Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.706/2017/2.

A Fővárosi Törvényszék a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal.

A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016741

A szervezet neve: Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

A szervezet rövidített neve: KEJE

A szervezet székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 18. fszt.3.

A szervezet célja:

 1. Az Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási tevékenységének fejlesztése, és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők együttműködésének a támogatása.
 2. Az (1) bekezdésben nevesítettek érdekében az Egyesület célja egy olyan szakmai fórum létrehozása, amely lehetőséget biztosít a hazai hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői számára, hogy
 1. megvitathassák a közigazgatási eljárás jogi, különösen a közigazgatási hatósági jog egyes szabályozási kérdéseit;
 2. közösen kialakítsanak egy olyan hiánypótló szakmai platformot, ahol a hasonló közigazgatási ügytípusokkal foglalkozó szakemberek megvitathatják a közigazgatási eljárás jogi és gyakorlati álláspontjaikat;
 3. áttekintsék és közösen megoldják azokat a felmerülő gyakorlati problémákat, amelyek egy- egy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani problémákat okoznak a jogalkalmazásban;
 4. közösen felkészüljenek a mindenkori közigazgatási eljárás jogi változásokra;
 5. az Egyesület által felvetett témakörökben tudományos és szakmai vitákat, konferenciákat tartsanak és egyéb rendezvényeken vegyenek részt.

A szervezet cél szerinti besorolása: Kutatási tevékenység

A szervezet típusa: Egyesület

Az egyesület képviselőjének adatai:

  • Név: Dr. Boros Anita
  • Képviselő lakóhelye: 4761 Porcsalma, Batthyány István út 62.
  • Képviselő anyja neve: Nagy Gizella
  • Tisztsége: Elnök
  • Képviseleti jog terjedelme: Általános
  • Képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
  • Képviselői megbízás időtartama: 5 év
  • Megbízás megszűnésének időpontja: 2022. november 7.
  • Név: Dr. Gyergyák Ferenc
  • Képviselő lakóhelye: 1105 Budapest, Harmat u.15/B. 6. emelet 26.
  • Képviselő anyja neve: Bánhidi Éva Marianna
  • Tisztsége: Alelnök
  • Képviseleti jog terjedelme: Általános
  • Képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
  • Képviselői megbízás időtartama: 5 év
  • Megbízás megszűnésének időpontja: 2022. november 7.
  • Név: Dr. Józsa Fábián
  • Képviselő lakóhelye: 1111 Budapest, Kende u.14. 4. emelet 13.
  • Képviselő anyja neve: Nagybányai Éva
  • Tisztsége: Alelnök
  • Képviseleti jog terjedelme: Általános
  • Képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
  • Képviselői megbízás időtartama: 5 év
  • Megbízás megszűnésének időpontja: 2022. november 7.

Az alapszabály kelte: 2017. november 7. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A végzés vagy annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I N D O K O L Á S

A bíróság a szervezet által előterjesztett nyilvántartásba vétel iránti kérelem és mellékletei alapján megállapította, hogy azok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] vonatkozó rendelkezéseinek.

Fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A végzés elleni fellebbezés lehetőséget a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul.

Budapest, 2017. december 18.

dr. Pap Réka Orsolya s.k. bírósági titkár