megalakuláskori – vezető tisztségviselői:

Az Egyesület elnöke:

Név: Dr. Boros Anita

Lakóhely: 4761 Porcsalma, Batthyány István út 62.

Anyja születési neve: Nagy Gizella

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. év november hó 7. nap

A megbízatás lejárta: 2022 év november hó 7. nap

Az Egyesület alelnökei:

Név: Dr. Gyergyák Ferenc

Lakóhely: 1105 Budapest, Harmat u. 15/B. 6/26.

Anyja születési neve: Bánhidi Éva Marianna

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. év november hó 7. nap

A megbízatás lejárta: 2022. év november hó 7. nap

Név: Dr. Józsa Fábián

Lakóhely: 1111 Budapest, Kende utca 14. IV/13.

Anyja születési neve: Nagybányai Éva

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. év november hó 7. nap

A megbízatás lejárta: 2022 év november hó 7. nap

 

A Felügyelő Bizottság

 1. §

 

(1) Az Egyesületnél kötelező jelleggel állandó bizottságként Felügyelő Bizottság működik, amely ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, pénzügyi gazdálkodását, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználását. Az Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján működik.

(2) A Felügyelő Bizottság három tagból – elnök és két tag – áll, egyes vizsgálatok elvégzéséhez azonban külső szakértőt is igénybe vehet. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van, és döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság ülésének előkészítéséről és a bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

(3) A Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása 5 évre szól, és többször is újraválaszthatók.

(4) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja nem lehet az, aki

 1. a) az Egyesület elnökségi tagja;
 2. b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 3. c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
 4. d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(5) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését, gazdálkodását. Az ellenőrzés során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(6) A Felügyelő Bizottság ülését legalább évente egyszer össze kell hívni. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek évente köteles beszámolni. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentésének hiányában a mérleg megállapításáról nem dönthet.

(7) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén bármelyik tag – hívja össze.

(8) A Felügyelő Bizottság – az Egyesület megalakuláskori – tagjai:

Név: Dr. Bándi Imre

Lakóhely: 2097 Pilisborosjenő, Iskola út 22.

Név: Dr. Bodri Edina

Lakóhely: 1113 Budapest, Ibrahim utca 26-28. 7/705.

Név: Dr. Laza Margit

Lakóhely: 1203 Budapest, Baross u 5/a. C lh. 3/1.

Az egyesületi titkár

 1. §

 

(1) Az Egyesület szerveinek munkáját, adminisztrációját és ügyvitelét a titkár vagy titkárok segítik.

(2) A titkárt az Egyesület munka- vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatja, vagy tagjai közül választja meg.

(3) A titkár feladata:

 1. a) az Alapszabályban foglalt feladatok ellátásának szakmai és igazgatási támogatása,
 2. b) vezeti a Határozatok Tárát.

 

 

XII.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. §

 

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) Az Egyesület bevételei:

 1. a) tagdíjak,
 2. b) egyéb források (támogatások, az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, stb.).

(3) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

(4) A Közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza az Egyesület Elnökségét, hogy az Egyesület működtetése érdekében szükség esetén úgy döntsön, hogy szponzorálási vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó időtartamra kössön.

 

Záró rendelkezések

 1. §

(1) Az Egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon kell közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az Egyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére is.

(2) Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

 1. a) postai úton történő elküldésével;
 2. b) elektronikus levélben történő elküldésével.

(3) Igazolható módon történő közlésnek minősül

 1. a) az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén a küldemény tértivevénnyel történő továbbítása;
 2. b) az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

(4) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról. A megszűnéssel kapcsolatosan az Elnökség jár el. Az Egyesület vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

(5) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.

 

Záradék:

 

Jelen Alapszabály az Egyesület létesítő okiratának a létesítőokirat-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendelkezéseit tartalmazza, így aláírásommal ezt is igazolom. A módosított Alapszabályt az Egyesület közgyűlése fogadta el, a módosított rendelkezéseket pedig dőlt betű jelöli.

 

Kelt: Budapest, 2022. június 13.

Dr. Boros Anita

elnök