Szakirodalom jegyzék

TANULMÁNYOK

ÁDÁM Antal: A közjogi szerződésekről. Jura. 2010. vol 10. no 1. 5-17. p

ALBRECHT László: A hatósági jogkörök rendezésének és az eljárások egyszerűsítésének néhány kérdése. Állam és Igazgatás. 1966. vol 16. no 4. 319. p

ANKA Márton Tibor: Az ingatlanra vonatkozó jog jogosultjának a halála és a kisajátítási eljárás. In: Közjegyzők Közlönye. 2015. vol 19. no 2. 12-21. p

ÁRVA Zsuzsanna: Az építési eljárások egyes jellegzetességei a Ket. tükrében. In: Új Magyar Közigazgatás. 2011. vol 4.no  4. p.52-59. p

ÁRVAI Béla – MITERMAYER Ödön: Tény és jog a bizonyítási eljárásban. Magyar jog. 2001. vol 48. no 7. 412, 415, 413, 417, 416. p

ASBÓTH Márton: A Kúria döntése felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről: közintézeti aktus-e egy magánegyetem felvételi döntése, és alkalmazható-e rá a Ket.? In: Jogesetek Magyarázata. 2017. vol 7. no 1-2. p.51-58

BÁBITS Krisztina: Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában. In: Új Magyar Közigazgatás. 2016 vol 9. no 2. p.54-60

BAJORY Pál: Államigazgatási út – bírósági út egyes kérdései. Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no 3. 234. p

Balázs István (szerk.): Közigazgatási eljárások. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 257 p.

BALÁZS István- GAJDUSCHEK György- SZAMEL Katalin: Trendek az európai országok közigazgatásában. In: Állam- és Jogtudomány. 2011 vol 52. no 2. p.161-194.

BALÁZSIstván: A hatósági szolgáltatások közigazgatás-szervezési modelljei. In: Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak?. 936 p. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2016. pp. 847-860.

BALÁZSIstván: A közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig. In: Rendszerváltás a jogban.  2009. p.75-92

BALÁZSIstván: A közigazgatás átalakulása Magyarországon. In: Ratio legis, ratio iuris: liber amicorum : studia A. Tamás septuagenario dedicata : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. 600 p. Budapest: Szent István Társulat, 2011. pp. 309-321.

BALÁZS István: Az államigazgatási hatósági szolgáltatások közigazgatás-szervezési modelljei In: Új Magyar Közigazgatás. 2015. vol 8. no 3. 2-13 p

BALLA Péter: Ügyfélegyenlőség, szabad bizonyítás (Anomáliák a szakértői bizonyításban). Magyar jog. 1992. vol 39. no 2. 98-99. p

BALLAZoltán: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. Budapest: Rejtjel, 2013. 434 p

BALOGH BÉKESI Nóra-BALÁZS István-BOROS Anita: Közigazgatási eljárási jog az Európai Unióban-ReNEUAL Modell Szabályok értékelése: I.Könyv Általános rendelkezések. In: Pro Publico Bono. 2017. no 2. p. 20-61. http://kofop.uni-nke.hu/uploads/media_items/pro-publico-bono-reneual-kulonszam.original.pdf

BALOGH Zsolt – DARÁK Péter – LEHÓCZKI Balázs – SZABÓ Annamária Eszter – SZÉPLAKI-NAGY Gábor: Felsőbírósági Jogesetek. Új Magyar Közigazgatás. 2017. vol 10. no 1. 70-86. p

BALOGH-BÉKESI Nóra: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban. Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 4. 12-17. p

BALOGH-BÉKESI Nóra: Alapelvek a [ReNEUAL] modellszabályokban. Pro Publico Bono. 2017. vol 5. no 2. klsz. 20-30. p

BALOGH-Békési Nóra: A tisztességes ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog. Budapest : Pázmány Press, 2015 53-66 p

BALOGH-BÉKESI Nóra: Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban. In: Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 4. 12-17 p

BARABÁSGergely: A közigazgatási eljárásjog fejlődése Magyarországon 1867 és 1945 között. In: Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. 2004. p.9-25

BARABÁSGergely: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). Budapest : Árboc, 2013.          63 p.

BARABÁSGergely: Doctrines of legal consequences of administrative procedural irregularities in the case-law of the Court of Justice. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései Budapest: Pázmány Press, 2015. p. 419-435.

BARANYI Bertold: Mulasztás 1.-Mikor Mulaszt a hatóság? Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 9.

BELCSÁKRóbert Ferenc: A bírságkiszabás jogállami garanciáinak hiányáról. In: ” Optimi Nostri”. Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok. 2009. – 2009. p.8-41

BENCSIK András: “Volt egyszer egy koncepció”: a közigazgatási hatósági eljárás (re)kodifikációjának dilemmái. In.: Jura. A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja, 2016. vol. 22. no. 2. 5-11 p

BENCSIKAndrás: Alkotmányjogi panasz a közigazgatási hatósági eljárásban. In: Közjogi Szemle. 2013. volt 6 no 3. 24-30 p.

BENDE-SZABÓ Gábor: A végrehajtás, In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási jog nagy kézikönyve. 2008. Budapest, CompLex Kiadó. 1832. p

BENEDEK Károly: A polgári jog legfontosabb alapelvei. Jogtudományi közlöny. 1964. no 12. 630-636. p

BERKESLilla: Konferencia az EU készülő eljárási modelltörvényéről és a tíz éves Ket. rekodifikációjáról a Pázmányon. In: Új Magyar Közigazgatás 2015. vol 8. no 2. 116-119 p

BÓDINÉ Beliznai Kinga: Wlassics Gyula a Közigazgatási Bíróság élén (1906 – 1933). Miskolci Jogi Szemle. 2017. vol 12. no 2. 105-123. p

BOROS Anita: Bizonyítás az osztrák közigazgatási eljárásban. Magyar Közigazgatás. 2006. vol 56. no 9. 531-541. p

BOROS Anita: Új jogintézmények a Ket. bizonyítási rendszerében. Jogtudományi Közlöny. 2006. vol LXI. no 11. 419-420. p

BOROS Anita: Bizonyítás a német közigazgatási eljárásban. Jogtudományi Közlöny. 2008. vol 63. no 11. 562-568. p

BOROS Anita: A Ket. és a Ket.-novella valamint az iparjogvédelmi eljárások viszonya. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 4. no 5. 16. p

BOROS Anita: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. január 1-jétől módosuló (legfontosabb) rendelkezései. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 12. 5-8. p

BOROSAnita: Europeanization of Administrative Law with a View to Hungary. The Romanian Review of European Governance Studies. 2010. vol 2. no 4. 19-36.

BOROS Anita: Nyitott kérdések, joghézagok, értelmezési problémák a hatályos közigazgatási eljárásjogi törvényben. Önkormányzati Hírlevél. 2010. vol XVI. no 11-12. 24.

BOROS Anita: A hatóság hallgatása. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 11.sz. 1.

BOROS Anita: A hatóság vizsgálatának terjedelme a tényállás tisztázása során – az okirati bizonyítás és az alapelvek kapcsolata. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 10. 3-4.

BOROSAnita: A közigazgatási jog és a közigazgatási eljárásjog európaizálódása. Jogtudományi Közlöny. 2011. vol 66. no 3. 175-185. p

BOROS Anita: Az ügyféli minőség megállapítása a közigazgatási hatósági eljárásban. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol 1. no 5. 3-4. p

BOROS Anita: Határozat avagy végzés? – Vagy egyik sem (II.). Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 4. 1. és 7. p

BOROS Anita: Közigazgatási vagy közigazgatási hatósági ügy? Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol 1. no 11. 8-9. p

BOROS Anita: A túlszabályozás csapdájában –  a Ket. általános eljárásjogi kódex-jellegének végnapjai. Új Magyar Közigazgatás 2012. Budapest. 2-15. p

BOROS Anita: Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog avagy europanizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)? Jogtudományi Közlöny. 2013. vol 68. no 12. 611-621. p

BOROSAnita: A Ket. egyes rendelkezéseiről I. Új Magyar Közigazgatás. 2014. vol 10. no 3. 59-60. p

BOROSAnita:Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé. MTA Law Working Papers. 2014. vol 1. no 58. 1-42. p Forrás: www.jog.tk.mta.hu

BOROS Anita: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához.
Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 4. 1-11. p

BOROS Anita: Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban. Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 1. 74-79. p

BOROS Anita: A közigazgatási eljárásjog uniós szinten. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás. 2017. vol 5. no 2. (különszám) 8-9. p

BOROS Anita: A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye az Ákr. I. Új Magyar Közigazgatás. 2017. vol 11. no 1. 5. p

BOROS Anita: A bizonyítás megjelenése egyes külföldi államok eljárásjogában, különös tekintettel annak államigazgatási (közigazgatási) eljárásjogi szabályozására. In: Magyar Közigazgatás, 2005. vol 55. no. 4. 230-239 p

BOROS Anita: A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás jellemzői In.: Fogyasztóvédelmi tükör, 2015. vol.6. évf. 1. különszám 16-33 p

BOROS Anita: A hatóság hallgatása. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no.11. 1-3 p

BOROS Anita: A hatóság tényállás-tisztázási kötelezettsége. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no.11. 5-9 p

BOROS Anita: A hatósági vizsgálat terjedelme a tényállás tisztázása során – az okirati bizonyítás és az alapelvek kapcsolata. In.: Közigazgatás a gyakorlatban,2011. no.10. 3-5 p

BOROS Anita: A Ket. 2011. évi felülvizsgálatának koncepciója. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 6.6-10 p

BOROS Anita: A Ket. egyes rendelkezéseiről I. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2014. no.3. 56-61p http://www.kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK/UMK_2014_3/10_kerdes_valasz.pdf

BOROS Anita: A Ket. egyes rendelkezéseiről II. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2014. vol.7. no.4.74-77p
http://www.kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK/UMK_2014_4/11_Boros_Anita.pdf

BOROS Anita: A Ket.és a Ket-Novella valamint az iparjogvédelmi eljárások viszonya. In: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 5. 10-23 p

BOROS Anita: A közigazgatási eljárásjog az Európai Unió jogában – első lépések az egységes uniós közigazgatási eljárásjog felé In: Új Magyar Közigazgatás, 2015. vol.8. no. 4. 1-13p http://kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK_2015/4/01_Kozigazgatasi_eljarasjog_EU.pdf

BOROS Anita: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. január 1-jétől módosuló (legfontosabb) rendelkezései. In: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 12. 3-15 p

BOROS Anita:A közigazgatási jog és a közigazgatási eljárásjog europanizálódása. In.: Jogtudományi Közlöny, 2011. vol. 66. no. 3. 175-187 p

BOROS Anita: A temetkezés körüli szakigazgatási feladatok a honi jogrendszerben. In: Építésügyi Szemle, 2005. vol. 47. no. 4. 36-48p

BOROS Anita: A túlszabályozás csapdájában – A Ket. általános eljárásjogi kódex jellegének végnapjai. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2012. no. 3. 2-15 p

BOROS Anita:Az elektronikus ügyintézés szabályainak legutóbbi változása. In.: Közigazgatás a gyakorlatban,2011. no. 2.3-4p

BOROS Anita: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárás(jog)a. In: Collega,  2003. vol. 7. no. 4. 56-65 p

BOROS Anita: Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog avagy europanizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)? In.: Jogtudományi Közlöny, 2013. no.12. 611-623 p

BOROS Anita: Az ügyféli minőség megállapítása a közigazgatási hatósági eljárásban. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011.no. 5.3-6 p

BOROS Anita: Beweis in ungarischem Verwaltungsverfahren. In: Collega, 2007. vol.11. no. 2- 3. 268-272 p

BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásban. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2009. vol. 2. no. 8. 27-37 p

BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. In: Collega, 2006. vol.10. no. 2-3. 9-16 p

BOROS Anita: Bizonyítás a német közigazgatási eljárásban. In: Jogtudományi Közlöny, 2008. vol. 63. no. 11. 562-569 p

BOROS Anita: Bizonyítás az osztrák közigazgatási eljárásban. In.: Magyar Közigazgatás, 2006. vol. 56. no. 9. 531-542 p

BOROS Anita: Das ungarische Verwaltungsverfahren. In: Verwaltungsrundschau, 2007. vol. 53. no.2. 55-60 p

BOROS Anita: Die Rechtsstellung und Aufgaben der lokalen Selbstverwaltungen in Ungarn. In.: Verwaltungsrundschau, 2008. vol. 54. no. 8. 303-307 p

BOROS Anita: Die wichstigste Regeln des ungarischen Verwaltungsverfahrens und die Veränderungen des Verwaltungsferfehrensgesetzes.In.: Verwaltungsarchiv,2011. no. 2.206-223 p

BOROS Anita: Dr. Lőrincz Lajos: Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás. In: Magyar Jog, 2006. no. 8. 503-507 p

BOROS Anita: Elektonische Dienstleistungssysteme und Verfahren in Ungarn. In: Bürgernahes E-Government für Mittel- und Osteuropa. Alcatel-Lucent Stiftung, 2008. no. 78. 36-42 p http://www.stiftungaktuell.de/files/sr78_gesamt.pdf

BOROS Anita: Europeanization of Administrative Law with a View to Hungary. In: The Romanian Review of European Governance Studies, 2010. no. 4. 19-35 p http://rregs.reviste.ubbcluj.ro/index.php/2010/12/01/europeanization-of-administrative-law-with-a-view-to-hungary/

BOROS Anita: Határidős kisokos – a legfontosabb határidők a Ket-ben In.: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no. 9.10-13 p

BOROS Anita: Határozat avagy végzés? – vagy egyik sem? (I.) In.: Közigazgatás a gyakorlatban,2011. no. 3.

BOROS Anita: Ismét módosul a Ket. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2012. no.1. 1-5 p

BOROS Anita:Ismét módosul a Ket.! In.: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no. 2.4p

BOROS Anita: Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához In.: Új Magyar Közigazgatás, 2016. vol. 9. no. 4. 1-11 p

BOROS Anita: Jogtörténeti adalék a bizonyításelmélet fejlődéséhez. In: Collega,  2005. vol. 9. no. 8. 25-33 p

BOROS Anita: Koncepcionális javaslatok a Ket. felülvizsgálatához. In: Közjogi Szemle, 2010. vol. 3. no. 9. 19-27 p

BOROS Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Budapest: Complex Kiadó, 2013.

BOROS Anita: Közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban – a ReNEUAL Modell Szabályok értékelése;  In.: Pro Publico Bono 2017. 2. különszám. 8-19, 30-36, 47-49, 50-53, 61-67, 76-77, 88-95, 114-121, 127-132, 242-250 p

BOROS Anita: Közigazgatási vagy közigazgatási hatósági ügy. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 07-08. 8-10 p

BOROS Anita: Nyitott kérdések, joghézagok, értelmezési problémák a hatályos közigazgatási eljárásjogi törvényben. In: Önkormányzati Hírlevél, 2010. vol.16. no. 11-12. 19-28 p

BOROS Anita: Recenzió: Darák Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések 2005-2010. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2011. no.1. 59 p

BOROS Anita: Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban In: Új Magyar Közigazgatás, 2016. vol.9. no.1. 74-82 p http://www.kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK_2016/1/09_kerdes_valasz_Uj_elemek_kozig.pdf

BOROS Anita: Új jogintézmények a Ket. bizonyítási rendszerében. In: Jogtudományi Közlöny, 2006. vol. 61. no. 11. 417-433 p

BOROS Anita:Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé. MTA Law Working Papers 2014/58. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

BorsayTamás:Államigazgatás és nemzeti versenyképesség. In: Jegyző és Közigazgatás. 2017 vol 19. no 5. p.10-11

BUJDOSÓAndrás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény átfogó reformjának aktuális kérdései. In: Themis 2014. no 2. 5-37 p

BUZÁSPéter –RÉVÉSZBalázs: A drónok alkalmazásának alkotmányos korlátai az Egyesült Államokban, Pro Publico Bono. 2017. no 1. 152., 160. p

CHRONOWSKI Nóra: A közigazgatási bírságolás észszerű határideje és a megfelelő ügyintézéshez való jog. Közjogi Szemle. 2017. vol 10. no 2. 65. p

CHRONOWSKI Nóra: A közigazgatási bírságolás észszerű határideje és a megfelelő ügyintézéshez való jog. In: Közjogi Szemle 2017. vol 10. no 2. 65-66 p

CHRONOWSKI Nóra: Mikor megfelelő az ügyintézés? In: Magyar Jog. 2014 vol 61. no 3. p.137-145

CSATLÓS Erzsébet: Az európai közigazgatási eljárási jog kodifikációja és a hatóságok együttműködése: mérföldkő az európai közigazgatás szabályozásában? In: Eljárásjogi szemle. 2016 vol 1. no 2. sz. p.14-23

CSATLÓS Erzsébet: Közigazgatási hatóságok együttműködési hálózatai és a jövő nagy kérdései. In: Közjogi Szemle. 2016 vol 9. no 1. p.13-19

CSATLÓS Erzsébet: Európai Közigazgatás. Iurisperitus, Szeged, 2021.

CSEHI Zoltán: Kérdések és felvetések a német típusú alkotmányjogi panasz magyarországi bevezetése kapcsán. Alkotmánybírósági Szemle. 2011. vol 2. no 1. 100-109. p

CSÉKA Ervin – NAGY Lajos: A bizonyítás általános kérdései a büntetőeljárási törvényben. Jogtudományi Közlöny. 1972. vol 27. no 9. 422-427. p

CSERVÁK Csaba: Az alapjogvédelem komplex intézményrendszere Magyarországon. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás. 2015. vol 3. no 3. 13-28. p

CSERVÁK Csaba: Német hatás a magyar alkotmányfejlődésre a rendszerváltozást követően. Magyar Jog. 2017. vol 64. no 9. 567-580. p

CSIBA Tibor: A megosztott hatáskör és  a szakhatóság mint annak jogosulta. Magyar Közigazgatás. 2005. vol LV. no 7. 398-404. p

CSIBA Tibor: A Ket. alkalmazásának tapasztalatai bírói szemmel. Magyar Közigazgatás. 2006. vol 56. no 12. 713-717. p

CSIBA Tibor: A szakhatóság közreműködésével kapcsolatos változások. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 3. 8. p

CSIBATibor: A Ket. alkalmazásának tapasztalatai bírói szemmel. In: Magyar közigazgatás, 2006. no. 12. 713-717 p

CSIBATibor: A másodfokú hatóság a fellebbezést bírálja el? In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 6. p.2-3.

CSIBATibor: A szakértő szerepe a közigazgatási hatósági eljárásban és a közigazgatási bíráskodásban. In: Magyar közigazgatás. 2005. no 2.  p.104-110.

CSIBATibor: A szakhatóság közreműködésével kapcsolatos változások. 1. r In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 3.p.8-9.

CSIBATibor: Ellenőrzés, hatósági ellenőrzés. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011 no 12.sz. p.1-6.

CSIBATibor: Határidők (határnapok) és időtartamok a közigazgatási eljárásban. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 11. p 4-5.

CSIBATibor: További gondolatok a szakhatóság közreműködésével kapcsolatos változásokról. [2. r] In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. – no 4. 12-13. p

CSIZMADIAZsófia: A Ket változásának hatása a könyvvizsgálói törvényre. In.: Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat, 2009. vol. 51. no. 10. 423-424 p

DARÁK Péter: A közigazgatás hallgatása elleni bírói jogvédelem. Magyar Közigazgatás. 1994. vol 44. no 6-7. 419-427. p

DARÁKPéter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. A 2004. évi CXL. tv. hatálybalépésével bekövetkező főbb változások. In: Ügyvédek lapja. 2005. no 3.  p.17-34.

DARÁKPéter: Hatósági, ügyféli alternatívák és választások a Ket. szövegének nyelvtani értelmezése alapján. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 9. 4-9 p

DARÁKPéter: Új közigazgatási perrendi elképzelések In: Új Magyar Közigazgatás. 2016 vol 9. no 4. p.48-49

DARÁKPéter-Hulkó Gábor: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel. In: Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 2. 67-70 p.

DEMJÉNPéter-Bokros Andrea: A közigazgatási nemperes eljárások szabályozása és a változások lehetséges útjai. In: Eljárásjogi szemle. 2016 vol 1. no 3. p.13-19

DOBROTKA-Mayer Annamária: Interjú Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszterrel In: Fontes Iuris. 2016. vol 2. no 4. p.5-7

DONÁTH Róbert: A hatáskörátruházás lehetőségei és korlátai. Állam és Igazgatás. 1972. vol 22. no 2. 107-111. p

DUDÁSFerenc: Az egymenetes ügyintézés a gyakorlatban. Állam és Igazgatás. 1987. vol 37. no 4. 364. p

ELEKBalázs: A közigazgatási eljárás – büntető eljárás viszonya a ne bis in idem elvének tükrében. In: Jura. A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja. 2016. vol 22. no 2. 229-239. p

ENGELHARDT, Hans: Az államigazgatási aktusok bírósági ellenőrzése a Német Szövetségi Köztársaságban. Jogtudományi Közlöny. 1985. vol 40. no 2. 83-86. p

FÁBIÁN Adrián: Az irányítás tartalma. Közjogi Szemle. 2009. vol 2. no 3. 42-48. p

FÁBIÁN Adrián: A német általános közigazgatási eljárás alapjai. In: Jura. 2003. vol 11. no 3. p. 25-33.

FÁBIÁNAdrián: Az EU-jog és a tagállami közigazgatási eljárás kapcsolódási pontjai. In: Magyar közigazgatás. 2006 no 10. p.615-619.

FÁBIÁNAdrián: Gondolatok a Ket. elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályairól. In.: Infokommunikáció és Jog, Melléklet. 2006. no. 1. 4-6 p

FÁBIÁNAdrián: Gondolatok a Ket. gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatban In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 10. 1-3 p

FÁBIÁNAdrián: Über die Reform des ungarischen Verwaltungsverfahrensrechts. In: Osteuropa Recht. 2005 vol 1.no 1. p.35-44.

FARKASErika: A hatósági szerződés. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2012. no 1. p 20-23

FAZEKASMariann: Az Alaptörvény hatása a közigazgatási eljárásjogra In: Közjogi Szemle. 2017. vol 10. no 2. p.31-41

FAZEKAS Marianna: Hatósági ügy – közigazgatási jogvita. Jogtudományi Közlöny. 2017. vol 72. no 10. 453, 456. p

FAZEKAS Marianna: Hatósági ügy – közigazgatási jogvita: (az Ákr. és a Kp. tárgyi hatályának néhány kérdése). In: Jogtudományi Közlöny. 2017. vol 72. no. 10. 453-462 p

FELBERZsófia: Útban az interoperabilitás felé. In: Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. 2014. no 1.  p.157-164

FONYÓ Gyula: Az államigazgatási eljárás korszerűsítése elé (I.). Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no. 10. 874-875. p

FONYÓ Gyula: Az államigazgatási eljárás korszerűsítése elé (II.). Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no 9. 769-770. p

FONYÓ Gyula: Az állampolgári eljárás korszerűsítéseelé (II.). Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no10. 873. p

FONYÓ Gyula: A közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése a tanácsokhoz I. Állam és Igazgatás. 1977. vol 27. no 7. 577-589. p

FONYÓ Gyula: A közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése a tanácsokhoz II. Állam és Igazgatás. 1977. vol 27. no 8. 694-704. p

FONYÓ Gyula: A tanácsi hatósági munka I. Állam és igazgatás. 1979. vol 29. no 8. 714. p

FORGÁCSImre: Eljárásrendek harmonizációja és/vagy globális közigazgatás? Vázlatos gondolatok az Európa Tanács közigazgatási ajánlásaihoz. In: Európai Tükör. 2007. no 11.sz. p.3-14.

FORGÁCSNÉ DR. OROSZ Valéria: Egy tutor tapasztalatai, azaz a Ket.-novella a gyakorlatban. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 4. 13-14. p Forrás: www.uni-nke.hu

FORGÁCSNÉ OroszValéria: Egy tutor tapasztalatai, azaz a Ket.-novella a gyakorlatban. In: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 4. 8-16 p

FROMONT, Michel: A közigazgatási bíró határozatainak végrehajtása a francia és a német jogban. Magyar Jog. 1990. vol 37. no 1. 68-73. p

GAJDUSCHEKGyörgy: A közigazgatási bírságolás eredménytelenségéről. In: Jogtudományi közlöny. 2009 vol 64. no 1. p.9-19.

GÁSPÁR Jenő: A Ket-Novella és a jegyző hatósági munkája. 2010. vol 12. no 2. Forrás: www.jegyzo.hu

GERENCSÉR Ferenc: Közigazgatási eljárásjog jegyzet. 2016. vol IV. no 1. Félév. Forrás: www.doksi.hu

GESZTEILászló: A közigazgatási perrendtartás megújításának főbb szempontjai. In: Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol  9. no 4. 26-34 p

GONOD, Pascale: La codification de la procédure administrative. Actualité Juridique Droit Administratif. 2006. vol 51. no 9. 489-492. p

GÖRÖG Katalin: A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv és a Ket.-novella közigazgatás egyszerűsítési eszközeinek hatása a katasztrófavédelmi igazgatási területre. In.: Európai Tükör, 2010. vol. 15. no. 1. 34-51 p

GYERGYÁK Ferenc: Gondolatok a Ket. egyes rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 4. 4. p

GYERGYÁKFerenc: A Ket. 114. §-a alkalmazhatóságának kérdése egy jogeset kapcsán. In: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 07–08. 6–8 p

GYERGYÁKFerenc: Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás szabályai a Ket.-ben. In.: Magyar Közigazgatás, 2005. no. 2. 77-88 p

GYERGYÁKFerenc: Gondolatok a Ket. egyes rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 4. 4-7 p

HAID Tibor: A közigazgatási bíráskodás főbb modelljei. Bolyai Szemle. 2010. vol 19. no 1. 147-166. p Forrás: www.archiv.uni-nke.hu

HAJASBarnabás – PÁTKAINándor: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a közigazgatási eljárási kódex újraszabályozása tükrében. Új Magyar Közigazgatás. 2015. december, vol 8. no 4. 14-20. p

HAJAS Barnabás: Általános közigazgatási rendtartás – Ket. kontra Ákr. Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 4. 18-25. p

HAJAS Barnabás: Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól.Jegyző és közigazgatás. 2016. vol XVIII. no 5.

HAJAS Barnabás: Az Ákr. hatálya. Jegyző és Közigazgatás. 2017. vol XIX. no 4. Forrás: www.jegyzo.hu

HAJAS Barnabás: Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás. Jogtudományi Közlöny. 2017. vol 72. no 6. 292-302. p

HAJASBarnabás: A közigazgatási hatósági eljárásjog megújítása. In: Fontes Juris. 2015 vol 1 no 2. 8-14 p

HAJAS Barnabás: A közigazgatási hatósági eljárásjog megújítása: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kodifikációja. In: Fontes Iuris, 2015. vol. 1. no. 2. 8-14 p

HAJASBarnabás: Általános közigazgatási rendtartás: Ket. kontra Ákr. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2016. vol. 9. no. 4. 18-25 p

HAJASBarnabás: Az Ákr. hatálya. In: Jegyző és Közigazgatás, 2017. vol. 19. no. 4. 7-12 p

HAJASBarnabás: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a modernkori veszélyek rendészeti kezelésében. In: Pécsi határőr 2015. vol 16. p.45-55

HAJASBarnabás: Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól. In: Jegyző és Közigazgatás 2016. vol 18. no 5. 14-21 p

HAJASBarnabás: Még egyszer a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos közigazgatási eljárásjogi kérdésekről. In: Eljárásjogi Szemle 2016. vol 1. no 2. 3-14 p

HAJASBarnabás: Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás. In: Jogtudományi Közlöny. 2017. vol. 72. no. 6. 292-302 p

HAJDÚ Zoltán: Az 1956-os közigazgatási területbeosztási reform földrajzi kérdései. Tér és társadalom. 1989. vol 3. no 4. 44. p

HÁMORIAntal: A Ket., a családok védelme és a hatóság gyakorlata. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2017. vol. 10. no. 1. 62-66 p

HANSÁGI-HAYDN Nóra: A Ket. jogorvoslati rendszerének alkalmazása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Res Immobiles. 2011. vol 5. no 2. 55-64. p Forrás: www.resimmobiles.hu

HARDY Zoltán: A hatáskör-gyakorlás átruházásának egyes kérdései. Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no 9. 796-806. p

HARSÁNYIZsolt: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításának előkészítéséről. In: Közigazgatási Szemle. 2007. vol 3. p.98-99.

HLAVATHY Attila: Az egyéni jogtudat értelmezési modellje. Jogtudományi Közlöny. 1973. vol 28. no 6. 315-325. p

HOFFMAN István: A közigazgatási szerv döntése. A döntések közlése. In FAZEKAS Marianna szerk.: Közigazgatási jog. Általános rész III. 2017. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 264-274. p

HOFFMANIstván: A jogorvoslathoz való jog érvényesülése a közigazgatási hatósági eljárásban – különös tekintettel a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatára. In: Themis.2006 no 1. 27-38 p.

HOFFMANIstván: Gondolatok a szociális hatósági ügyekben történő közigazgatási hatósági eljárás egyes aktuális kérdéseiről. In.: Themis. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata, 2005. no. 2. 66-78 p

HOFFMANIstván: Néhány gondolat a normakontrolleljárásoknak a Közigazgatási perrendtartásban történő szabályozásáról. In: Jogtudományi közlöny. 2017. vol 72. no 7-8. p.335-344

HŐNIGHZsuzsanna: Kezdeti lépések – visszafelé: a gyermekvédelmi közvetítői eljárás a gyámhatóság előtti kapcsolattartási eljárások gyakorlatában. In: Családi Jog. 2017. vol 15. no 1. p.20-26

HUSZÁRNÉ OláhÉva- ROTHERMELErika: A Ket. 23. §-a ürügyén a közigazgatási bírság részletfizetési kedvezményéről. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2011. no. 7-8. 3-6 p

IMREMiklós: Közjogi és közigazgatási reformok Magyarországon. In: Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol 9. no 1. p.101-103

IMREGH Géza: A bírói igazságszolgáltatás tisztasága. Magyar Jog. 2009. vol 56. no 10.  596-597. p

IVANCSICS Imre: A hatáskörmegosztás elméleti és gyakorlati problémái. Magyar Közigazgatás. 1994. vol 44. no 3. 169-172. p

IVANCSICSImre: A közigazgatási hatósági jogkörben okozott kárért való felelősség. In: Ratio legis- ratio iuris. 2011. 406-411. p

JÓJÁRTEszter-Gelencsér Dániel: A közigazgatási jogkörben okozott kár érvényesíthetőségének változása az új eljárásjogi szabályok hatálybalépésével. In: Magyar Jog. 2017. volt 64. no. 5. sz. p.298-304

JOÓImre: Ügyfél jogállás, bizonyításos mérlegelés és a megállapított jogkövetkezmények funkcióinak egyes kérdései a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában. In: Debreceni Jogi Műhely. – 12. évf. 3-4. sz. (2015.) p.8

JÓZSA Fábián:  Fejezetek az új Ket-ből VI. A jegyzőkönyvtől a lefoglalásig – Önkormányzat-hírlevél 2009. október vol XV. no 10 CompLex Kiadó, Budapest,

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből VII. A tanúvallomástól az igazolási kérelemig – Önkormányzat-hírlevél 2009. november  vol XV. no  11, CompLex Kiadó, Budapest

JÓZSA Fábián: Jogalkalmazói tallózás a Ket-ben II. A határidő számításától az iratbetekintésig -Önkormányzat-hírlevél 2008. október vol XIV. no 10 CompLex Kiadó, Budapest.

JÓZSA Fábián: Amikor az ügyfél is packázhat – A közigazgatási hatósági eljárási törvény tapasztalatairól beszélget Józsa Fábiánnal Szakács Árpád de JURE, jogászok magazinja, 2008. no 07.  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből I. Kapcsolattartási szabályok – Önkormányzat-hírlevél 2009. március vol XV. no 3. CompLex Kiadó, Budapest,

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből II. Ügyféli jogállás, jogutódlás, adatkezelés – Önkormányzat-hírlevél 2009. április vol XV. no 4. CompLex Kiadó, Budapest,

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből III. Joghatóság, hatáskör, illetékesség, jogsegély – Önkormányzat-hírlevél 2009. május-június vol XV. no 5-6. CompLex Kiadó, Budapest,

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből IV. Az eljárásindítás és az ideiglenes biztosítási intézkedés – Önkormányzat-hírlevél 2009. július vol XV. no 7. CompLex Kiadó, Budapest,

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből V. Az ügyintézési határidőtől a tanúsító szervezetig – Önkormányzat-hírlevél 2009. augusztus vol XV. no 8. CompLex Kiadó, Budapest

JÓZSA Fábián: Fejezetek az új Ket-ből VIII. Az iratbetekintési jogtól a hatósági határozatig – Önkormányzat-hírlevél 2009. december vol XV. no 12. CompLex Kiadó, Budapest

JÓZSA Fábián: Jogalkalmazói tallózás a Ket-ben I. Az ügyféllé válástól a jegyző kizárásáig – Önkormányzat-hírlevél 2008. szeptember vol XIV. no 9. CompLex Kiadó, Budapest.

JÓZSAFábián: Koncepcionális változások várhatók. Beszélgetés Dr. Józsa Fábiánnal a Ket. [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] módosításának gyakorlati hatásáról. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2008. vol. 1. no. 1. 41-44 p

JÓZSA Fábián: Tallózás a Ket-ben III. Hatósági döntések: határozatok és végzések – Önkormányzat-hírlevél 2008. november vol XIV. no 11. Complex Kiadó, Budapest.

JÓZSA Fábián: Tallózás a Ket-ben IV. A fellebbezés – Önkormányzat-hírlevél 2008. december vol XIV. no 12. Complex Kiadó, Budapest.

JÓZSAZoltán: Az egyablakos ügyintézés. Európai gyakorlat, hazai távlatok. In: De Iurisprudentia et iure publico. Jog- és politikatudományi folyóirat. 2013. vol 7. no 1. 12. p

JÓZSAZoltán: Egy hatósági döntés margójára. In: Jegyző és közigazgatás. 2009. vol 11. no 3. p 65-68.

JUHÁSZDorina-Szilágyi Pál Bea: Recent developments of the Hungarian Competition Act and the adjunct rules of the Hungarian Administrative Act and Criminal Code. In: European Competition Law Review. 2006 vol 27.no 3.p.108-116.

JUHÁSZZoltán: A közigazgatás joghoz kötöttségének elve és a törvényesség elve a közigazgatási hatósági eljárásban (a Ket. és az Ákr. rendszerében) In.: Új Magyar Közigazgatás. 2016. vol. 9. no. 2. 36-42 p

KÁLMÁNAttila: A bíró sem ülhet elefántcsonttoronyban: Dr. Sperka Kálmán a Kúriáig vezető útról, a közigazgatási perrendtartás reformjáról és az élet teljességéről. In: Ügyvédvilág. 2015. vol 9. no 7-8. p.30-33

KARA Pál – mészáros József: A hatósági tevékenységről. Magyar Közigazgatás. 1996. vol 46. no 5. 258-260. p

KARA Pál: Javaslat az önkormányzati és államigazgatási feladat- és hatáskörök felülvizsgálatára. Magyar Közigazgatás. 1999. vol 49. no 1-2. 6. p

KASZAPéter Ferenc: Az egyablakos ügyintézés modelljei. In: Miskolci Jogi Szemle. 2010. vol 5. no 1. 58-76 p.

KEREKES Zsuzsa: Az ombudsman intézménye az Európai Unióban és Magyarországon. Politikatudományi Szemle. 1998. no 2.

KERTÉSZ Márton: Törvényesség, hatósági munka alakulása a tanácstörvény nyomán Békés megyében. Állam és Igazgatás. 1972. vol 22. no 7. 651-654. p

KERTÉSZNÉPrinczinger Márta: A közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránt indított perek egyes kérdései. 5. [r.] Az alperes perbeli jogképessége. In: Céghírnök. 2004 no. 11. p.6-7, 10-11.

KILÉNYI Géza: Kritikus szemmel. Állam és igazgatás. 1977. vol 27. no 3. 277-278. p

KILÉNYI Géza: Az államigazgatási eljárás szabályainak korszerűsítése. Állam és Igazgatás. 1980. vol 30. no 8. 718-723. p

KILÉNYI Géza: Az államigazgatási eljárásban ügyfélként résztvevő államigazgatási szerv. Állam és Igazgatás. 1980. vol 30. no 6. 537-542. p

KILÉNYI Géza: A jogalkalmazás kérdései c. írásában az illetékességi terület vonatkozásában írtakat. Állam és Igazgatás. 1981. vol 29. no 12. 1132-1134. p

KILÉNYI Géza: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1982. vol 32. no 2.

KILÉNYI Géza: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1982. vol 32. no 8. 757-758.

KILÉNYI Géza: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciója. Magyar Közigazgatás. 2002. vol 52. no 1. 1-24. p

KILÉNYI Géza: A Ket.-ről a jogalkotás és a jogalkalmazás tükrében. Magyar Közigazgatás. 2006. vol 56. no 1. 1-16. p

KILÉNYI Géza: A Ket. átfogó felülvizsgálat elé II. Új Magyar Közigazgatás. 2011. vol 4. no 4. 38-51. p

KILÉNYI Géza: A Ket. átfogó felülvizsgálata elé. Új Magyar Közigazgatás. 2011. vol 4. no 3. 53-59. p

KILÉNYI Géza: Visszatekintés a közigazgatási eljárásjog hányattatásaira. Közjogi Szemle. 2011. vol 4. no 1. sz. 14-24. p

KILÉNYIGéza: A Ket. [Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] átfogó módosítása előtt. In.: Közigazgatási Szemle, 2008. no. 3-4. 2-15 p

KILÉNYIGéza: A Ket. [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] átfogó módosítása előtt. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2008. vol. 1. no. 1. 5-16 p

KILÉNYIGéza: A Ket. átfogó felülvizsgálata elé. [1. r] In.: Új Magyar Közigazgatás, 2011. vol. 4. no. 3. 53-59 p

KILÉNYIGéza: A Ket.-ről a jogalkotás és a jogalkalmazás fényében. In.: Magyar Közigazgatás, 2006. no. 1. 1-16 p

KILÉNYIGéza: Visszatekintés a közigazgatási eljárásjog hányattatásaira. In: Közjogi Szemle. 2011. vol 4.no 1. p.14-24.

KOROM Mihály: A közérdekű bejelentésekről és panaszokról szóló törvény. Magyar Jog. 1977. vol 24. no 4. 275-276. p

KOVÁCS András: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a különös eljárási szabályok viszonyrendszere. Magyar Jog. 2007. vol 54. no 5. 293. p

KOVÁCS András: Közigazgatási szervek közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. /Ket./ törvény hatálya alá nem tartozó egyes eljárásai 1. Magyar Jog. 2007. vol 54. no 7. 395-403. p

KOVÁCSAndrás György: A Kúria megváltozott szerepköre a közigazgatási perrendtartás rendszerében. In: Jogtudományi közlöny. 2017. vol 72. no 9. p.403-408

KOVÁCSAndrás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a különös eljárási szabályok viszonyrendszere. In: Magyar Jog. 2007. no 5. p.283-293.

KOVÁCS András: Közigazgatási szervek közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. (Ket.) törvény hatálya alá nem tartozó egyes eljárásai. In.: Magyar Jog, 2007. vol. 54. no. 7. 395-403 p

KOWALSKI, Jerzy: Przyczynek do rozwazan nad pojeciem prawa.  Panstwo i Prawo 1964. vol 19. no 4. 560-565. p

KURUCZMihály: Az ingatlan-nyilvántartás magánjogi közbizalmi rendszerének közigazgatási jogi átalakítása veszélyeiről. In: Közjegyzők Közlönye. 2013. vol 17 no Különszám. p.16-38.

KURUNCZIGábor: Konferencia-összefoglaló. In:Fontes Iuris 2016. vol 2. no 4. 45-46.p

LÁNCOSPetra Lea: A jogi szaknyelvi lektorálás funkciói és kihívásai az Ákr. példáján. In: Magyar jogi nyelv. 2017. vol 1. no 1. 28-33 p.

LAPSÁNSZKY András: A szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és “szabályozó” feladatainak elméleti alapjai, sajátosságai. In: Új Magyar Közigagatás. 2017. vol 7. no 3. p. 1-10.

LETENYEIRóbert: Ügyintézési határidő és az állampolgár. In: Új Magyar Közigazgatás. 2015. vol 8. no 4.p.60-64

LŐRINCZ Lajos: A szovjet igazgatástudomány helyzete és fejlődése. Állam- és Jogtudomány. 1974. vol 17. no 2. 201-228. p

LŐRINCZLajos: Hatékonyság és demokratizmus a közigazgatásban. In: Stádium. 2013. vol 2. no 5. p.7-9

LŐRINCZLajos: Közigazgatási reformok: mítoszok és realitás. In: Közigazgatási Szemle. 2007. vol 1. no 2. p. 3-13.

LÖVÉTEIIstván: Gyámügyi és gyermekvédelmi közigazgatás. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, 2011. XXIV, 316 p.

MAGONYJudit: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az ingatlan-nyilvántartás. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2012. no. 2. 12-14 p

MÉSZÁROS József: Az eljárási törvény korszerűsítésének néhány kérdése. Állam és Igazgatás. 1972. vol 22. no 2. 175. p

MÉSZÁROS József: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1978. vol 26. no 4. 370-371. p

MÉSZÁROS József: Jogalkalmazási kérdések. Állam és Igazgatás. 1985. vol 35. no 7. 657.

MÓDOSIstván: A Ket. és a Kbt. egymáshoz való viszonya a jogorvoslati határidő számítása vonatkozásában. In.: Közigazgatás a gyakorlatban, 2012. no. 2. 9-11 p

MÓNUS Lajos: Ki a hatóság: a miniszter és (vagy) a minisztérium? Állam és Igazgatás. 1979. vol 29. no 11. 970. p

NAGYKrisztina: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálybalépésével összefüggő változások az adóigazgatási eljárásban. In: Collega. 2005. no 12. 3-7 p.

NAGYMariann Réka: A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás nehézségei. In: Jegyző és Közigazgatás. 2013. vol 15. no  4. p.14

NAGY Marianna: Az officialitás az Általános közigazgatási rendtartásban. In: Jogtudományi Közlöny, 2017. vol. 72. no. 11. 510-515 p

NagyMarianna: Közigazgatási szerződés az európai uniós eljárásjogban, avagy szabályozás Szkülla és Kharübdisz között. In: Jogtudományi közlöny. 2017. vol 72. no 9.  p.386-393

NAGYNóra: Az építési tevékenységek állami ellenőrzése. In: Új Magyar Közigazgatás: 2014. vol 7. no 3. p.29-42

NAGY Tibor Gyula: A döntéselőkészítés néhány kérdése a hatósági jogalkalmazó tevékenységben. Állam és Igazgatás. 1971. vol 21. no 5. 427-431. p

NAVRACSICSTibor: A tisztességes ügyintézéshez való alapjog: ügyintézés a járási hivatalokban. In: Acta Humana. Emberi jogi közlemények. Új folyam. 2013 vol 1. no 1. p.7-33.

NECZ Dániel: A szabadság szárnyai, avagy a pilóta nélküli légijárművek kereskedelmi és magáncélú felhasználásának szabályozása Magyarországon, Infokommunikáció és jog. 2017. vol XIV. no 68. 11. p

NEUDÖRFLER, Éva: Jogorvoslat az osztrák közigazgatási eljárásban. Magyar Jog. 2005. vol 52. no 7. 443-448. p

OLÁH Éva-ROTHERMEL Erika: A Ket. 23. §-a ürügyén a közigazgatási bírság részletfizetési kedvezményéről. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol 1. no 7-8. 3. p

PAPPImre: A Ket. [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] egyes kérdésekben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Beszélgetés Dr. Papp Imre szakállamtitkárral a Ket. módosításának jogalkotói hátteréről. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2008. vol. 1. no. 1. 38-40 p

PÁTKAI Nándor: A közérthető jogalkotásról: az általános közigazgatási rendtartás nyelvezete. In: Magyar jogi nyelv, 2017. vol 1. no. 1. 21-27 p

PATYI András – BOROS Anita szerk.: A közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban. Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás. 2017. vol 5. no 2. klsz. 1-264. p

PATYI András – KÖBLÖS Adél: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai. Pro Publico Bono. 2016. no 3. 8-29. p

PATYI András – SZALAY Péter – VARGA ZS. András: Magyarország alkotmányának szabályozási elvei. Szakértői változat. Pázmány Law Working Papers. 2011. vol 2. no 31. 1-24. p

PATYIAndrás: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai. In: Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. 2016. no 3. p.8-29

PATYIAndrás: Az eljárásjogi szabályok helye és értelme a közigazgatásban. [A XIX. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián Keszthelyen, 2011. szeptember 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata] In: Új Magyar Közigazgatás 2012. vol 5. no 3. 27-29.

PATYI András: Good Governance and Good Public Administration. In: Public Governance Administration and Finance Law Review In The European Union. 2016 vol 1. no 1. 1-14 p

PAULOVICS Anita: Gondolatok a közigazgatási szerv hallgatásáról. Jogtudományi Közlöny. 2000. vol 55. no 3. 82-89. p

PAULOVICS Anita: Jogorvoslat és jogerő a magyar közigazgatási eljárásjogban. Jogtudományi Közlöny. 2009. vol LXIV. no 9. 365. p

PAULOVICS Anita: Adalékok a közigazgatási jogorvoslatok történetéhez.  Publicationes Universitationes Miskolcinensis Sectio Politico-Juridica. 2012. vol 30. no 1. 115-124. p Forrás: www.matarka.hu

PETRIK Ferenc: Százéves a közigazgatási bíráskodás. Jogtudományi Közlöny. 1996. vol LI. no 9. 347. p

PETRIK Ferenc: A közigazgatási aktus alakváltozása, a közszerződés. Magyar Közigazgatás. 2005. vol 55. no 5. 267-275. p

PETRIK Ferenc: A közigazgatási és bírósági irányítási normák szerepe a jogszabályok értelmezésében. In: Új Magyar Közigazgatás 2009. no. 5. 53-57 p

PETRIK Ferenc: A közigazgatási jogviszony fogalma, elhatárolása más jogviszonyoktól. In: Magyar Jog 2010. vol. 57. no 9. 522-533 p

PINCZETamás: Az eljárási alapelvek múltja, jelene és jövője a magyar közigazgatási eljárási törvényekben. In: Jegyző és Közigazgatás 2017. vol 19. no 2. 9-12 p

POLGÁR Ferenc: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata margójára. Állam és Igazgatás. 1976. vol 26. no 11. 985-986. p

POLLÁK Kitti: Ket. „francia módra” – az új francia közigazgatási eljárási kódex. Eljárásjogi Szemle. 2016. vol 2. no 3. 26-31. p

POLLÁK Kitti: Történeti vázlat a francia eljárásjogi kodifikáció mérföldköveiről. Eljárásjogi Szemle. 2017. vol 3. no 1. 43-48. p

POLLÁKKitti: Ket. “francia módra”: az új francia közigazgatási eljárási kódex. In: Eljárásjogi szemle. 2016 vol  1. no 3. p.26-31

POLLÁKKitti: Történeti vázlat a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció mérföldkőveiről. In: Eljárásjogi szemle. 2017. vol 2. no 1. p.43-48

POMÁZI Miklós: Hogyan hasznosíthatók más hatósági eljárásokban az adóztatás rendhagyó jogintézményeinek tapasztalatai? Magyar Közigazgatás. 2006. vol 56. no 10. 603-614. p

POMÁZI Miklós: A kizárás kérdése a gyakorlatban. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 4. 10-12. p

POMÁZI Miklós: A tájékoztatási kötelezettség terjedelme a kérelem előterjesztésekor. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. vol I. no 2. 9-10. p

POMÁZIMiklós: Ket. [Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] – kérdőjelek jogalkalmazói nézőpontból. In.: Közigazgatási Szemle, 2008. no. 3-4. 70-80 p

PRIBULALászló: A közigazgatási bíráskodás szervezeti és személyi feltételei. Közjogi Szemle. 2016. vol  9. no 4. sz. p.33-36

PUKY Endre: A Szent Korona Tana és a közigazgatási bíráskodás. (Puky Endrének, a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnökének az 1941. évi január hó 13. napján a m. kir. Közigazgatási Bíróság évnyitó teljes ülésén tartott beszéde). Magyar Közigazgatás. 1941. vol LIX. no 3. 16-20. p

PUSZTAI László: A szemle helye a bizonyítás tanában. Jogtudományi Közlöny. 1970. vol 25. no 7. 346-353. p

RESCHKarolina: Jegyzői hatósági eljárások. In: Jegyző és Közigazgatás 2016. vol 18. no 5. 26-29 p

RIXER Ádám: A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. Pro Publico Bono. 2013. vol 7. no 3. 4-22. p

ROZSNYAI Krisztina: A hatékony jogvédelem biztosítása a közigazgatási bíráskodásban Acta Humana. 2013. vol 23. no 1. 117-130. p

ROZSNYAIKrisztina, F.: A közigazgatási eljárásjog európaizálódása. In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. 2010. p.123-135

ROZSNYAIKrisztina, F.: A közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog kapcsolódási pontjai. In: Fontes Iuris. 2015. vol 1. no 2. p.15-21

ROZSNYAIKrisztina, F.: Änderungen im System des Verwaltungsrechtsschutzes in Ungarn. In: Die Öffentliche Verwaltung. 2013. vol 66. no 9. p 335-343

ROZSNYAIKrisztina, F.: Az uniós közigazgatási eljárásjog általános szabályozására tett javaslatok egyes kérdései: gondolatok a ReNEUAL Mintakódex III. Könyve és az Európai Parlament 2016. június 9-i, a nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról szóló állásfoglalása kapcsán In: Magyar Jog. 2017. vol 64. no 10. p.640-648

ROZSNYAIKrisztina, F.: Gyorsítási törekvések a közigazgatási eljárásjogban és ezek hatása az eljárásjog által biztosított “előrehozott jogvédelemre”. In: Jogtudományi közlöny. 2010 vol 65. no 1. p.22-30.

ROZSNYAIKrisztina, F.: Perjogi önállósulás és különbírósági jelleg a közigazgatási bíráskodásban Közjogi Szemle. 2016. vol 9. no 4. p.3-9

ROZSNYAIKrisztina: A közigazgatási perjog emancipációja: a közigazgatási perrendtartás. In: Jogtudományi közlöny. 2017. vol 72. no 5. p.235-242

ROZSNYAIKrisztina-Istenes Attila: Gondolatok a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítésének új lehetőségeiről. In: Jogtudományi Közlöny. 2017. vol 72. no 12. p 559-568

SÁRKÖZY Tamás: Jogképesség, illetve jogalanyiság az embertöbbségek – csoportok – szervezetek körében. Jogtudományi Közlöny. 2001. vol LVI. no 1. 3. p

SCHWARTZ, Rémy: Le code de l’administration.Actualité Juridique Droit Administratif. 2004. vol49. no 34. 1860-1862. p

SERES András: A bírósági tanúkihallgatás taktikájáról. Jogtudományi Közlöny. 1968. vol 23. no 1.

STIPTA István: A közigazgatási bíráskodás történeti modellje. Jogtörténeti Szemle. 2015. vol 17. no 3. 40-48. p

SZABÓ Krisztián: Tanúvédelem a közigazgatási eljárásban és a szabálysértési jogban. Eljárásjogi Szemle 2016. vol 3. no 20.

SZABÓKrisztián: Tanúvédelem a közigazgatási eljárásban és a szabálysértési jogban. In: Eljárásjogi szemle 2016. vol 1. no 3. 19-25 p

SZABÓ Lajos: Jogalkalmazói reflexiók a Ket. módosításához. Új Magyar Közigazgatás. 2008. vol 1. no 2.  39-45.p

SZABÓ Lajos: Kérdések-válaszok a Ket. alkalmazása köréből. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 5. 62-67. p

SZABÓ Lajos: Kérdések-válaszok a Ket. alkalmazása köréből. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 4.  60. p

SZABÓ Lajos: Kérdések-válaszok a Ket. alkalmazása köréből. Új Magyar Közigazgatás. 2010. vol 3. no 6-7. 93. p

SZABÓLajos: A hatósági döntések (határozat, végzés) tartalmi elemeit érintő változások. In. Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 1. 2-2 p

SZABÓLajos: A hatósági döntések (határozat, végzés) tartalmi elemeit érintő változások. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 1. p.2-2.

SZABÓLajos: A hatósági eljárási határidők és a határidő-számítás módjának változásai. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011 no 1. p.1-2.

SZABÓLajos: A hatósági ellenőrzés hatásfoka a zenés és táncos rendezvények biztonságosabbá tételének apropóján. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011 no 4. p.4-7.

SZABÓLajos: A Ket. változásai 2011-től. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 12. 58-64 p

SZABÓLajos: Felügyelet és ellenőrzés a közigazgatásban. In: Új Magyar Közigazgatás. 2009 vol 2.no 3.p.30-42.

SZABÓLajos: Jogalkalmazói reflexiók a Ket. [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] módosításához. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2008. vol. 1. no. 2. 39-45 p

SZABÓLajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 6-7. 91-96 p

SZABÓLajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 8.  68-73 p

SZABÓLajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 11. 64-71 p

SZABÓLajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 9-10. 68-71 p

SZABÓLajos: Kérdések és válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 4. 59-63 p

SZABÓLajos: Kérdések és válaszok a Ket. alkalmazása köréből. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2010. vol. 3. no. 5. 62-67 p

SZABÓ Máté: Alkotmánybíráskodás és ombudsmani tevékenység – az Alaptörvény szabályozása alapján kialakult gyakorlat első lépései. Alkotmánybírósági Szemle. 2012. no 2.

SZAMEL Lajos: Megjegyzések az államigazgatási eljárási törvényhez. Jogtudományi Közlöny. 1957. vol 12. no 4-6. 134-141. p

SZAMEL Lajos: Az államigazgatási hatáskörök teljeskörű feltérképezése. Állam és Igazgatás. 1973. vol 23. no 6. 489-498. p

SZAMEL Lajos: Jogalanyiság az államigazgatási hatósági jogviszonyban. Állam és Igazgatás. 1983. vol 33. no 7. 591, 593, 597, 598. p

SZAMEL Lajos: Az államigazgatási eljárási jog alkotmányos szabályozása. Állam és Igazgatás. 1987. vol 37. no 6. 487-491. p

SZÉKELY János: A szakértő eljárási helyzete. Magyar jog. 1979. vol 26. no 9. 825. p

SZILVÁSYGyörgy Péter: A rendőrség szerepe egyes közigazgatási eljárások körében. In: De Iurisprudentia et iure publico. Jog- és politikatudományi folyóirat. – 10. évf. 1. sz. (2016.) p.16 p.

SZIMONCSIKNÉdr. Laza Margit: A nemzeti vagyonról szóló törvény önkormányzati vonatkozásai. In: Jegyző és közigazgatás. XIV. évf. 1. lapszám, 2012.

SZIMONCSIKNÉdr. Laza Margit: Az önkormányzat változó tulajdonosi jogai II. In: Jegyző és közigazgatás. XIV. évf. 6. lapszám.

SZIMONCSIKNÉdr. Laza Margit: Az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon állami átvételének tapasztalatai. In: Új Magyar Közigazgatás. 6. évfolyam 10. szám. 2013.

SZIMONCSIKNÉdr. Laza Margit: Közösségek a közösségben, európai önkormányzati rendszerek. In: Jegyző és közigazgatás. XIII. évf. 6. lapszám. 2011.

SZITTNERKároly: Miért kell a Ket. [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] elektronikus ügyintézési szabályain változtatni? Nem temetni jöttem, de nem is dicsérni In.: Új Magyar Közigazgatás, 2008. vol. 1. no. 1. 31-37 p

SZŰCS István: A hatósági ellenőrzés eljárásjogi megítélése. Állam és Igazgatás. 1982. vol 30. no 12. 1088-1099. p

SZŰCS István: Az államigazgatási ügyek fajtái – eljárástípusok. Állam és Igazgatás. 1972. vol 22. no 9. 808-819. p

TALLOS József: A jogsegélyszerződéseknek a tanácsi szerveket érintő rendelkezései. Állam és Igazgatás. 1969. vol 19. no 2. 122. p

TAMÁS András: A bíró jogalkalmazása és jogtudata. Jogtudományi Közlöny. 1973. vol 28. no 2. 93-99. p

TAMÁS András: A közigazgatás – tudomány helye és szerepe a tudományon belül. In: Stádium. 2014 volt 3. no 3. p.6-7

TAMÁS András: A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a tudományokon belül. In: Pro Publico Bono. Magyar Közigazgatás. 2018. no 2.p.28-34.

TARPAIZoltán: Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök). 1-7 rész. Jegyző és Közigazgatás. 2016-2017 vol 18 -19.

TILK Péter: Az államigazgatási alapeljárás néhány problematikus kérdése. Magyar Közigazgatás. 2001. vol LI. no 3. 153. p

TILK Péter: Joghatóság, hatáskör, illetékesség az új közigazgatási eljárási törvény szabályai alapján. Magyar Közigazgatás. 2005. vol 55. no 11. 678-689. p

TILK Péter: A hatóság döntései és a hatósági szerződés az új eljárási törvény alapján. Magyar Jog. 2006. vol 53. no 2. 89. p

TILKPéter: A hatóság döntései és a hatósági szerződés az új eljárási törvényben. In: Magyar Jog. 2006. no 2. p.85-94.

TILKPéter: A közigazgatási perrendtartás egyes szabályainak alkotmányossági aggályai. In: Jegyző és Közigazgatás. 2017. vol 19. no 3. p.10-11

TILK Péter: Néhány gondolat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójához. In.: Magyar Közigazgatás, 2003. vol. 53. no. 7. 395-404 p

TILKPéter: oghatóság, hatáskör, illetékesség az új közigazgatási eljárási törvény szabályai alapján. In: Magyar közigazgatás. 2005. no 11. p.678-689.

TISZATamás: Az ügyész megváltozott szerepe a közigazgatási hatósági eljárás során bekövetkezett törvénysértések terén – a vizsgálat tekintetében. In: Ügyészek Lapja. Szakmai érdekképviseleti folyóirat. 2013 vol 20. no. 6. p.183-190

TOLDI Ferenc: Az államigazgatási szervek aktusainak jogereje. Jogtudományi Közlöny. 1956. vol 11. no 1. 35-47. p

TOLDI Ferenc: Az igazolás intézménye az államigazgatási eljárásban. Magyar Jog. 1959. vol 9. no 4. 118-122. p

TOLDI Ferenc: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1959. vol 9. no 6. 485-486. p

TOLDI Ferenc: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1963. vol 13. no 1. 74. p

TOLDI Ferenc: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1963. vol 13. no 6. 476. p

TOLDI Ferenc: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1964. vol 14. no 8. 766. p

TORMA András: Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio juridica et politica. Tomus 26/2. – 2008. p.465-488

TORMA András: The European administrative space (EAS). In: European Integration Studies. 2011 volt 9. no 1. p.149-161.

TURKOVICS István: A jogorvoslathoz való jog, az Alkotmányban és az Alaptörvényben. Magyar Közigazgatás. 2012. vol 62. no 2. 22-27. p

TURKOVICSIstván: A hatósági jogorvoslatok fejlődésének története. In: Miskolci Jogi Szemle 2017. vol 12. különszám 125-132 p

TURKOVICSIstván: A Ket. jogorvoslatokra vonatkozó szabályainak alkalmazhatósága az egyes hatósági eljárásokban. In.: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio juridica et politica. Tomus, 30/2. 2012. 383-387 p

TURKOVICSIstván: Az általános jogelvek megjelenése a hatósági eljárásban. In: Miskolci Jogi Szemle. 2013. vol 8. no 2. 53-61 p

TURKOVICSIstván-TORMA András: Adalékok a magyar közigazgatási hatósági eljárás egyszerűsítésére irányuló törekvésekhez In: Jogtörténeti Szemle. 2012. no 4. p.39-46

VÁCZIPéter: A jó közigazgatási eljárás összetevői. Új Magyar Közigazgatás, 4. évfolyam 11. szám, Budapest, 2011. november.

VÁCZIPéter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és az új Alaptörvény. In: Magyar Közigazgatás. Új folyam. 2011. no 1 p.30-42.

VÁCZIPéter: A tisztességes közigazgatási eljáráshoz való jog elemei az új Alaptörvényben. Magyar Közigazgatás, Új folyam, 1. szám, Budapest, 2011. június.

VÁCZIPéter: Alkotmányos korlátok a közigazgatás szervezete és működése felett. De Iurisprudentia Et Iure Publico, IV. évfolyam, 2010/1. szám. Szeged, 2010.

VÁCZIPéter: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (2007) 7. számú ajánlása a jó közigazgatásról. Magyar Közigazgatás, Új folyam, 2. szám, Budapest, 2011. szeptember.

VÁCZIPéter: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R. (84) 15. számú ajánlása a közigazgatás felelősségéről. Magyar Közigazgatás, 2012/2. szám, Budapest, 2012. május.

VÁGÓ László: A panasz elbírálása az államigazgatási szerv által (Jogalkalmazás kérdései). Állam és Igazgatás. 1970. vol 20. no 5. 476-478. p

VÁGUJHELYIFerenc: Új korszak küszöbén: az infokommunikáció hatásai a jogi szabályozásra és az adminisztratív folyamatokra – a közigazgatási eljárás, mint logikai feladat. In: Új Magyar Közigazgatás. – 9. évf. 4. sz. (2016.) p.53-55

VALLÓ József: Megjegyzések a közigazgatási rendtartás tervezetéhez. Közigazgatástudomány. 1940. vol 3. no 1. 71-88. p

VÁRADITibor: Hatósági eljárások az építésügyben. In: Ügyvédek lapja. – 55. évf. 3. sz. (2016.) p.34-36

VARGA József: Ötéves az eljárási törvény. Állam és Igazgatás. 1963. vol 11. no 2.

VARGA József: Jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás. 1967. vol 17. no 1. 92-93. p

VARGA ZS. András: A jogrendszer és a jogalkalmazás határozatlansága és nem-teljessége. Jogtudományi Közlöny. 2013. vol 68. no 3. 109-119. p

VARGA ZS. András: Tűnődések a Ket. hatályának dogmatikai alapjairól. Magyar Jog. 2014. vol 61. no 6. 322. p

VARGAZsolt András: Gyorsértékelés az európai közigazgatási eljárási modell-szabályokról. In: Magyar Jog. 2014 vol 61. no 10. p.545-555

VARGAZsolt András: Megjegyzések Hajas Barnabás gyülekezési jogra vonatkozó álláspontjához. In: Eljárásjogi szemle. 2016. vol  1. no 3. p.3-5

VARGAZsolt András: Tűnődések a Ket. hatályának dogmatikai alapjairól. In.: Magyar Jog, 2014. vol. 61. no. 6. 321-328 p

VARGAZsolt András-Boros Anita: A közbeszerzési eljárás jogorvoslati szakasza mint speciális közigazgatási hatósági eljárás – avagy milyen szabályok alkalmazhatók a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása során? In: Közbeszerzési Szemle. 2012. vol 2. no 7. 32-40 p.

VEREBÉLYI Imre: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak reformja. Magyar Közigazgatás. 2003. vol 53. no 12. 710-722. p

VEREBICS János: Jogfejlődésünk és az információs társadalom. Gazdaság és Jog. 2004. vol 3. no 3-11.

VÉRTESY László: The Model State Administrative Procedure Act in the USA. De Iurisprudentia et Iure Publico. 2013. vol 7. no 3. 155-164. p Forrás: http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-3-szam.pdf

VESZPRÉMIBernadett: Az e-közigazgatás megvalósulásának garanciái. In: Debreceni Jogi Műhely. 2014 vol 11. no  3-4. 19 p.

VIALETTES, Maud – BARROIS DE SARIGNY, Cécile: Le projet d’un code des relations entre le public et les administration. Actualité Juridique de Droit  Administratif. 2014. vol  69. no 7. 402-405. p

VIALETTES, Maud – BARROIS DE SARIGNY, Cécile: La fabrique d’un code.Revue Française de Droit Administratif. 2016. vol17. no 1. 4-8. p

VIDAMária: A hatósági eljárások szabályai. In: Cégvezetés Különszám. – 2006. no 1.  p.3-42.

VINCZE Attila: Alanyi jog és jogos érdek – az ügyfélképesség a Monarchiától a legújabb kodifikációig. Közjogi Szemle. 2017. vol 10. no 3. 15. p

VINNAI Edina: Tolmácsolás a jogi eljárásban. Miskolci Jogi Szemle. 2017. vol 12. no különszám Forrás: http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/2017kulon1/13_vinnaiedina.

VISEGRÁDY, Antal: A jog hatékonyságának kérdései a német és az osztrák jogtudományban. Jogtudományi Közlöny. 1997. vol 52. no 1. 27-33. p

VITÁL-EIGNERBeáta: A Ket. és a magas ló. In.: Új Magyar Közigazgatás, 2009. vol. 2. no. 4. 48-52 p

VÖLGYESILevente: Határidős kisokos. A legfontosabb határidők a Ket.-ben. In: Közigazgatás a gyakorlatban. 2011. no 9. p.10-13.

ZSUFFA István: Új intézmények az eljárási törvényben. Állam és Igazgatás. 1981. vol 29. no 7. 603-611. p

KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

ANDRUSEKVanda-Petrik Ferenc: A közigazgatási eljárás szabályai: kommentár a gyakorlat számára, 3. átdolgozott kiadás. Budapest: HVG-ORAC, 2013.

ÁRVAZsuzsanna – BALÁZSIstván – BARTAAttila – VESZPRÉMIBernadett (2016): Magyar közigazgatási jog – Általános Rész 2. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 657.

ÁRVAZsuzsanna – BALÁZS István,BARTA Attila, PRIBULALászló, VESZPRÉMIBernadett: Magyar közigazgatási jog: általános rész: egyetemi tankönyv 1-2 kötet. 3. átdolg. kiad. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó : Debrecen University Press, 2015. 1. köt.. – 297 p. 2. köt.. – 253 p.

  1. KOVÁCS Mária: A magyar jogi szaknyelv a 18-19. század fordulóján. Miskolc, Miskolci Egyetem, 1995. 141.

BALÁS Endre: A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve. Budapest: Menedzser Praxis, 2017.

BALASSABalázs – GELENCSÉRJózsef – RÉVÉSZJudit: Iratmintatár a közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.) alkalmazásához. Pécs: Közigazgatás-Módszertani Bt., 2005.

BALÁZSIstván: I. Fejezet Jogalkalmazás a közigazgatásban,a hatósági jogalkalmazás. In:Közigazgatási eljárások. 257 p.Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. p. 13-23.

BALÁZSIstván: III. Fejezet. A közigazgatási eljárási jog fogalma és szabályozási rendszerei. In:Közigazgatási eljárások. 257 p.Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. p. 42-53

BALÁZSIstván: X. Fejezet. A közigazgatási határozatok végrehajtása In:Közigazgatási eljárások. 257 p.Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. p. 148-163.

BALÁZS István szerk.: Közigazgatási eljárások. Debrecen. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 86-92. 231. p

BALÁZSIstván: Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről. Budapest: Pázmány Press, 2015,       p. 13-29.

BALLAZoltán: A Ket. tárgyi hatálya értelmezésének egyes kérdései In.: Csefkó Ferenc (szerk.): Közjog és jogállam: tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 43-51 p

BÁLINT József: A Ket. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai. In.: 14. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferencia. “Államreform – közigazgatási reform”. Siófok, 2006. augusztus 30. – szeptember 1.; 2007. 257-265 p

BALOGH Jenő – EDVI ILLÉS Károly – VARGHA Ferenc (1897-1900): A bűnvádi perrendtartás magyarázata. I-IV. kötet. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1795.

BALOGHZsolt György-Józsa Zoltán-Siket Judit: Közigazgatási eljárásjogi ismeretek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2014. 159 p.

BALOGH-BÉKESI Nóra: A tisztességes ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog. In.: GERENCSÉR Balázs – BERKES Lilla – VARGA ZS. András szerk.: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest, Pázmány Press, 2015. 53-66. p

BALOGH-BÉKESI Nóra: A jogorvoslat. In BOROS Anita – DARÁK Péter szerk.:Az Általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, NKE Dialóg Campus Kiadó, 2018.

BALOGH-BÉKESINóra: Tisztességes eljárás a közigazgatási bírói gyakorlatban. In: AUER Ádám – BERKEGyula – GYÖRGYIstván – HAZAFIZoltán szerk.: Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére.Liber amicorum in honorem Georgi Kiss aetatis suae LXV. Budapest, Dialóg Campus, 2018. 61-77. 774. p

BARABÁS Gergely – BARANYI Bertold – KOVÁCS András György szerk.: Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez. Budapest, Complex Kiadó, 2013. 1104.

BARABÁS Gergely – BARANYI Bertold: Alapelvek és alapvető rendelkezések. In.: BARABÁS Gergely – BARANYI Bertold – KOVÁCS András György – ASZALÓS Dániel (szerk.): Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez Complex Kiadó, 2013. Budapest. 21-127. 432. p

BARABÁS Gergely- BARANYI Bertold- KOVÁCS András György- ASZALÓS Dániel: Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez: Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez. Budapest: Complex Kiadó, 2013. 1104 p.

BARABÁS Gergely: A közigazgatási eljárásjog fejlődése Magyarországon 1867 és 1945 között. In.: NAGY CSONGOR István-BARABÁS Gergely (szerk.): Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. Budapest, Bibó István Szakkollégium, 2004. 9-25 p

BARŠOVA, Andrea: (Czech) general procedural laws, codes of administrative law. In GALLIGAN, Denis J. – SMILOV, Daniel M.: Administrative law in Central and Eastern Europe 1996-1998. Budapest, CEU Press, 1999. 52-56. 427. p

BARTA Attila: Az Ákr. hatálya. In.: BALÁZS István szerk.: Közigazgatási eljárások. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. Debrecen. 257. p

BATÉZsuzsanna: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.       Budapest: Patrocinium, 2013. 103 p.

BAUMGARTEN Nándor: Jogerő a közigazgatási eljárásban. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1917. 348. p

BECKKároly: Az ügyészi törvényességi felügyelet egyes kérdései a Ket. hatályba lépése után. In.: Formatori iuris publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii – Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. Budapest: Szent István Társulat, 2006. 59-68 p

BEÉR János: Magyar államigazgatási jog. Általános rész. 1956/1957. tanév levelező tagozat II. évfolyam hallgatói részére. Budapest, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1957. 161-196. 234. p

BELÁNYIMárta: A területi államigazgatás reformja, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak érvényesülése a területi közigazgatásban. In.: Berkes Lilla-Varga Zsolt András (szerk.): A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest, Pázmány Press, 2015. 129-141 p

BENCSIKAndrás: A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének átalakulásáról. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 53-58 p

BENCSIKAndrás: About the changes in the system of legal remedies in public administrative proceedings. Pécs: University of Pécs, Faculty of Law, 2016. p 9-18.

BENCSIKAndrás: Az ügyfél pártatlan ügyintézéshez való jogának garanciái, különös tekintettel a kizárás jogintézményére. Pécs: A “Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány, 2013. p. 103-117.

BENDE-SZABÓ Gábor: Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat. In KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, 2009. 346-348. 520. p

BENDE-Szabó Gábor-Kilényi Géza-Szittner Károly: A közigazgatási eljárási törvény végrehajtási kormányrendeletei és magyarázatuk. Budapest: KJK-Kerszöv, 2005. 83 p.

BENDE-SZABÓGábor-KILÉNYIGéza: A Ket.-hez szorosan kapcsolódó jogszabályok tárgymutatóval. Budapest: HvgOrac Lap- és Könyvk. 2010.

BENKÁRJózsef: Közigazgatási bíráskodás a Ket. tükrében. In.: Európában a megye. “Uniós tagság a közigazgatás tükrében.” Előadások és hozzászólások a 2004. október 21-22-i pécsi konferencián, 2005. 104-106 p

BENKŐ Loránd főszerk.  – KUBINYI László  – PAPP László szerk. (1967-1984): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. A-Gy II. H-O III. Ö-Zs IV. Kiegészítések. Budapest, Akadémiai Kiadó. 5260.

BÉRCESIFerenc: A gyors és hatékony eljárás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 59-66 p

BERÉNYISándor – NAGYMarianna – ROZSNYAIKrisztina – SZALAIÉva (2013): Közigazgatási jog – Általános rész III. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 346.

BERÉNYI Sándor – MADARÁSZ Tibor – TOLDI Ferenc (1975): Államigazgatási jog. Általános rész. Budapest, BM. 566.

BERÉNYISándor: A közigazgatási eljárási jog és a jogállamiság. In: Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére. 2009. p.21-28

BERKESLilla-Varga Zsolt András: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, 574 p.

BEZDENEŽNYCH, Vladimir Mihajlovič: Administrativnoe pravo. Kratkij učebnij kurs. Moskva, Ekzamen, 2006. 189. p

BÍRÓEndre (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). Budapest, Jogismeret Alapítvány, 2015.

BÍRÓEndre: Eljárási törvények, 2015. Budapest: Árboc, 2015 748 p.

BÍRÓEndre: Öffentliches Recht. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, 1924 p.

BITSKEY Botond – TÖRÖK Bernát szerk.: Az alkotmányjogi panasz kézikönyve. Budapest, HvgOrac, 2015. 290. p

BOÉR Elek: A közigazgatási intézkedések jogereje. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1910. 82. p

BOÉR-Elek-TRÓCSÁNYI László: Közigazgatási bíráskodás: tanulmányok a közigazgatási jog köréből. Budapest: Dialóg Campus, 2017, 303 p.

BONNIN, Charles-Jean Baptiste: De l’importance et de la nécessité d’un Code administratif. 1808. Paris, Garnery. 2000.

BORDÁS Mária: Közigazgatási eljárási jog: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Budapest: Patrocinium, 2015. 101 p

BOROS  Anita: Verwaltungsverfahren im Vergleich zwischen Deutschland und Ungarn – die wichtigsten Unterschiede im Bereich der Verwaltungsgrundsätze und des Grundverfahrens. In.: Christin Schubel, Peter-Christian Müller Graf, Oliver Diggelmann, Stephan Kirste, Ulrich Hufeld (szerk.): Jahrbuch für Vergleichende Stats- und rechtswissenschaften, Nomos Kiadó, 2012. 147-160 p

BOROS Anita – DARÁK Péter szerk.: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai (elektronikus kiadvány) 2018. Forrás: akk.uni-nke.hu

BOROS Anita – GERENCSÉR Balázs – GYURITA Rita Erzsébet – LAPSÁNSZKY András – VARGA Zs. András – PATYI András (szerk.): Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest, Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012.  654 p

BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban – PhD. értekezés. 2008. Forrás: www.corvina.kre.hu

BOROS Anita: Ausztria. In BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban I. A közigazgatási bizonyítás elmélete. II. A közigazgatási bizonyítás gyakorlata. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2010. I. 97-106., 115-128., 128-136., 136-139., 140-142. 426. p

BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 1. köt. A közigazgatási bizonyítás elmélete. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk, 2010. 1-164. p

BOROS Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 2. köt. A közigazgatási bizonyítás gyakorlata. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk, 2010. 1-262. p

BOROSAnita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Budapest, Complex Kiadó, 2012. 1-362. p

BOROS Anita: A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve. Menedzser Praxis Kiadó, 2013. Budapest, 1-268. p

BOROSAnita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Budapest, Complex Kiadó, 2013. 1-308. p

BOROS Anita: A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve. A törvény magyarázata, értelmezése, bírósági döntésekkel, példákkal, esettanulmányokkal, Budapest, Menedzser-Praxis, 2014. 674. p

BOROS Anita: Act on administrative proceedings. In: PATYI András szerk. – RIXER Ádám szerk. – KOI Gyula társszerk.: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau, Schenk Verlag, 2014. 419-445. 552. p

BOROS Anita: Közigazgatási eljárásjog Európában – közigazgatási eljárási alapelvek és eljárási jogosultságok In: GERENCSÉR Balázs – BERKES Lilla – VARGA ZS. András szerk.: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései, Budapest, Pázmány Press, 2015. 578. p

BOROS Anita: A közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalma és rendszere. In BOROS Anita-DARÁK Péter szerk.: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, NKE, 2018. 10-14. 293. p

BOROS Anita: Hatályba lépett a közigazgatási eljárás új kódexe az általános közigazgatási rendtartás – az Ákr. szabályai egyszerűen, közérthetően. 2018. Forrás: www.keje.hu

BOROS Anita et al.: A kérelemre induló hatósági eljárás szabályai. In: FAZEKAS János (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint. Budapest, NKE Dialóg Campus Kiadó, 2018. 293. p

BOROS Anita: A Ket. rendelkezéseitől eltérő szabályok a közbeszerzési eljárás jogorvoslati rendszerében. In: A közbeszerzés gyakorlata. Szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek. Szerk. Tátrai Tünde. Budapest, Raabe, 2006. 1-38 p

BOROS Anita: Act on administrative procedings. In.: András Patyi – Ádám Rixer: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau: Schenk Verlag, 2014. 419-444 p

BOROS Anita: Az államigazgatási eljárásjog megújításáról. In.: Ratio Legis – Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Szent István Társulat, 2011. 350-357 p http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/7798/patyi_andras.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BOROS Anita: Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga. In.: Új generáció a közigazgatástudományok művelésében. Posztdoktori Konferencia. Konferenciakötet (ISBN 978-963-284-373-5) Budapest: 2013. 51-69 p https://www.ajk.elte.hu/file/Uj_generacio_konf_kotet_2013.pdf

BOROS Anita: Bevezetés a közigazgatási eljárásjogba. In: Cserny Ákos (szerk.): Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban. Budapest, Pécs: Közigazgatás-módszertani Oktató és Szolgáltató Bt., 2007. 12-87 p

BOROS Anita: Ellenőrző kérdések a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tanulmányozásához. Közigazgatási eljárásjogi tansegédlet. Budapest: BCE Közigazgatástudományi Kar, 2006.

BOROS Anita: Európai közigazgatási jog és a közigazgatási jog europanizálódása. In: Rixer Ádám (szerk.): De iuris peritorum meritis. Studia in honorem Lajos Lőrincz. Budapest: KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. 19-31 p http://uni-nke.hu/uploads/media_items/a-kozigazgatasi-jog-europaizalodasa.original.pdf

BOROS Anita:Közérthető Közigazgatási hatósági eljárás – A Ket. szabályai egyszerűen – jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok. Budapest:Complex Kiadó, 2011.

BOROS Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. A Ket. szabályai egyszerűen. Budapest: Complex Kiadó, 2012.

BOROS Anita: Közérthető Közigazgatási hatósági eljárás. A Ket. szabályai egyszerűen. Jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok. Budapest: Complex Kiadó, 2010.

BOROS Anita: The implementation of the Services directive in Hungary. In.: Ulrich Stelkens, Wolfgang Weiss, Micael Mirschberger (szerk.): The Implementation of the EU Services Directive. Transposition, Problems and Strategies. Springer Kiadó, 2012. 283-309 p

BOROS Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárás) jog felé avagy apró szeletek a tagállami szuveneritás tortájából. In: Takács Péter (szerk.): Az állam szuveneritása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Budapest-Győr: Gondolat Kiadó, 2015.471 p http://jog.tk.mta.hu/mtalwp

BRAIBANT, Guy (1985-1986): La procédure non contentieuse. In BRAIBANT, Guy (1985-1986): Institutions administratives comparées. III. Les contrôles. Paris, FNSP – IEPP. 325-364.

BRAIBANT, Guy szerk.: La recherche administrative en France. Paris, Éditions Cujas, 1968. 193. p

BROWN, R.G.S. – Steel, D.R.: The Administrative Process in Britain, 1979. London, Methuen. 352. p

BRYCE, James: The American CommonwealthI.-II. New York, MacMillan, 1898. 724., 904. p

BUJDOSÓSándor-IVANCSICSImre- KOVÁRIKErzsébet: A Ket. hatálybalépésével összefüggő további jogszabályváltozások. Korreferens: Kovárik Erzsébet. In.: Huszonharmadik Jogász Vándorgyűlés, Pécs, 2005. október 27-29.; 2006. 21-45 p

BURAIPetra: Emberi jogok a közigazgatási eljárásban. Közigazgatási eljárásjogi elemek az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlatában. In: Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. – 2004. p.147-159

BURIKMária: Közigazgatás és reform, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre is. In.: 14. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferencia. “Államreform – közigazgatási reform”. Siófok, 2006. augusztus 30. – szeptember 1.; 2007. 277-288 p

CANE, Peter – MCDONALD, Leighton: Principles of administrative law. Legal regulation of governance. Sydney, OUP Australia and New Zealand, 2008. 320. p

CANE, Peter (1997): An introduction to Administrative Law. Oxford, Clarendon Press. 401.

CHRONOWSKINóra-RÓZSÁSEszter: Alkotmányjog és közigazgatási jog. 2. köt. Államszervezet, helyi önkormányzatok, közigazgatási hatósági eljárás. 3., átdolg. kiad. 2011. Budapest, Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

CHRONOWSKINóra: A megfelelő ügyintézéshez, tisztességes közigazgatási eljáráshoz való jog az Európai Unióban és Magyarországon. In: A közigazgatás és az emberek. Pécs: A “Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány, 2013, p. 85-102.

CONCHA Győző: Politika I. Alkotmánytan. II. Közigazgatástan. Budapest, Grill, 1895-1905. 619.; 447. p

CONCHA Győző: Közigazgatástan. Budapest, Grill, 1905. 438. p

CONCHA Győző: A magyar közigazgatás és Némethy Károly. In MÁRTONFFY Károly szerk.: Fejezetek a közjog és közigazgatási jog köréből. Némethy Károly születésének 70. évfordulója és a „Magyar Közigazgatás” félszázados fennállása alkalmából (Némethy-emlékkönyv). Budapest, Pallas, 1932. 5-6. 356. p

CONCHA Győző [1927]: Van-e magyar társadalom? Nincs. In CONCHA Győző: A konzervatív és a liberális elv. Gödöllő – Máriabesnyő, Attraktor, 2005. 266-281. 288. p

CSÁKI-Hatalovics Gyula: Közigazgatási eljárási jog.   Budapest: Patrocinium, 2016, 106 p.

CSÁSZÁRMiklós: Elektronikus ügyintézés és a “KET.”Zalaegerszeg: Közigazgatási Iroda Kft., 2005, 284 p.

CSATLÓSErzsébet: Közigazgatási eljárásjog gyakorlat. Szeged: Iurisperitus: Pólay Elemér Alapítvány, 2016. 125 p

CSATLÓSErzsébet: Közigazgatási jog gyakorlat: gyakorlófeladatok Szeged: Iurisperitus: Pólay Elemér Alapítvány, 2016, 157 p.

CSERVÁK Csaba: A választási szervek szabályozása, különös tekintettel a Nemzeti Választási Bizottságra. In.: CSERNY Ákos (szerk.): Választási dilemmák. Tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 10-27. 262. p

CSINK Lóránt – MAROSI Ildikó: Eljárási jogok. In.: SCHANDA Balázs – BALOGH Zsolt (szerk.): Alkotmányjog – Alapjogok PPKE JÁK, 2011. Budapest. 368. p

CSINK Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz. Budapest, Pázmány Press, 2014. 1-195.

CSINKLóránt, VARGA Zs András: The Ombudsman. In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag, 2014. pp. 242-251.

CSISZÁRNÉSajgó Erika: A Ket. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai. In.: 14. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferencia. “Államreform – közigazgatási reform”. Siófok, 2006. augusztus 30. – szeptember 1.; 2007. 266-270 p

CSIZMADIA Andor – KARCSAY Sándor: A közigazgatási eljárás. In: CSIZMADIA Andor – KARCSAY Sándor: Magyarország közigazgatása. Budapest, Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézete, 1946. 156-162. 183. p

CSONGOR Bálint: Obsessive Compulsive. In CSONGOR Bálint et al.: This moment will soon be gone (CD-DVD). Budapest, Edge Records, 2014.

CSORDÁSLevente: Maradványértékek, mint a hatósági ellenőrzés tárgyai. In: Diáktudomány. A Miskolci Egyetem tudományos diákköri munkáiból. [2012-2013.]. – 2013. p.123-129

DacianC. DRAGOS – Bogdana NEAMTU (szerk.): Alternative Dispute Resolution in European Adminsitrative Law. Heidelberg: Springer Kiadó, 2014.

DANTESZ Péter: A döntés. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Közigazgatási eljárásjog. Budapest, HVG-Orac, 2005. 710. p

DANWITZ, Thomas: Verwaltungsrechtliches System und europäische Integration. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. 560. p

DARÁK Péter: Végrehajtás, In: SZABÓ Lajos szerk.: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez), Budapest, UNIÓ Lap- és Könyvkiadó, 2005.

DARÁK Péter: A magyar közigazgatási bíráskodás európai integrációja. 2007. Forrás: www.ajk.pte.hu 17. p

DARÁK Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmező felsőbírósági döntések 2005-2010. Budapest, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, 2010. 470. p

DARÁKPéter: Jogelvek és hatékonyság. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 145-148.

DARÁKPéter: Közigazgatási perrendtartás új szabályai. Gödöllő: Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2016, p. 178-180.

DAUM, Edmund – SCHENK, Werner: Langenscheidt Handwörterbuch Russisch. Berlin, Langenscheidt, 2015. 1392. p

DAVID, René – JAUFFRET-SPINOSI, Camille – GORÉ, Marie: Les grands systèmes de droit contemporaines. Paris, Dalloz, 2016. 542. p

DAWIDOWICZ, Waclaw: Ogólne postepowanie adminisracyjne zarys systemu. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. 314. p

DEBBASCH, Charles: Procédures administratives contentieuse et procédure civile. Étude de droit comparé interne I. La fixation du cadre de l’instance par les parties. L’instance en tant que limite. Aix-en-Provence, La pensée universitaire, 1960. 264. p

DETTERBECK, Steffen: Allgemeines Verwaltungsrecht. München, C.H. Beck, 2018. 708.

DICEY, Albert Venn: Introduction to the study of law of constitution. London, MacMillan, 1915. 584. p

DODINA, Eugeniya: (Ukranian) general procedural codes in administrative law. In: GALLIGAN, Denis J. – SMILOV, Daniel M.: Administrative law in Central and Eastern Europe 1996-1998. Budapest, CEU Press, 1999. 390-391. 427. p

DORDEVIČ, Alexander: (Croatian) general procedural codes and laws. In GALLIGAN, Denis J. – SMILOV, Daniel M.: Administrative law in Central and Eastern Europe 1996-1998. Budapest, CEU Press, 1999. 27-30. 427. p

DOUGLAS, Roger – HEAD, Michael – YEE, Fui Ng – HYLAND, Margaret: Douglas and John’s Administrative Law. sydney, Federeation Press, 2009. 864. p

DUCROCQ, Théophile [1862]: Préface. De l’absence de codification du droit administratif. Ses causes historiques disparues, et ses conséquences).  In  DUCROCQ, Théophile: Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public I. Paris, Fontemoing, 1897. V-XXXVI.

DUCROCQ, Théophile: Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public I-VII., Paris, A. Fontemoing, 1897-1905. XXXVI, 540.; 654.; 848.; 594.; 604.; 608.; 173., (3) A. Fontemoing.

ECKHART Sándor – Oláh Tibor: Français-hongrois Grand dictionnaire. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999. 1459. p

EGYED István: A magyar közigazgatási jog alaptanai. Budapest, Szent István Társulat, 1947. 198. p

EGYED István [1947]: Közigazgatási eljárás. In: A magyar közigazgatási jog alaptanai. Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányával. Államtudományi Klasszikusok 3., 2017. Budapest, 183-193. 226. p

EÖRSI Gyula: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok, és a jogfejlődés útjai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975. 632. p

EREKY István: A közigazgatási aktusokra vonatkozó alaki szabályok. In: EREKY István: Közigazgatási jogi jegyzetek. Szeged, Szent István Társulat szegedi kirendeltsége, 1931. 184-214. p

EREKY István: Közigazgatás és önkormányzat.Budapest, MTA, 1939. 382. p

ETTER, Stefan: Der Charakter der Arbeitsnehmers als Kündigunsgrund. Bern, Stämpfli Verlag, 2017. 193. p

  1. ROZSNYAI Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 281. p

FÁBIÁN Adrián – IVANCSICS Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó, 2017. 256. p

FÁBIÁN Adrián: Az elektronikus ügyintézésről. In: Európában a megye: Közigazgatási reformok – 15 év után. Pécs: Baranya Megyei Közgyűlés, 2006. pp. 74-78.

FÁBIÁNAdrián: EU-jog és a nemzeti közigazgatási (eljárás)jog viszonya.     Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016, p. 71-103.

FÁBIÁNAdrián: Közigazgatás és szakigazgatás. Budapest: CompLex, 2013. p. 17-58.

FÁBIÁNAdrián: Közigazgatási eljárás – illetékesség hiányában. Pécs: Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. p. 111-118.

FÁBIÁN Adrián: Unifying administrative procedure in the EU? In: Current issues of administrative procedure. Bratislava: Comenius University, 2010. pp. 9-20.

FÁBIÁNAdrián-Bakota Boris- Ljubanovic, Boris: Electronic administrative procedure in Hungary and Croatia. In: Cross-border and EU legal issues: Hungary – Croatia.         Pécs: University of Pécs, Faculty of Law, 2011. p. 39-52.

FÁBIÁN Adrián-IVANCSICS Imre: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Pécs-Budapest: Dialóg Campus, 2017. 244 p

FALCSIK Dezső: Közigazgatási bíráskodás. A magyar kir. közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi XXVI. törvénycikk magyarázata. Eger, Érseki Lyceum Könyvnyomdája, 1897. 203. p

FARKAS Imre: Végrehajtás. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK-KERSZÖV, 2005. p. 323-343.

FAZEKASMariann-Metzinger Éva-Tóth Zoltán: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályozásáról szóló törvény új jogintézményei.Huszonkettedik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, 2005. május 19-20. 2005. p.123-139

FAZEKAS Marianna: A hatósági szerződések néhány jogalkalmazási kérdése. In: FAZEKAS Marianna – NAGY Marianna szerk.: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 488. p

FAZEKASMarianna: A közigazgatási hatósági eljárásjog változásai. 1990-2006. In: A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/1990-2005. Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. 1. – 2007. p.355-383

FAZEKASMarianna: A ReNEUAL modellszabályok koncepciójának összefoglalója. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 545-570.

FAZEKASMarianna: Az elsőfokú eljárás: Az eljárás megindítása;Ideiglenes biztosítási intézkedés; A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; Az eljárás megszüntetése. In: Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez: Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 235-284.

FAZEKASMarianna: Changes of administrative procedure between 1990 and 2006. In: The Transformation of the Hungarian Legal Order, 1985-2005. Transition to the Rule of Law and Accession to the European Union. 2007. p.127-142

FAZEKASMarianna: Introduction to the ReNEUAL model rules: executive summary of the introduction. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015,   p. 545-570.

FAZEKASMarianna: Közigazgatási hatósági eljárási jogeset- és példatár. Budapest: ELTE Eötvös K, 2015. 68 p.

FEHÉRZoltán – NÉMETHGyula – PÉCSVÁRADIJános (1992): Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, UNIÓ Lap- és Könyvkiadó. 368.

FEHLING,Michael: Közigazgatási eljárási jog: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Budapest: Patrocinium, 2016. 106 p

FEKETEOrsolya: A közigazgatási jog alapjai. 3. átdolg., bőv. kiad. Szeged: Iurisperitus Bt, 2013. 287 p.

FELLEGINÉ TAKÁCS Anna: Kényszeres és kapcsolódó zavarok tünettana és diagnosztikus kritériumai. (Továbbképzési elektronikus jegyzet). Budapest, SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék, 2018. 31. p

FICZERELajos: Európai közigazgatás – nemzeti közigazgatás. In: Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. – 2011. p.382-389.

FICZERELajos- Balla Zoltán-Forgács Imre: Az európai közigazgatási térség alapvonásai. In: Magyar közigazgatási jog: Különös rész. 447 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2005. pp. 19-30.

FICZERELajos: Magyar közigazgatási jog: különös rész európai uniós kitekintéssel. Budapest: Osiris, 2005. 447 p.

FICZERE Lajos-FORGÁCS Imre-BALLA Zoltán: Magyar közigazgatási jog: különös rész európai uniós kitekintéssel. Budapest: Osiris, 2004. 450 p.

FLEURIGEON, Marc: Code administratif ou Recueil par ordre alphabétique de matières de toutes les lois nouvelles et anciennes relatives aux fonctions administratives et de police des préfets, sous-préfets, maires, adjoints… jusqu’au 1er Janvier 1806 – 1er avril 1809. I-IV. A-E. Paris, Garnery-Valet. 2000.

FONYÓ Gyula -Varga József: Az államigazgatási eljárás általános szabályai. Budapest. KJK, 1964. 8. p

FONYÓ Gyula: Előszó. In: FONYÓ Gyula szerk.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974. 7-12. 759. p

FONYÓ Gyula: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. KJK Kiadó, 1976. Budapest. 759. p

FONYÓ Gyula (szerk.) – KILÉNYI Géza et al.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 759. p

FONYÓ Gyula (szerk.) – KILÉNYI Géza et al.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986. 556. p

FONYÓ Gyula –VARGA József: Az államigazgatási eljárás általános szabályai, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964. p. 154-165.

FORGÁCS Anna: Alapelvi bíráskodás a közigazgatási hatósági eljárásjogban. In.: FAZEKAS Mariann (szerk.): Jogi Tanulmányok ELTE ÁJTK, 2012. Budapest. 391-403. p

FORGÁCS Anna: Administrative rule-making based on the ReNEUAL Model Rules. In: GERENCSÉR Balázs – BERKES Lilla – VARGA ZS. András: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Current issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules). Budapest, Pázmány Press, 2015. 437-448. 578. p

FORGÁCSAnna: Administrative rule-making based on the ReNEUAL Model Rules. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 437-447.

FORGÁCSAnna: Alapelvi bíráskodás a közigazgatási hatósági eljárásban. Jogi tanulmányok. 2012. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak III. konferenciája. 2012. április 20. 1. köt. 2012. p.391-403

FORSTHOFF, Ernst: Die Verwaltung als Leistungsträger. Stuttgart u. Berlin, 1938. Kohlhammer. 50. p

FÖLDI András-HAMZA Gábor: A római jog története és instituciói. Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 682. p

FRANQUEVILLE, Alfred Charles Ernest Franquet de: Le système judiciaire de la Grande Bretagne I. Organisation judiciare. II. La procédure civile et criminelle.  Paris, Rothschild, 1893. 740. p

GABRIEL, Oscar W. – KROPP, Sabine szerk.: Die EU-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte. Berlin, VS Verlag, 2008. 745. p

GAJDUSCHEKGyörgy: A bürokrácia-fogalom értelmezése a társadalomtudományokban és ennek jelentősége a közigazgatási szervezetek sajátságainak magyarázatában. Doktori értekezés. Forrás: www.ajk.elte.hu.

GÁLDI László et al.: Magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Budapest, MTA, 1957. 586. p

GALLIGAN, Denis J.: Administrative Law in Central and Eastern Europe. In: galligan, Denis J. et al. szerk.: Administrative Justice in the New European Democracies, 1998. 17-26. 652. p

GARNER, Bryan A. főszerk.: Black’s Law Dictionary. St. Paul (Min.), Thomson, 2004. xxv., 1810. p

GARNER, James Finn: Administrative law. London, Butterworths, 1974. 538. p

GELENCSÉRJózsef – RÁCSKAINÉ ÁcsBeáta: Határozat/Végzés, mintatár. A közigazgatási eljárásról szóló (módosított) törvény (KET) alkalmazásához. Pécs: Közigazgatás Módszertani Bt., 2009.

GELLÉNMárton: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: egységes szerkezetben a 2014. január 1., 2014. január 2. és 2014. június 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) . Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest: Patrocinium, 2013, 103 p.

GERENCSÉR Balázs – BERKES Lilla – VARGA ZS. András szerk.: A hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015. 574. p

GERENCSÉR Balázs Szabolcs- GYURITA Erzsébet- LAPSÁNSZKY András – PATYI András (Szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. 527 p.

GERENCSÉR Balázs Szabolcs: Összehasonlító és európai uniós közigazgatási jog. Budapest: Pázmány Press, 2017. 185 p

GRÁD András – WELLER Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2011. 839. p

GUERARD, Françoise szerk.: Dictionnaire Hachette de la langue française. Evreux, Hachette-Hérissey, 1984. 1813. p

GYERGYÁK Ferenc: A hatóság döntései. A határozat. A végzés. A hatósági szerződés. Hatósági bizonyítvány, igazolás, nyilvántartás. A hatósági szerződés. In.: Tóth András (szerk.): Tansegédlet a közigazgatási jogi záróvizsgához Közigazgatási jog, Patrocinium Kft. Budapest 2016. p.77-93, 158-173.

GYERGYÁK Ferenc: A hatóság döntései. Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartás. Hatósági ellenőrzés. In.: Tóth András (szerk.): Közigazgatási jog – A helyi önkormányzatok és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, A közigazgatási hatósági eljárás, Patrocinium Kft. Budapest 2016. p.189-246.

GYERGYÁK Ferenc: Az elektronikus technológiaváltás és a közigazgatási folyamatok kapcsolatrendszere In.: Mészáros Miklós (szerk.): Az ügyintézés modellezése Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Budapest 2007., p.11-28.

GYERGYÁK Ferenc: Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás In.: Kökényesi József (szerk.) A közigazgatási eljárások – Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez, Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2006., p.169-186.

GYERGYÁK Ferenc: Hatóság bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás; Hatósági ellenőrzés; A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján, Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás In: Szabó Lajos (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai – Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez, UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Budapest 2005. p.233-252., 253-270., 346-352., 471-512.

GYŐRFI Tamás: A kormányzás. In: kéri László szerk.: Societas Politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001. 384. p

GYURITA E. Rita: Belső jogorvoslati eljárások kérelem alapján. In: PATYI András szerk.: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2012. 447-470. 656. p

HADROVICS László – GÁLDI László: Русско-Венгерский Словарь II. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968. 1072. p

HAJASBarnabás – HUSZÁRNÉ OLÁHÉva – KALASTibor – KÁRPÁTI
Magdolna – KURUCZKrisztina – LAPSÁNSZKYAndrás – MUDRÁNÉ LÁNGErzsébet – PETRIKFerenc – ROTHERMELErika – SUGÁRTamás: Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata. A közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2017. 331. p

HAJAS Barnabás: Alapelvek és a törvény hatálya. In.: PETRIK Ferenc (szerk.) Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017. Budapest. 27-55. 332. p

HAJASBarnabás: Általános? Közigazgatási? Rendtartás? Budapest: Pázmány Press, 2015. p. 337-352.

HAJASBarnabás: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a közigazgatási eljárási kódex újraszabályozása tükrében. Gödöllő: Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2015. p. 95-113.

HAJASBarnabás: Közigazgatási (hatósági) eljárásjogi kérdések a gyülekezési jogról szóló törvény alkalmazásában. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016 139-151 p

HAJAS BARNABÁS-PETRIK FERENC (szerk): A közigazgatási perrendtartás magyarázata: a közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest: HVG-ORAC, 2017. 331 p

HALÁSZ Előd – FÖLDES Csaba – UZONYI Pál: Deutsch-Ungarisches Grosswörterbuch. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. xxxix., 1873. p

HALÁSZ Iván: Szlovénia közigazgatása. In SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 787-811. 970. p

HALÁSZ Iván: A Cseh Köztársaság közigazgatása. In SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 699-726. 970. p

HALÁSZ Iván: Lengyelország közigazgatása. In SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 663-698. 970. p

HARMATHY Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 210. p

HARSÁNYIZsolt: A Ket. hatályosulásának tapasztalatai. In.:             14. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferencia. “Államreform – közigazgatási reform”. Siófok, 2006. augusztus 30. – szeptember 1.; 2007. 253-256 p

HENDRYCH, Dušan et al.szerk.: Správny právo. Obecná čast. Praha, Beck, 2016. 600. p

HOHMANNBalázs: A mediációs és a közvetítői eljárás lehetőségei a hatósági eljárásban. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium, 2016 192-202 p

HOHMANNBalázs: Civil szervezetek ügyféli jogállásban.      Pécs: Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium, 2015. 74-82. p.

HOLLÓ András – SZOBOSZLAI György: Az államigazgatási eljárás továbbfejlesztésének elméleti megalapozása. Állam és Igazgatás. 1979. vol 29. no 9. 809. p

HORVÁTH M. Tamás: Közmenedzsment. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2005. 326. p

HORVÁTH-Egri Katalin: Implementation of data protection principles in the scope of the Act on the General Rules of Administrative Proceedings and Services. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015. p. 449-458.

IMRE Miklós-KRISTÓ Katalin: Az Egyesült Királyság közigazgatása. In SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 94-158. 970. p

IRRESBERGER, Karl: Europäisierung der Verwaltunsverfahrensrecht. Länderbericht Österreich. In HILL, Hermann–PITSCHAS, Rainer szerk.: Europäisches Verwaltungsverfahrensrecht. Beiträge der 70. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung vom 20. bis 22. März 2002 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Berlin, Duncker und Humblot, 2004. 41-56. p

IVANCSICS Imre – FÁBIÁN Adrián: Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2017. 244. p

IVANCSICS Imre: A hatóság döntései. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, CompLex Kiadó, 2009. 265-311. 541. p

IVANCSICS Imre: A közigazgatási hatósági eljárás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. 287. p

IVANCSICSImre: A hatóság és az ügyfél kapcsolata. Pécs: A “Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány, 2013. p. 75-84.

IVANCSICSImre: A jogorvoslati rendszer fejlődése a közigazgatási hatósági eljárási törvényekben. In: A közigazgatás egyes alapproblémái. 2007. p.23-39

IVANCSICSImre: A Ket.-ben szabályozott döntések rendszere. In.: Fazekas Marianna- Nagy Marianna (szerk): Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére, Eötvös Kiadó, 2010.  163-176 p

IVANCSICSImre: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak felülvizsgálata. In: Ünnepi tanulmányok prof. Dr. KalasTibor egyetemi tanár Oktatói Munkásságának tiszteletére. Miskolc: Z-Press Kiadó, 2008. pp. 155-165.

IVANCSICS Imre: A közigazgatási hatósági eljárás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2012. 306 p.

IVANCSICS Imre:A közigazgatósági hatósági jogkörben okozott kárért való felelősség. In: Ratio legis, ratio iuris: liber amicorum: studia A. Tamás septuagenario dedicata : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. 600 p. Budapest: Szent István Társulat, 2011. pp. 406-411.

IVANCSICSImre: Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőinek jogállása a közigazgatási hatósági eljárásban In.: Csefkó Ferenc (szerk.): Közjog és jogállam: tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 177- 188 p

IVANCSICSImre: Búcsú a közigazgatási jogerőtől. Pécs: Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. 119-125 p

IVANCSICSImre: Döntések a közigazgatási hatósági eljárásban. Formatori iuris publici. Studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii – Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. 2006. p.195-206

IVANCSICSImre: Hivatalbóliság – mulasztás – felelősség a közigazgatási hatósági eljárásban. Jogi beszélgetések. 2010-2012. – 2013. p.13-20

IVANCSICSImre: Mi új a közigazgatási hatósági eljárási törvényben? Európában a megye.” “Közigazgatási reformok – 15 év után”. Előadások és hozzászólások a 2005. október 19-20-i pécsi konferencián. – 2006. p.53-58

IVANCSICsImre-Bárdos László-        Bércesi Ferenc-Szalay László: Új jogintézmények a közigazgatási eljárási törvényben. In: Huszadik Jogász Vándorgyűlés. Pécs, 2003. október 9-10.. – 2004. p.71-109

IVANCSICSImre-SZALAI Éva: XIV. fejezet. Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban. In: Magyar Közigazgatási jog: Általános rész. 639 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2005. pp. 483-539.

IVANICS Imre: Új elemek a közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszerében. In.: Chronowski Nóra (szerk.): PEr PEdes apostolorum. Tanulmányok Petrétei József egyetemi docens 50. születésnapjára, Pécs: Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, 2008. 21-31 p

JAKAB András: A magyar jogrendszer szerkezete. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2007.

JAKAB ANDRÁS et al.: 32/A. § Az Alkotmánybíróság. In JAKAB András (szerk.): Az alkotmány kommentárja I. Budapest, Századvég, 2009. 1100-1172. 2822. p

JAKAB Zsuzsanna: A környezetszennyezés formái, hatása az emberre és a környezetére, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, munkaanyag 2.

JANCSÓ György – MESZLÉNY Artur: A magyar polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. I-II. kötet. Budapest, Athenaeum, 1912, 1915. 1206. p

JÁSZI Viktor: A magyar közigazgatási jog alapvonalai I. Bevezetés. Szervek. A közszolgálat joga. Debrecen, Hegedüs és Sándor, 1907. 451. p

JENEIGyörgy: A kormányzati hatékonyság, teljesítőképesség és funkcióteljesítés. Forrás: www.poltudszemle.hu

JOSEPH, Philip A.: Constitutional and Administrative Law in New Zealand. Wellington, Brookers, 2001. 1159. p

JOSEPH, Philip A.: Judicial Review of Administrative and Executive Actions, 2001. 1159.

JÓZSA Fábián – SZABÓ Lajos: Ket. módosítás a gyakorlatban – elektronikus tananyag CD lemezen dr. Szabó Lajossal társszerzőként, CompLex Kiadó, Budapest, 2009.

JÓZSA Fábián: Ket kérdezz – felelek. (A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény magyarázata.) Második, átdolgozott kiadás. Budapest, OPTEN Informatikai Kft, 2009. 557. p

JÓZSA Fábián: Ket. Kérdezz – felelek. A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló [2004. Évi cxl.] Törvény magyarázata. 2. Átdolgozott kiadás, Budapest, Opten kft., cop. 2009.

JÓZSAZoltán: A hatósági ügyintézés, mint szolgáltatás. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Tudományos Bizottság, 2016. 287-301 p

JÓZSAZoltán: A jó közigazgatás alapelvei és a Ket. – Jog, igazgatás, kultúra, In: GERENCSÉRBalázs – BERKESLilla – VARGAZS. András szerk.: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései, Budapest, Pázmány Press, 67-70. 578.

JÓZSAZoltán: A jó közigazgatás alapelvei és a Ket.In.: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései Budapest: Pázmány Press, 2015 p. 67-85.

JUHÁSZAndrea:         A reflection on the official administration deadline. In: Profectus in litteris. 7. köt. Előadások a 12. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián. 2015. május 29. 2015. vol 7. p.179-185

JUHÁSZAndrea: A hatósági ügyintézési idő árnyékában. Budapest; Debrecen: Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály, 2016. 7-16 p

JUHÁSZAndrea: Az egyszerű is lehet tisztességes. In: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 16. köt, Miskolc: Bíbor, 2015,    p. 159-179.

JUHÁSZDorina: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest: Árboc, 2006, 29 p.

JUHÁSZDorina: Közigazgatási eljárás: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: egységes szerkezetben a 2006. április 17. napján és 2006. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal. Budapest: Novissima, 2006. 74 p

JUHÁSZZoltán (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás: Ákr. 2016 – Ket. 2004. Budapest, Wolters Kluwer, 2017.  284 p

JUHÁSZZoltán: A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei gyakorlati érvényesülésének vizsgálata a közigazgatási perekben hozott bírósági határozatok elemzése alapján. Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 2017. 109-140 p

KAISERTamás: Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás: nemzetközi és európai dimenziók. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014, 191 p.

KALAS Tibor – TORMA András: Az uniós jogalkotási hatáskörök típusai. In: TORMA András szerk.: Európai közigazgatás. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. 257. p

KALAS Tibor- TORMA András- PAULOVICS Anita- KALAS Tibor ifj.: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2016. 175 p

KAPA Mátyás: Végrehajtás, In: baranyi / barabás /kovács szerk. (2013): Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez, Budapest, CompLex Kiadó, 2013. 1104. p

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- ésJogtudományiKar: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Hatályos, 2012. július 24. egységes szerkezetben a 2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. Budapest: Budapest, Patrocinium, 2012.

KENGYEL Miklós: A polgári perbeli bizonyítás gyakorlati kézikönyve. KJK, 2005. Budapest, 454. p

KENGYEL Miklós: Bizonyítás a polgári perben. KJK, 2005. Budapest, 252. p

KILÉNYI Géza – MÉSZÁROS József – MIHÁLY Lajos – TOLDI Ferenc – VÁGÓ László: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. FONYÓ Gyula (szerk.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. Budapest. 1-760. p

KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. FONYÓ Gyula (szerk.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986. Budapest. 1-557. p

KILÉNYI Géza: Az államigazgatási eljárás alapelvei. (Az eredményesség, a gyorsaság, az egyszerűség elve). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970. 353. p

KILÉNYI Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Complex Kiadó, 2005. Budapest. 1-520. p

KILÉNYI Géza: Alapelvek és alapvető rendelkezések. In: KILÉNYI Géza (szerk.) A közigazgatási eljárási törvény kommentárja KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. Budapest. 33-83. 520. p

KILÉNYI Géza: Az elsőfokú eljárás. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK-Kerszöv, 2005. 115-197. 520. p

KILÉNYI Géza: Bevezetés. A Ket. szabályozási előzményei és céljai. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK-Kerszöv, 2005. 15-29. 520. p

KILÉNYI Géza: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. 36. Complex Kiadó, 2009. Budapest. 541. p

KILÉNYI Géza: Alapelvek és alapvető rendelkezések. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, CompLex Kiadó, 2009. 35-85. 541.

KILÉNYI Géza: Az elsőfokú eljárás. In: KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, CompLex Kiadó, 2009. 153-263. 541. p

KILÉNYIGéza- BENDE-SzabóGábor (szerk.): Kézikönyv a Ket. módosításáról. Változások a közigazgatási hatósági eljárásban és szolgáltatásban. Budapest: CompLex Kiadó, 2009.

KILÉNYIGéza- Bende-Szabó Gábor: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest: Complex, 2009. 541 p.

KILÉNYI Géza szerk.: Egy alkotmány-előkészítés dokumentumai (Kísérlet Magyarország új Alkotmányának megalkotására, 1988 – 1990). Budapest, Államtudományi Kutatóközpont, 1991. 469. p

KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 519. 520. p

KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási jog nagy kézikönyve Budapest, CompLex Kiadó, 2008. 1832. p

KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, 2009. 519. 541. p

KILÉNYIGéza: A jó közigazgatáshoz méltó közigazgatási eljárás és elbánás kell. In: A közigazgatás megújításának lehetőségei MKKSZ-tükörben. 2010. p.81-83

KILÉNYIGéza: A közigazgatási eljárásjog racionalizálására irányuló törekvések az új közigazgatási eljárási törvény előkészítésének folyamatában. In: Látleletek a magyar közigazgatásról. – 2007. p.9-62

KILÉNYIGéza: A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.), mint a magyar jogalkotás állatorvosi lova. In.: Kaltenbach Jenő (szerk.): A közigazgatás egyes alapproblémái. Emlékkötet Martonyi János halálának 25. évfordulója alkalmából. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. 59-68 p

KINGDOM, John: Britain. In: CHANDLER, j.a.: Comparative Public Administration. London – New York, Routledge, 2005. 14-49. p

KISSNÉSzabó Krisztina: A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelését szabályozó [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.] törvény aktualitásai és megvalósítási lehetőségei. In: A közfeladatot ellátó szervek egységes iratkezelése. 2008. p.57-103

KMETY Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest, Politzer, 1907. 970. p

KNACK, Hans Joachim ‒ HENNEKE, Hans-Günter: Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar. Köln, Carl Heymanns Verlag, 2014. 1716. p

KOCSISDiána: A fellebbezés jogintézményének összehasonlítása a magyar és a szlovák közigazgatási eljárásjogban. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2016, p. 80-90.

KOCSISDiána: A jogállamiság szerepe a közigazgatási eljárási alapelvek kialakításában. In: Doktoranduszok Fóruma: Miskolc, 2014. november 20. Miskolc: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2015.165-169 p.

KOCSISDiána: A jogállamiság szerepe a közigazgatási eljárási alapelvek kialakításában. Miskolc: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2015. 165-169 p.

KOI Gyula: Litvánia közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEk György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 915-937. 940. p

KOI Gyula: Lettország közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 893-913. 940. p

KOI Gyula: Luxemburg közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 291-313. 940. p

KOI Gyula: Észtország közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 871-891. 940. p

KOI Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2014. 487. p

KOI Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása. Múlt és jelen kérdései. In JAKAB András – KÖRTVÉLYESI Zsolt szerk.: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei. Budapest, Osiris, 2017. 50-117. 276. p

KOI Gyula: ’Upscale stranger.’ The Administrative Law as a Phenomenon in the Anglo-Saxon Legal and Political Thought. In: MOLNÁR Károly Attila – PAP Milán szerk.: State and Equality. Budapest, Thomas Molnar Institute for Advanced Studies – Dialóg Campus, 2018. 117-128. p

KOPÁNYIMihály: Mikroökonómia. Műszaki Könyvkiadó, 2014. Budapest, 1993. p

KOPP, Ferdinand Otto – RAMSAUER, Ulrich: Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar. München, C. H. Beck, 2003. 1370. p

KOSZA Yvette (szerk.): A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás. Budapest: KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005.

KOVÁCSAndrás György: Eljárásjogunk kazualitása: amikor a közigazgatás (el)hallgat. Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. – 2010. p.199-219Szalai Éva: Polgárbarát-e a közigazgatási eljárásjog?. Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. – 2010. p.409-421

KOVÁCS Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 206. p

KÖKÉNYESIJózsef-Kilényi Géza: A közigazgatási eljárás: tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Magyar Közigazgatási Intézet, 2005

KRISZTICS Sándor: A jogerő határai és érvényesülésének korlátai a közigazgatásban. Budapest, Pfeifer Kiadó, 1915. 108. p

KUCSKO-STADLMAYER, Gabriele: Európai Ombudsman-intézmények. Budapest, ELTE, 2010. 291. p

KURUCZ Krisztina: Az eljárás felfüggesztése és szünetelése. In: PETRIK Ferenc szerk.: A közigazgatási eljárás szabályai I. – Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata, HVG-ORAC, 2017. 1-332. p

KÜNNECKE, Martina: Tradition and change in Administrative Law. An Anglo-German comparison. Berlin, Springer, 2010. 266. p

KÜPPERHerbert: Közigazgatási eljárási jog. Budapest: Patrocinium, 2015, 101 p.

LADIK Gusztáv:Tételes közigazgatási jogunk alaptanai. Harmadik – teljesen átdolgozott – kiadás. Budapest, Attila Nyomda, 1941. 464. p

LAPSÁNSZKY András: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja. Budapest, HVG-Orac, 2009. 544. p

LAPSÁNSZKYAndrás (szerk.): Közigazgatási jog – Fejezetek szakigazgatásaink köréből (II. kötet) Budapest: Complex Kiadó Kft., 2013.

LAPSÁNSZKY András (szerk.): Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Budapest: Wolters Kluwer, 2014. 515-523 p

LAPSÁNSZKYAndrás- HAJASNÉBorsa Dominika: Changes in administrative proceedings as a result of the reform of public law In: The transformation of the Hungarian legal system, 2010-2013, Budapest: CompLex, 2013, p. 197-204.

LAPSÁNSZKYAndrás: A hatósági döntés jogviszonytani alapjai és eljárásjogi összefüggései. Pécs: Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. 139-152 p

LAPSÁNSZKY András: A hatósági döntések. In: Közigazgatási jog II.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2007. pp. 311-361.

LAPSÁNSZKY András: A hatósági ellenőrzés és a hatósági felügyelet alapkérdései. In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban.Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 407-446.

LAPSÁNSZKY András: A hatósági ellenőrzés. In: A közigazgatási hatósági eljárások joga. Győr: Universitas-Győr Kht., 2005. pp. 217-229.

LAPSÁNSZKY András:A hatósági ellenőrzés. In: Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 687-710.

LAPSÁNSZKY András: A szabályozó hatóságok jogállásának, működésének elméleti alapjai, kérdései. In: Gazdaság és közigazgatás: Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2015. p. 59-71

LAPSÁNSZKY András: Az elektronikus ügyintézés. In: Közigazgatási jog II.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2007. pp. 639-670.

LAPSÁNSZKY András: Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége. In: Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata: A közigazgatási eljárás szabályai I.. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017. p. 258.

LAPSÁNSZKYAndrás: Hatósági ellenőrzés a hatósági eljárásjog keretében. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015.           p. 87-110.

LAPSÁNSZKY András: Hivatalbóli eljárások. In: Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata: A közigazgatási eljárás szabályai I.. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017. pp. 241-249.

LAPSÁNSZKYAndrás-PATYIAndrás-TAKÁCSAlbert -Patyi András (szerk.): A közigazgatás szervezete és szervezeti joga, Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. 322 p

LAYA, Alexandre: Droit anglais ou résumé de la législation anglaise sous la forme de codes politique et administratif; civil; de procédure civile et d’instruction criminelle; de commerce; pénal, suivi d’un dictionnaire de termes légaux, techniques et historiques, et d’un table analytique. Extraits, analysés ou traduits des commentateurs anglais: Blackstone, Story, Bailey, John Wade (auteur du Cabinet Lawyer), des statuts du parlément I.-II. Paris, C. H. Lambert, 1845. 420., 487. p

LECZKIIstván (szerk.): A módosult Ket. [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény] egységes szerkezetben. Tárgymutatóval. Budapest: HVG-ORAC, 2009.

LECZKIIstván: Az új “KET” és az elektronikus ügyintézés. Zalaegerszeg: Közigazgatási Iroda Kft., 2009. 228 p.

LEGÁTH Krisztina: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásba. 2007. Forrás: www.dfk-online.sze.hu

LEGENYEIGyörgy: Adóellenőrzés, adójog, hatósági eljárás: az Art. és a Ket. gyakorlati alkalmazása. Budapest: Vezinfó, 2013. Bibliogr. a jegyzetekben

LIPATOV, Jevgenij Gavrilovič et al.: Administrativnoe pravo. Kurs lekcij. Moskva, Ekzamen, 2006. 334. p

LŐRINCZ Lajos: Közigazgatási jog. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2007. 265. p

LŐRINCZ Lajos: Franciaország közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 243-269.940. p

LŐRINCZ Lajos (szerk.): Közigazgatási eljárásjog. 2. átd. kiad. Budapest: HVG-ORAC, 2009.

LŐRINCZ Lajos szerk.: Eljárásjog a közigazgatásban. UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., 2000. 448. p

LŐRINCZLajos szerk.: Közigazgatási eljárásjog. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2009. 568. p

LŐRINCZLajos: A közigazgatás alapintézményei. Budapest, HvgOrac, 2005. 66-69. 388.

LŐRINCZLajos: A közigazgatás alapintézményei. Budapest: HVG-ORAC, 2010, 389 p.

LŐRINCZLajos: A közigazgatás átrendezésének aktuális kérdései. In: Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. 2011. p.426-430

LŐRINCZLajos: A magyar közigazgatási jog változásai 1990-től. In: A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/1990-2005. Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. 1. 2007. p.283-289

LŐRINCZLajos: Eredményesség és eredménytelenség a közigazgatásban. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, 2009, 320 p.

LŐRINCZLajos-LÖVÉTEI István-BOROS Anita: Közigazgatási eljárásjog. Budapest: HVG-ORAC, 2009,           567 p

LŐRINCZLajos-TAMÁSAndrás-SZENTPÉTERYPetronella (szerk.): Közigazgatási eljárásjog. Budapest: HVG-ORAC, 2005. 711 p.

LŐRINCSIKPéter: Közigazgatási eljárási ismeretek. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2014, 384 p.

LÖVÉTEI István: A közigazgatási eljárásjog fejlődése Magyarországon. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, Unió, 2000. 33-42. 448. p

LÖVÉTEI István: A közigazgatási eljárás és eljárásjog Franciaországban. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, Unió, 2000. 29-30. 448. p

LÖVÉTEI István: A közigazgatási eljárás és eljárásjog Angliában és az Egyesült Államokban. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, Unió, 2000. 26-29. 448. p

LÖVÉTEI István: A közigazgatási eljárásjog fejlődése Magyarországon. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Eljárási jog a közigazgatásban. Unió Kiadó, 2003. Budapest. 36. (33-42.) 448.p

LÖVÉTEI István: A magyar közigazgatási eljárásjog fejlődése. – A kialakulás korszaka. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Közigazgatási eljárásjog. Budapest, HVG-Orac, 2005. 40-44. p

LÖVÉTEI István: A nem jogvitás közigazgatási eljárásjog. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Közigazgatási eljárásjog. Budapest, HVG-Orac, 2005. 37-39. p

LÖVÉTEI István: A közigazgatás felelősségi rendszere. In: LŐRINCZ Lajos szerk.: Közigazgatási jog. Budapest, HVG-Orac, 2007. 118-153. 266. p

LÖVÉTEIIstván: A közigazgatási eljárás fogalmával összefüggő jogdogmatikai kérdések. In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. – 2006. p.240-249

LUKÁCS György: A hatásköri vita. In LUKÁCS György: A francia közigazgatás szervezete. Budapest, Lampel – Wodianer, 1894. 99-102. p

LUNEV Aleksandr Efremovič: Teoretičeskie problemy gossudarstvennogo upravlenija. Moskva, Izdatelstvo Nauka, 1974. 246. p

LUXAnita: Az államigazgatási végrehajtás szabályozásának jelene és jövője a Ket. [közigazgatási eljárási törvény tervezete] tükrében. In.: Doktoranduszok fóruma. 2003. november 6. – a Deák Ferenc Doktori Iskola – nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő – PhD. hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásai szerkesztett kötete. 2004. 186-193 p

MADAI Sándor – MÓNUSNÉ DR. KISS Katalin – PAPP-LADA Beáta: Kommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez. Forrás: https://optijus.hu

MADARÁSZ Tibor: Közigazgatás és jog. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987. 423. p

MAGÓNÉPálos Mária: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény magyarázata, 2013. Budapest: Saldo, 2013. 294 p.

MAGYARY Zoltán: Amerikai államélet. A közigazgatás útja az Észak-Amerikai Egyesült Államokban. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934. 302. p

MAGYARY Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1942. 675. p

MAGYARY Zoltán: A közigazgatási eljárás. In: MAGYARY Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a 20. század államában, a magyar közigazgatás szervezete és jogi rendje. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1942. 592-624. 676.

MAGYARY Zoltán: Előszó. In: VALLÓ József (1942): Törvénytervezet az Általános Közigazgatási Rendtartásról indokolással. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 1942. 38. 7-9. p

MÁRFFY Ede: A közigazgatási hatóságok előtti eljárás. In: MÁRFFY Ede (1927): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog I. Magyar közigazgatási jog. Budapest, Athenaeum, 1927. 243-254. p

MÁRFFY Ede: A közigazgatási végrehajtás. In: MÁRFFY Ede (1927): Magyar közigazgatási és pénzügyi jog I. Magyar közigazgatási jog. Budapest, Athenaeum, 1927. 255-259. p

MÁRKUS Dezső: Jog [címszó]. In: MÁRKUS Dezső: Magyar jogi lexikon IV. Halászgyűrű – Kitonich Budapest, Pallas, 1903. 433. p

MARTONYI János: Az államigazgatási eljárást szabályozó törvényünk néhány rendelkezéséről. Magyar Jog. 1957. no 8. 202-203. p

MARTONYI János: Az államigazgatási aktusok indokolása. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica. Tomus XVIII. Fasciculus, 1971. 2. 1-24. p

MÁTHÉ Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867-1875. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982. 239. p

MÁTYÁS Ferenc: Átalakul a közigazgatási eljárás. 2016. Forrás: www.jogaszvilag.hu

MAYER, Otto: Deutsches Verwaltungsrecht. 2. kötet. Leipzig, Duncker & Humblot, 1896. 485. p

MERKL, Adolf: Die Lehre von der Rechtskraft entwickelt aus dem Rechtsbegriff. Leipzig, Wien, Franz Deuticke, 1923. 302. p

MEZEYGyula: A közigazgatási teljesítmény- és minőségmenedzsment néhány összefüggése. 2014. Forrás: www.uni-nke.hu

MÓDOSIstván: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Budapest: Patrocinium, 2012. 87 p.

MOLNÁRMiklós: Mérlegelés, alapelvi jogalkalmazás és jogilag kötetlen döntéshozatal a hatósági működésben. In: Látlelet közjogunk elmúlt évtizedéről.  2010. p.221-233

MUDRÁNÉ LÁNG Erzsébet: A bíróság határozatai. In: petrik Ferenc szerk.: A közigazgatási perrendtartás magyarázata.A közigazgatási eljárás szabályai II. Budapest, HVG-Orac, 2017. 303-332. 440. p

MUDRÁNÉLáng Erzsébet: Az azonnali jogvédelem a Kp.-ben. In: Jegyző és Közigazgatás. 2017. vol 19. no 4. p.14-18

NÁBRÁDIAndrás – PETŐKároly: A különböző szintű hatékonysági mutatók. 2014. Forrás: www.real.mtak.hu

NAGY Csongor István – BARABÁS Gergely (szerk.): Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. Budapest: Bibó István Szakkollégium, 2004.

NAGYMariann: Közigazgatási és/vagy büntetőjog. Kisebb kriminalitások a közigazgatási jog patikamérlegén. In: Közbiztonság és társadalom. 2011. p.17-28

NAGY Marianna: A közigazgatási jogi norma, a közigazgatási jogviszony, a közigazgatási jogi szankció. 2014. Forrás: m.ludita.uni-nke.hu

NAGYMariann-Papp László – Szalai Éva: A közigazgatás szankciórendszere. In: Hatodik Magyar Jogászgyűlés. Balatonfüred, 2002. június 6-8. – 2002. p.269-286

NÁNAIGyörgyné: Közigazgatási eljárás: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: egységes szerkezetben a 2006. április 17. napján és 2006. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal Budapest: Novissima, 2006. 74 p.

NEMEC, Vladimir: Padesát let vyvoje kodifikací obecného správního rízení v Československu. In: Právníhistorické studie XXII. Praha, Akademie, 1978. 91-117. p

NÉMETHGábor: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest: Árboc, 2008. 48 p.

NÉMETHY Károly: A közigazgatási bíráskodási törvény magyarázata. Budapest, Pesti Nyomda, 1897. x., 368. p

NÉMETHY Károly összeáll.: A közigazgatási eljárás egyszerűsítése I. Az egyszerűsítési törvény és a kézbesítési utasítás magyarázata. II. Az ügyviteli szabályok magyarázata. Budapest, Pesti Könyvnyomda, 1903. 178. 434. p

NEUMEYER, Karl: Internationales Verwaltungsrecht I-III/1-2. Innere Verwaltung. IV. Allgemeiner Theil. Berlin – München – Zürich, Verlag Schweitzer, 1910-1936. vii., 560.; viii., 741.; v., 300.; vi., 390.; x., 600. p

NICHOLS, Wendalyn R. főszerk.: Random House Webster’s Unabridged dictionary. New York, Random House, 2001. xxvi., 2230. p

NYÁRÁDIGabriella: Az államigazgatási eljárási törvény módosításai. In.: Nagy Csongor István-Barabás Gergely (szerk.): Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. Budapest: Bibó István Szakkollégium, 2004. 27-40 p

OLAJOSIstván: A támogatási eljárás és a közigazgatási eljárás kapcsolata, legfontosabb problémái.In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio juridica et politica. Tomus 24. – 2006. p.439-456

ORSZÁGH László – MAGAY Tamás: English-Hungarian dictionary. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. xix., 1779. p

OWEN, Barry: France. In: CHANDLER, J.A.: Comparative Public Administration. London – New York, Routledge, 2005. 50-74. p

PÁKAY Barnabás: A végrehajtási eljárás, In: TOLDI Ferenc – PÁKAY Barnabás: Az államigazgatási eljárás általános szabályai, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959. p. 299-317. 358.

PÁLEmese: Veszélyhelyzetek kezelése a közigazgatási hatósági eljárásban. Pécs: Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017 p. 153-159.

PAN, Guoping – MA, Limin: China’s Laws. Beijing, China International Press, 2010. 173.

PANAJOTH Gyula: Bizonyítás a magyar közigazgatási eljárásban. Budapest, Athenaeum, 1911. 47. p

PATYI András – BOROS Anita: Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok. In: PATYI András szerk.: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. 199-252. 654. p

PATYI András – RIXER Ádám: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau: Schenk Verlag, 2014.

PATYI András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei – Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. Budapest, Logod Bt., 2002. 254. p

PATYI András: Az eljárásjogi szabályozás és kodifikáció európai áttekintése (összehasonlító közigazgatási eljárásjog). 2006. Forrás: www.jak.ppke.hu 29.

PATYI András: A közigazgatási hatósági eljárás mai rendjének kialakulása Magyarországon – vázlat. In: PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 36-50. 726. p

PATYI András: A közigazgatási eljárásjog Franciaországban. In: PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 699-703. 726. p

PATYI András: A közigazgatási eljárásjog Angliában. In: PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 690-695. 726. p

PATYI András: Az Egyesült Államok szövetségi eljárásjogi kódexe (APA) és az ausztrál Közigazgatási jogi törvény. In: PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 696-698. 726. p

PATYI András: A „visegrádi” országok eljárásjoga (Csehország, Szlovákia, Lengyelország). In PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 704-711. 726. p

PATYI András: A közigazgatási hatósági eljárás mai rendjének kialakulása Magyarországon. In.: PATYI András szerk.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialog Campus Kiadó, 2009. Pécs-Budapest. 48. (44-57.) 528. p

PATYI András: A tárgyi hatály mint alkotmányossági kérdés In: PATYI András szerk.: Közigazgatási hatósági eljárásjog.  Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. 56. 528. p

PATYI András: Az általános és különös eljárási szabályok viszonya. In.: PATYI András szerk.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. 527. 528. p

PATYI András: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos hátterének eredete és jelentése. In: BALOGH Elemér – HOMOKI-NAGY Márta szerk.: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, SZTE ÁJK. 2010. 653-670. p  Forrás: acta.bibl.u-szeged.hu

PATYI András: Gondolatok a közigazgatási aktusfogalom egyes alkotmányjogi és dogmatikai elemeiről. In FAZEKAS Marianna – NAGY Marianna szerk.: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 329-350. 488. p

PATYIAndrás: Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda. In: GERENCSÉRBalázs – TAKÁCSPéter szerk.: Ratio Legis – Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából.Budapest, Szent István Társulat, 2011. 234-247. 600. p

PATYI András: Protecting the Constitution. The Characteristics of Constitutional and Judicial Review of Hungary 1990-2010. Passau, Schenk Verlag, 2011. 63. p

PATYI András: Közigazgatás – Alkotmány – Bíráskodás.  Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011. 271. p

PATYI András: Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda. In: GERENCSÉR Balázs – TAKÁCS Péter szerk.: Ratio Legis – Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából.Budapest, Szent István Társulat, 2011. 234-247. 600. p

PATYI András: Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda.In: VARGA ZS. András – fröhlich Johanna szerk.:Közérdekvédelem – A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. Budapest, PPKE JÁK, 2011. 33-55. p

PATYI András: A hatósági eljárási jogviszony fogalma és tárgya: A hatósági ügy. In: PATYI András szerk.: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012.63-104. 656.p

PATYI András: A közigazgatási aktustan alapkérdései. In: PATYI András – VARGA ZS. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2012. 197-227. 352. p

PATYI András: A közigazgatási hatósági eljárás meghatározása és elhatárolása más eljárásoktól. In: PATYI András (szerk.): Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Dialóg Campus, 2012. Budapest–Pécs. 30. 656. p

PATYI András: Az eljárás és az eljárásjog fogalma, a hatósági eljárás szabályozásának története. In: PATYI András (szerk.): A hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest,  Dialóg Campus Kiadó, 2012. 21-50. 656. p

PATYI András: A bírósági felülvizsgálat és a közigazgatási per alapjai a hatósági eljárásjogban. In: PATYI András (szerk.): A hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2012. 459-500. 656. p

PATYI András: A közigazgatási működés jogi alapjai. A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai II. kötet. Dialog Campus Kiadó, 2017. Forrás: akfi-dl.uni-nke.hu 180. p

PATYI András (szerk): A közigazgatási hatósági eljárások joga. Győr: Universitas-Győr Kht., 2005. 358 p.

PATYI András (szerk): Közigazgatási jog II.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2007. 725 p.

PATYIAndrás- BOROS Anita: A hatóság és a szakhatóság az eljárásban (általános rendelkezések) In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. p. 63-104.

PATYIAndrás-RIXERÁdám-JÓZSAZoltán: Hungarian public administration and administrative law. Passau: Schenk, 2014, 552 p.

PATYI András szerk.: A közigazgatási hatósági eljárások joga. Győr, Universitas-Győr, 2005. 358. p

PATYI András szerk.: Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, 2007. 726. p

PATYIAndrás: A hatósági eljárási jogviszony fogalma és tárgya: A hatósági ügy. In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban.Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 63-104.

PATYIAndrás: A közigazgatási eljárásrend fejlesztésének lehetőségei. In: Tizenharmadik Magyar Jogászgyűlés: Balatonalmádi, 2016. szeptember 22-24. Budapest: Magyar Jogász Egylet, 2016. p. 55-64.

PATYIAndrás: Az eljárás és az eljárásjog fogalma, a hatósági eljárás szabályozásának történte. In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. p. 21-61.

PATYIAndrás: Good Governance and Good Public Administration. In: Research in the Decision Sciences for Global Business: Best Papers from the 2013 Annual Conference of the European Decision Sciences Institute. 2015. pp. 1-10.

PATYIAndrás: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. 654 p.

PATYIAndrás: Néhány alapkérdés a közigazgatási eljárás és az eljárásjog fogalmi köréből. In: Gazdaság és közigazgatás: tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös K, 2015. p. 187-201.

PATYIAndrás-Téglási András: The constitutional basis of Hungarian public administration In: Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau: Schenk Verlag, 2014. pp. 203-218.

PATYIGergely: Szakértők a megújuló eljárásjogokban. In:     A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdéseiBudapest : Pázmány Press, 2015, p. 237-243.

PAULOVICSAnita: A jogorvoslathoz való jog a közigazgatási eljárásban. In: Ünnepi tanulmányok. Kalas Tibor a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanárának oktatói munkásságának tiszteletére. – 2008. p.271-284

PÉTERFALVI Attila – SZABÓ Szilvia: Az információs önrendelkezési jog. In: SCHANDA Balázs – BALOGH Zsolt (szerk.) Alkotmányjog – Alapjogok Budapest, Pázmány Press, 2011. 237-257. 368. p

PÉTERFALVI Attila (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban. Budapest, HVG-Orac, 2012. 480. p

PETRIK Ferenc (szerk): A közigazgatási perrendtartás magyarázata: a közigazgatási eljárás szabályai II. Budapest: HVG-ORAC, 2017. 438 p

PETRIK Ferenc (szerk): Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata: a közigazgatási eljárás szabályai I.  Budapest: HVG-ORAC, 2017 331 p

PETRIK Ferenc (szerk.):A közigazgatási eljárás szabályai: kommentár a gyakorlat számára Budapest: HVG-ORAC, 2017.

PETRIK Ferenc szerk.: A közigazgatási eljárás szabályai I. Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata. Budapest, HVG-ORAC Lap. és Könyvkiadó, 2017. 318. p

PETRIK Ferenc szerk.: A közigazgatási eljárás szabályai II. A közigazgatási perrendtartás magyarázata. Budapest, HVG-ORAC Lap. és Könyvkiadó, 2017. 331. p

PETRIK Ferenc szerk.: Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata.
A közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017. 1-331. p

PETRIK Ferenc: Általános közigazgatási rendtartásról. Budapest: Patrocinium, 2017. 46 p

PETRIK Ferenc: Közigazgatási eljárási jog. Budapest: Patrocinium, 2017. 85 p

PETRIKFerenc: Közigazgatási perrendtartás: 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról. Budapest: Patrocinium, 2017. 55 p.

PETROV, Georgij Ivanovič: Sovjetskoe administrativnoe pravo. Obščaja čast. Leningrad, Izdatelstvo Leningradskogo Univerzita, 1960. 381. p

POLLÁKKitti: Directions for the regulation of legal remedies in the light of the Model Rules on EU Administrative Procedure. Budapest: Pázmány Press, 2015,    p. 409-418.

QUINTANILLA-NAVARRO, Myriam: El derecho de Audiencia en la doctrina legal del Consejo de Estado. Madrid, Dyckinson, 2007. 170. p

RÉCSI Emil: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel MagyarországraI. Az összes közigazgatási szervezet és az államszolgálati viszonyok rendszeres előadása.(1854)II.  A politikai és rendőri közigazgatás ügyei.(1854) III. Rendőri közigazgatás (vége).Közoktatási ügyek.(1854) IV. Földmívelési, ipar-, kereskedelmi és közlekedési ügyek; tökéletes betűsoros tárgymutatóval az egész munka tartalmáról. (1855) Pest, Heckenast Gusztáv-Scheiber Nyomda, 1854-1855. xii., 396.; viii., 355.; viii., 347.; viii., 408. p

REITERERZoltán: A közhatalom gyakorlásával okozott kár megítélése a közigazgatási hatósági eljárásokban. In: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 16. köt. Miskolc: Bíbor, 2015.        p. 371-390.

REITERERZoltán: A közigazgatási eljárásjog alapelveiben biztosított ügyféli jogosultságok. In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. 1. köt. Budapest; Debrecen: Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály, 2014 p. 135-147.

RIXERÁdám: Közigazgatási jog. Budapest: Novissima, 2013. 300 p.

ROMZAY Richárd: A gyámügyi gyakorlati igazgatás. Mintalapok, jogszabályok. (s.l.) (s.n.), 1946. 430. p

RÓNAILászló: A közigazgatási bíráskodás kialakulásának hazai tapasztalatai. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös K., 2013. p. 345-363.

ROTHERMEL Erika: A hatóság döntései. In: PETRIK Ferenc szerk.: Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata. A közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest, HVG-Orac, 2017. 181-216. 331. p

RÓZSÁSEszter: Közigazgatási jog. Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2013. 238 p.

ROZSNYAIKrisztina, F.: Külön, de mégis együtt: a közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 149-167.

SABJANICS István: A közigazgatási eljárás Franciaországban. In: GERENCSÉR Balázs Szabolcs szerk.: Összehasonlító és európai uniós közigazgatási jog. Közigazgatási jog IV. Budapest, Pázmány Press, 2015. 86-87. p

SABJANICS István: A közigazgatási eljárás az Egyesült Királyságban. In: GERENCSÉR Balázs Szabolcs szerk.: Összehasonlító és európai uniós közigazgatási jog. Közigazgatási jog IV. Budapest, Pázmány Press, 2015. 83-85. p

SALGÓ László Péter (szerk.): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Kvk, 2017.

SALGÓLászló Péter: 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Kvk, 2017. 70 p

SÁROSIMagdolna: A Ket. hatályosulásának tapasztalatai. In.: 14. Országos Jegyző – Közigazgatási Konferencia. “Államreform – közigazgatási reform”. Siófok, 2006. augusztus 30. – szeptember 1.; 2007. 247-252 p

SATIŠEV, Vladimir Efremovič: Administrativnoe pravo. Kurs lekcij. Moskva, Ekzamen, 2006. 219. p

SCHWARZE, Jürgen: Europäisches Verwaltungsrecht. Baden Baden, Nomos, 2005. 1662.

SIEBER,Ulrich: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest: Árboc, 2011, 52 p.

SIGMOND Andor: A közigazgatási eljárás vezérfonala. Budapest, Athenaeum, 1904. 535. p

SILVA, Vasco Pereira da: Functions and purposes of the Administrative Procedure. New problems, and new solutions. In: duarte, David – silva, Vasco Pereira da: Lisbon Meeting on Administrative Procedure.  Functions and purposes of the Administrative Procedure. Lisbon, Institute for Legal and Political Sciences, 2011. 69-80. p

SIMONIstván: Adóalany és adótárgy – az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. In:  FAZEKASMarianna – NAGYMarianna szerk.: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére.Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 395-407. 488. p

SIMON István szerk.: Pénzügyi jog II. Budapest, Osiris Kiadó, 2012. 578. p

SIPOS Katalin: Románia közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 811-841. 940. p

SIPOS Katalin: Bulgária közigazgatása. In: szamel Katalin – balázs István – gajduschek György – koi Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 859-862. 940. p

SKULOVÁ, Soňa: Správni pravo procesní. Praha, Eurlex, 2017. 422. p

SMOKTUNOWICZ, Eugeniusz: Analogia w prawie administracyjnym. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. 239. p

SOBIHRAD, Josef: Správny poriádok. Komentár. Bratislava, Iura Edition, 2004. 180. p

SODANHelge: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest: Árboc, 2014, 63 p

SOMODY Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem. Budapest, ELTE, 2010. 158. p

Sovjetskoe administrativnoe pravo. Učebnik dlja vuzov. Moskva, Juridičeskoe Izdatelstvo, 1940. 150. p

STAROSCIAK, Jerzy – ISERZON, Emanuel: Kodeks postepowania administracyjnego. Kommentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1965. 395.p

STEIN, Lorenz: Die Verwaltungslehre II. Die Selbstverwaltung und ihr Rechtssystem. Mit vergleichung der Rechtszustände, der Gesetzgebung und Literatur in England, Frankreich und Deutschland.  Stuttgart, Cotta, 1869. x., 355. p

STELKENS, Paul ‒ BONK, Heinz Joachim – SACHS, Michael szerk.: Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar. München, C.H. Beck, 2008. 2194. p

STENCEL, Justyna: (Polish) general procedural codes and laws of administrative law. In: GALLIGAN, Denis J. – smilov, Daniel M.: Administrative law in Central and Eastern Europe 1996-1998. Budapest, CEU Press, 1999. 217-219. 427. p

STRAUSS, Peter – RAKOFF, Todd – FARINA, Cynthia – METZGER, Gilian: Gellhorn and Byshe’s Administrative Law. Cases and Commentaries. New York, Foundation Press, 2011. 15-1508. p

STUDENIKIN, Semjon Sevastinovič: Sovjetskoe administrativnoe pravo. Moskva, Gossudarstvennoe Izdatelstvo Juridičeskoj Literatury, 1949. 308. p

SVOBODA, Jaromir: Slovník slovenského práva. Bratislava, Poradca podnikatela, 2004. 864.p

SZABÓ Endre Győző: A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog. In.: SCHANDA Balázs – BALOGH Zsolt (szerk.) Alkotmányjog – Alapjogok Budapest, Pázmány Press, 2014. 245-266. 368. p

SZABÓLajos-GYERGYÁK Ferenc-DARÁKPéter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai: kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez. Budapest: Unió, 2005, 620 p.

SZABÓZsolt- TÓTH András- MIKES Lili: Közigazgatási jog. In.: Tóth András (szerk.): A helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve: a közigazgatási hatósági eljárás. Budapest: Budapest Patrocinium, 2016. 333 p

SZAFKÓZoltánné: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest: Árboc, 2011. 52 p.

SZAKOLYIAndrás: Hogyan képesek teljesíteni az önkormányzatok a Ket. által előírt kötelezettségeket? A GVOP 4.3.1 és 4.3.2. In.: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2006. november 9., 2007. 229-233 p

SZALAI Éva: A végrehajtási eljárás. In: FICZERE Lajos szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. p. 476-482. 633.

SZALAI Éva: A végrehajtási eljárás. In: FAZEKAS Marianna – FICZERE Lajos szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. p. 524-538.

SZALAIÉva: A nyilvános, “sokügyfeles” eljárás szabályozásának problémái a magyar közigazgatási eljárásjogban. In: Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére. – 2006. p.292-302

SZALAIÉva: Ment-e előbbre a közigazgatás a Ket. által? In.: Patyi András- Lapsánszky András (szerk): Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére,Budapest: Wolters Kluwer Complex Kiadó, 2014. 515-523 p

SZAMEL Katalin: A közigazgatás működésének meghatározó trendjei. (Az eljárási jog és az e-government szabályozottsága. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 59-82. 940. p

SZAMEL Katalin: Ausztria közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 519-546. 940. p

SZAMEL Katalin-BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest: Complex Kiadó, 2011.

SZEGEDILászló: Application concerns of sector-specific procedural requirements at national and EU level. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 397-407.

SZEGEDILászló: Közigazgatási eljárási jog: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest: Patrocinium, 2015, 101 p.

SZÉKELYLászló: A közigazgatás működésének ombudsmani tapasztalatai. In: XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia: 2015. szeptember 16-18., Keszthely Gödöllő: Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2015 p. 206-215.

Szervezetirányítás: Felügyelet és ellenőrzés. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet. 2014. 18. Forrás: http://m.ludita.uni-nke.hu

SZIKSZAIOttó: Bírósági felülvizsgálat az új eljárási törvény tervezete szerint. In: Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2004. november 4. 2005. p.264-268

SZILNER György (szerk): Általános közigazgatási rendtartás: közigazgatási perrendtartás: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról: 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról: egységes szerkezetben a 2017. évi L. törvény által kihirdetett módosításokkal. Budapest: HVG-ORAC: Novissima, 2017.

SZILNER György (szerk.): Közigazgatási eljárás: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Budapest: Novissima Kiadó, 2012, 2014.

SZILNERGyörgy: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest : Árboc, 2014. 63 p.

SZILVÁSYGyörgy Péter: A közigazgatási eljárásjog egyes problémái. Jogalkotási és alkotmányossági kérdések a közigazgatási eljárásjogban. In: Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. – 2011. p.458-463

SZIMONCSIKNÉdr. Laza Margit: Valóban szükséges-e a gyermek érdekére hivatkozással módosítani az állampolgársági szabályokat? In: www.jogiforum.hu/publikacio/355. 2011.

SZIMONCSIKNÉ Laza Margit: Az Európai Unió és Magyarország egyenlő bánásmód és esélyegyenlőségre vonatkozó jogának összevetése, és elemzése; a Közösségi joganyag hazai átvétele In. Council of Geopolitics: A nemek társadalmi egyenlősége az Európai Unió határai mentén, Műhelytanulmányok,  www.cgeopol.hu . 2008.

SZITÁS Jenő: Közigazgatási eljárás. Budapest, (s.n.), 1939. A korszerű közszolgálat útja 9.

SZITTNERKároly: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.) Budapest : Árboc, 2008, 48 p.

SZONTAGH Vilmos: A közigazgatás működése. In: SZONTAGH Vilmos: A közigazgatási jogtudomány tankönyve I. Jogtudományos alapvetés. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. Budapest, Dialóg Campus, 2017. Államtudományi Klasszikusok 4., 180. p

SZŰCS István: Az államigazgatási hatósági eljárás főbb elméleti kérdései. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 280. p

TAKÁCS György: Jogászok – latinul. Budapest, HVG-Orac, 2000. 520. p

TAMÁS András: Sudja i obščestvo. Dialektika pravosoznanija i pravoprimenenija. (röv. ford.: V. G. Guseva). Moskva, Izdatelstvo Juridičeskaya Litertura, 1977. 140. p

TAMÁS András: A közigazgatási aktusokról. In: tamás András: A közigazgatási jog elmélete. Budapest, Szent István Társulat, 1997. 342-344.  363. p

TAMÁS András: A közigazgatási jog elmélete. Szent István Társulat, 1997. Budapest, 335. 363. p

TAMÁS András: A közigazgatási aktusok és jogviszonyok tana. In TAMÁS András: A közigazgatási jog elmélete. Budapest, Szent István Társulat, 2010. 414-439., 512. p

TAMÁS András: A közigazgatást ellenőrző egyes szervezeti formákról. In: RIXER Ádám szerk.: Studia in honorem Lajos Lőrincz.  Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. De iuris peritorum, 2010. 6. 145-157. 343. p

TAMÁS András: Svédország közigazgatása. In: SZAMEL Katalin – BALÁZS István – GAJDUSCHEK György – KOI Gyula szerk.: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest, CompLex Wolters Kluwer, 2011. 549-574. 940. p

TAMÁS András: A hatóság döntései. In: A közigazgatási eljárás szabályai: Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-ORAC, 2010. p. 290-338.

TAMÁS András: Bíró és társadalom. A jogtudat és a jogérvényesülés dialektikája. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. 469. p

TAMÁSAndrás: Control of public administration. In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. 453 p. Budapest: Aula, 2006. p. 392-397.

TAMÁSAndrás: Jogállam és közigazgatás. In: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. – 2013. p.571-584

TAMÁS András-MOLNÁR Miklós: A közigazgatási szerv határozata. In: A közigazgatási eljárás szabályai: Kommentár a gyakorlat számára. Budapest: HVG-ORAC, 2010. p. 295-359.

TAMÁS Andrásné – HÁRSFALVI Rezsőné – KOMÁROMI Gábor összeáll. (1988):  Hatályos jogszabályok gyűjteménye 1945-1987 I. Törvények, országgyűlési határozatok, törvényerejű rendeletek, elnöki tanácsi határozatok. Budapest, Közgazdasági é Jogi Könyvkiadó. 945.

TEMESIIstván: Közigazgatás funkciói és működése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 295 p.

TERRY, Quadros: Global Perspectives of Public Administration: Public Sector Health Care Research. Forrás: https://patimes.org

TISZATamás: A közigazgatási eljárás ügyészi törvényességi felügyelete a Ket. hatálybalépését követően. In.: Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2005. november 9. 2006.  285-289 p

TOLDI Ferenc: Államigazgatási rendelkezések megsemmisítése és megváltoztatása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 291. p

TOLDI Ferenc: Előszó. In: FONYÓ Gyula szerk.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 7-12. 760. p

TOLDI Ferenc: Az államigazgatási eljárási törvény megalkotásának előzményei. In FONYÓ Gyula szerk.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 22-23. 760. p

TOLDI Ferenc: Államigazgatási eljárás [címszó]. In: SZABÓ Imre szerk.: Állam- és jogtudományi enciklopédia I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 165-188. 965. p

TOLDI Ferenc bev. – RÁCZ Lajos szerk.: Az európai népi demokratikus országok általános államigazgatási törvényei. Budapest, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1978. 608. p

TOLDI Ferenc összeáll.: A szocialista országok általános államigazgatási törvényei I.-II. Budapest, Tanácsakadémia – MTA ÁJI Jogösszehasonlító Osztály, 1968. 189., 154. 343. p

TOMCSÁNYI Móric: Jogerő a közigazgatási jogban. Budapest, Franklin Társulat, 1916. 93.p

TOMCSÁNYI Móric [1926]: A közigazgatási eljárásról általában. In: A magyar közigazgatási jog alaptanai. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. Budapest, Dialóg Campus. Államtudományi Klasszikusok, 2017. 5.156-180., 198. p

TORMAAndrás: A határozat jellegű döntések (okiratok) és a hatósági ellenőzés. In: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. p. 118-127.

TORMAAndrás: A hatósági ellenőrzés. In: Magyar Közigazgatási jog: Általános rész. 639 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2005. p. 477-482.

TORMA András: A közigazgatási szankció helye és szerepe az EU jogában. In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében. – 2005. p.153-177

TORMA András: Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának lehetőségei és elkerülendő kockázatai című konferencián elhangzott előadás összegzése – Miskolc, 2009. márc. 31. In: obb közigazgatás. Helyben járás és visszafejlődés helyett. – 2009. p.76-82

TORMA András: Megérkeztünk! Magyar közigazgatás az Európai Unióban. In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. – 2006. p.409-418

TÓTHAndrás: Közigazgatási jog: a helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve: a közigazgatási hatósági eljárás. Budapest: Patrocinium, 2016. 333 p

TÓTHAndrás: Magyar jogszabályok kommentárjai. 4. köt., Közigazgatási jog. Budapest: Opten, 2013. 765 p.

TÓTH András: Szemináriumi munkafüzet és jogesetgyűjtemény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tanulmányozásához. Budapest: Patrocinium Kiadó, 2015. 141 p

TÓTH Kincső: Az elsőfokú eljárás. In: PETRIK Ferenc szerk.: A közigazgatási eljárás szabályai. Kommentár a gyakorlat számára. 2. átdolgozott kiadás. 1. kötet. Budapest, HVG-Orac, 2012. 143-290/77. p

TÓTHZoltán- Gárdos Péter- Báldy Péter: Az elektronikus közgazgatási eljárás. In: Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés. Pécs, 2008. október 9-11.. – 2009. p.217-256

TÓTHZsófia: Ügyféli jogok a közigazgatási eljárásban. In: Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció európai perspektívái. – 2004. p.61-78

TREMMEL Flórián: Bizonyítékok a büntető eljárásban. Dialóg Campus Kiadó, 2006. Budapest–Pécs, 246. p

TRÓCSÁNYILászló: Alaptanok.In: TRÓCSÁNYI László – SCHANDA Balázs szerk.: Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei.Budapest, HVG-Orac, 2012. 19-75. p

TRÓCSÁNYI László: Új lapok egy régi történethez. Bevezető tanulmány Boér Elek Közigazgatási bíráskodás című kötetének reprint kiadásához. In: BOÉR Elek [1907]: Közigazgatási bíráskodás. Tanulmányok a közigazgatási jog köréből. Államtudományi Klasszikusok, 2017. 2. XVII. (I-XXIV.)

TURKOVICS István – PAULOVICS Anita: Közigazgatási hatósági eljárás alapelvei, Budapest, NKE, 2014. 4-5. 14. p

TURKOVICS István – PAULOVICS Anita: Közigazgatási hatósági jogviszony. Forrás: m.ludita.uni-nke.hu

TURKOVICS István: A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon. Doktori értekezés. 16. 2012.

TURKOVICS István: A hatósági jogorvoslatok fejlődésének története. 2017. Forrás: http://www.mjsz.uni-miskolc.hu

TURKOVICSIstván: A Ket. jogorvoslati rendszerének érvényesülése a munkaügyi igazgatás területén. In.: Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2007. november 13., 2008. 231-234 p

TURKOVICSIstván: Adalékok az ügyféli felelősség kérdésköréhez. In: Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 15:2. köt. Miskolc: Bíbor, 2014,       p. 283-289.

TURKOVICSIstván: Szerzett jogok védelme a hatósági eljárásokban. In: Decem anni in Europaea Unione IV. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. p. 262-271.

UGRÓSDYMárton- Tózsa Réka- Kowalik Tamás- Kádár Krisztián- Fekete Letícia-Cserny Ákos: Hatékony közigazgatás In: A jó állam mérhetősége: Jó Állam Kutatóműhely, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014,        p. 233-266.

VÁCZI Péter: A few words about the existence of European administrative procedural law. COFOLA 2007 Conference. Key points and ideas. Brno, 2007. Brno.

VÁCZIPéter: A jó közigazgatási eljárás és alapelvei. In: Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás: nemzetközi és európai dimenziók, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014, p. 129-152.

VÁCZIPéter: A jó közigazgatási eljárás és alapelvei. Kaiser Tamás (szerk.): Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – Nemzetközi és európai dimenziók. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014.

VÁCZIPéter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői, Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2013,          192 p.

VÁCZIPéter: Constitutional European administrative procedural law? In: 6th International Conference of PHD Students. University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007. Law. – 2007. p.339-344

VÁCZI Péter: Principles of public administrative procedure in Hungary. In: Anna Budnik (ed.): Locus standi across legal cultures. Temida 2, Bialystok, 2015.

VÁCZI Péter: Procedural Principles of Public Administration in Hungary. In: Péter Smuk (editor): The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Complex, 2013.

VADÁL Ildikó: A közigazgatási jog kodifikációja. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 2006. 278.

VALLÓ József: Közigazgatási eljárás. A közigazgatási eljárás célja, természete, alapelvei, és eddigi tételes jogi szabályozása; a közigazgatási eljárás törvényi szabályozásának előkészítése.   Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, 1937. No. 22. 208. p

VALLÓ József: Az általános közigazgatási rendtartás és a különös eljárási jogszabályok viszonya. In: KISS István szerk.: Dolgozatok a közigazgatási reform köréből. Magyary Zoltán egyetemi tanársága és a Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet alapítása tíz éves évfordulójára. Budapest, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1940. 108-142. p

VALLÓ József: Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról indokolással. Magyar Közigazgatástudományi Intézet, 1942. Budapest. 94. p

VARGAImre: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. In: Húsz év mérlegen: közbeszerzésünk múltja, jelene és jövője Szeged: Iurisperitus Kiadó, 2017 p. 65-71.

VARGAKatalin: A közigazgatási eljárás iratmintái. Hagyárosbörönd: Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2012. 383 p.

VARGAKatalin: Jegyzők iratmintái a közigazgatási hatósági eljáráshoz. Hagyárosbörönd Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2006. 274 p.

VARGAKatalin: Kézikönyv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. In. Juta. Figyelő-Info 2000. Közigazgatási Bt., 2005. 259 p.

VARGAKatalin-Paál György: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai magyarázatokkal. Hagyárosbörönd: Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2009. 372 p.

VARGA ZS. András: Ombudsmanok Magyarországon. Budapest, Rejtjel, 2004. 200. p

VARGA ZS. András: Jogerő és végrehajthatóság a hatósági eljárásban. In: PATYI András szerk.:Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2007. 543-573. 726. p

VARGA ZS. András: A jogorvoslati jog és a Ket. jogorvoslati rendszere. In: patyi András szerk.: Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2009. 111-120. 398. p

VARGA ZS. András: A semmisség a közigazgatási hatósági eljárásjogban. In: PATYI András (szerk.): A hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2012. 376-391. 656. p

VARGA ZS. András: Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei. In: PATYI András szerk.: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest – Pécs, Dialóg Campus, 2012. 654. p

VARGA Zsolt András (SZERK): Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. 351 p

VARGAZsolt András: A közhatalom jogalkalmazói kontrollja mint a jó kormányzás előfeltétele. In: A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások. 2012. p.241-268

VARGAZsolt András: A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei. In: A közigazgatási hatósági eljárások joga. 358 p.

VARGAZsolt András: A közigazgatási hatósági eljárási törvény újraszabályozása az európai közigazgatási modell-szabályok tükrében. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései Budapest: Pázmány Press, 2015. p. 261-282

VARGAZsolt András: Alternative control instruments over administrative procedures: ombudsmen, prosecutors, civil liability. Passau: Schenk, 2011. 64 p

VARGAZsolt András: Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei. In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. 654 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 105-140.

VARGAZsolt András: Book II – Administrative Rulemaking (by the EU): Draft Model Rules on EU Administrative Procedures. p 1-14. Diasor, a PPKE JÁK 2013. november 25-ei nemzetközi professzor-szemináriumára (2013)

VARGAZsolt András: Európai közigazgatási eljárásjogi modellszabályok. In: Összehasonlító és európai uniós közigazgatási jog: Közigazgatási jog IV. 185 p. Budapest: Pázmány Press, 2015. pp. 132-144.

VARGAZsolt András: Jogerő és végrehajthatóság a hatósági eljárásban. In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. 654 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 537-565.

VARGAZsolt András: Semmisség a közigazgatási hatósági eljárásban. In: In: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. 654 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2012. pp. 371-382.

VARGAZsolt András: Ügyészi törvényességi felügyelet a közigazgatási hatósági eljárásban. In: Közigazgatási hatósági eljárásjog. 527 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2009. pp. 431-439.

VASVÁRY FERENC: Közigazgatási eljárás. In: VASVÁRY Ferenc (1902): A magyar közigazgatás központi alapszervei. Bevezetéssel a magyar közigazgatási jogtudományba. Budapest, Politzer, 1902. 111-144., 463. p

VÉRTESY László: A végrehajtás. In: FAZEKAS János szerk.: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint. Budapest, NKE, 2018. p. 133-151. 293.

VESZPRÉMIBernadett: Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói: egyetemi jegyzet Debrecen: Debreceni Egyetemi K, 2015, 210 p.

VICZIÁN István: A magyar közigazgatási eljárás alapvonalai. Budapest, Pallas, 1912. 98. p

VIDA István: Végrehajtás, In: raft Miklós szerk.: Az eljárási törvényről, Budapest, Táncsics Könyvkiadó, 1981. p. 119-139. 183.

VIDAMária: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: hatályos, 2012. február 1.: egységes szerkezetben a 2012. április 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel, Budapest: Patrocinium, 2012, 87 p.

VIDAMária: Az építésügyi hatósági eljárások. Budapest: CompLex, 2008. 297 p.

VIDAMária: Fogalomtár az új közigazgatási eljárási törvényhez. Budapest: HVG-ORAC, 2006. 262 p.

VIDAMária: Közigazgatási eljárási jog: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól: egységes szerkezetben a 2015. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel: kiegészítve a vonatkozó jogegységi határozatokkal. Budapest: Patrocinium, 2014. 103 p

VIROZSIL Antal: Juris publici regni Hungariae specimen tertium jus administrationis vel regiminis publici quod secundum avitam constitutionem hoc in regno usque ad a. 1848 viguit, ordine scientifico exhibens. Buda, Egyetemi Nyomda, 1852. 96. p

VITÁL-EIGNER Beáta: Mérlegen a mérlegelés. A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálatának tapasztalatai. In: LUKÁCS Zsuzsanna szerk.: Tanulmányok a bírói joggyakorlatból (Fővárosi Ítélőtábla Döntései, különszám). Budapest, HVG-Orac, 2013. 126-130. p

VIVIEN, Alexandre François: Études administratives Paris Guillaumin, 1845. xvi., 514. p

V-Lex Forrás: www.legislacion.vlex.es

WADE, William – FORSYTH, Christopher: Administrative Law. Oxford, Oxford University Press, 2000. 1120. p

WALINE, Marcel: Droit administratif. Paris, Sirey, 1963. 934. p

WANG, Minzan – ZHANG, Shangzhuo: Xingzhengfa gaiyao. Beijing, Publishing House of Law, 1983. 300. p

WANG, Wei: Le rôle contentieux administratif en Chine: un régulateur des pouvoirs publics. In PERROUD, Thomas et al. szerk.: Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Marcou. Paris, Institut de recherche juridique de la Sorbonne, 2017. 1049-1060. p

WENNERGREN, Bernard: La défense des citoyens dans les procédures administratives. Rapport de rapporteur général. Dublin, XIV-éme Congrès internationale des Sciences Administratives, 1968. 15. p

WIELINGER, Gerhart: Einführung in das österreichische Verwaltungsverfahrensrecht. Graz, Leykam, 2001. 246. p

WOLFF, Hans J. – BACHOFF, Otto – STOBER, Rolf: Verwaltungsrecht. München, C.H. Beck, 2017. 1920. p

ZIEKOW, Jan: Verwaltungsverfahrensgesetz. Stuttgart, Kohlhammer, 2013. 672. p

ZILLERJacques: Közigazgatási eljárási jog: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest: Patrocinium, 2015, 101 p.

ZILLERJacques: The ReNEUAL model rules on EU administrative procedure. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest: Pázmány Press, 2015, p. 247-259.

ZILLER, Jacques: Les codification de la procédure administrative non contentieuse. In: ZILLER, Jacques: Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze. Paris, Montchrestien, 1993. 297-300. 511. p

ZSOLDOS Ignác: A szolgabírói hivatal I. Törvénykezési rész. II. Közrendtartási rész. Pápa, Pápai Református Kollégium, 1842. xviii., 401.; 528. p