Tag Archives: Alapító tagok

Prof. Dr. Boros Anita, LL.M.

2001-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezőként, majd 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában az Állam és Jogtudományok Doktorként Ph.D. tudományos fokozatot szerzett. 2010 óta az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Szakjogász (LL.M.) titulusát is birtokolja, 2016-ban habilitált.  Angol nyelvből középfokú, német nyelvből szakmai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. Közel 150 db főként önálló mű szerzője (www.mtmt.hu; mtmt azonosító: 10014088), számos önállóan jegyzett tárgy oktatója, doktorandusz hallgatók témavezetője. Több kitüntetés birtokosa (Pro Regio díj, miniszteri elismerés), hazai és nemzetközi tudományos konferencia rendszeres előadója, szervezője.

Számos szakmai szervezet tagja, így a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (2010), a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági tagja (2012), a Közbeszerzési Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, emellett a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, közigazgatási alap- és szakvizsga-bizottsági elnök és tag, habilitációs bizottságok tagja, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja. 

Kutatási területe a közigazgatási eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga és az állami vagyongazdálkodás.

Számos egyetemi és doktori képzésben meghirdetett tantárgy tantárgyfelelőse, a közigazgatási továbbképzés-fejlesztések állandó szakértője, a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse, a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tagja és kutatásvezetője. Közel húsz éves gyakorlati szakmai tapasztalattal rendelkezik a közigazgatás számos területéről.

Mtmt azonosító: 10014088

Dr. Bencsik András PhD.

Bencsik András 1984-ben született Budapesten. Alap- és középfokú tanulmányait követően jelentkezett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, amelynek jogász szakán 2008-ban kapott diplomát. Ugyanebben az évben kezdte meg PhD tanulmányait a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában, ahol 2011-ben szerzett abszolutóriumot. Doktoranduszként szakmai gyakorlatot töltött Orfű, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája Községek Körjegyzőségénél, ahol gyakorlati oldalról is közelebbi kapcsolatba került a helyi közigazgatással. 2013-ban védte meg doktori értekezését “A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon” címmel summa cum laude minősítéssel.

Egyetemi tanulmányai alatt kezdetektől fogva a közjog iránt mutatott számottevő érdeklődést. Ennek keretében tagja és titkára volt előbb az Alkotmányjogi, majd a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tudományos diákkörnek, ezen kívül demonstrátorként működött közre az Alkotmányjogi, majd a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék munkájában. 2007-ben „A közigazgatási bíráskodás helyzete és jövője Magyarországon” című pályaművel indult az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a szintén e témában írt munkájával pedig ugyanebben az évben I. helyezést ért el a „Jövő Közigazgatásáért Alapítvány” által kiírt „Szamel Lajos Ösztöndíj” pályázaton.

2008 és 2011 között a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén doktoranduszként közreműködött az oktatói és kutatói munkában, ahol 2011-ben tanársegéddé nevezték ki. Azóta is részt vesz a Tanszék oktató és kutató munkájában, ennek keretében adjunktusként oktat a PTE ÁJK szinte valamennyi képzésén, így a jogász szakon, az igazságügyi igazgatási alapszakon és a közigazgatási mesterképzés keretében is. Emellett oktat a PTE Bölcsészettudományi Karának Szociálpolitika és Szociális munka Tanszékén, valamint óraadó a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén, 2017 szeptembere óta pedig – részállású – adjunktusként oktat az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén is. 2012-ben a Régiók Bizottsága külső felkért szakértőjeként részt vett a „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottságnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló munkadokumentuma előkészítésében. 2015 januárja és 2016 januárja között tagja volt az Igazságügyi Minisztérium keretei között felállított, az általános közigazgatási rendtartást előkészítő Közigazgatási Eljárásjogi Kodifikációs Bizottságnak.

Nyelvvizsgával igazolt nyelvtudással angol és német nyelvekből rendelkezik, de munkájához francia nyelvű forrásokat is használ. Tudományos és egyéb közleményeinek száma 117, emellett eddig több mint 20 hazai és külföldi tudományos konferencián tartott szakmai előadást. Megjelent publikációi közül több tankönyvfejezet, emellett egyetemi tankönyvek szerkesztője, valamint két, jogász doktoranduszok számára szervezett országos konferencia tanulmánykötetének társszerkesztője.

Főbb kutatási területei a fogyasztóvédelem közjogi szempontú vizsgálata, a közigazgatási bíráskodás elméleti és gyakorlati kérdései, a gazdasági közigazgatás egyes szegmensei mellett a szociális igazgatás tárgyköre, valamint a közigazgatás szervezetével és működésével kapcsolatos egyéb problémák.

2011-ben – a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatóiból álló – kutatócsoport tagjaként részt vett a „Transzparens Önkormányzatok hálózatának építése” című projekt szakmai tartalmának megvalósításában, 2012-ben pedig – Fábián Adrián és Csefkó Ferenc mellett – közreműködött a közszféra etika magatartásszabályaira vonatkozó elvárásokat és ajánlásokat tartalmazó policy paper kimunkálásában a Transparency International Magyarország Alapítvány felkérésére.

2009 és 2013 között a PTE ÁJK alumni referense volt. 2011 óta tagja a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Kuratóriumának. 2013 óta a PTE ÁJK Kari Tanácsának választott tagja.

 

Dr. Váczi Péter PhD.

Dr. Váczi Péter 2005-ben szerzett jogi diplomát az ELTE ÁJK Győri Tagozatán summa cum laude minősítéssel. 2009-ben letette a jogi szakvizsgát, 2011-ben PhD. fokozatot szerzett. 2005 ősze óta a SZE DF ÁJK oktatója, jelenleg az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék egyetemi docense. Az oktatás mellett ügyvédként praktizál, a Váczi Ügyvédi Iroda alapítója és tagja. Kutatási területe az alkotmányos közigazgatás témaköre, doktori disszertációja a jó közigazgatási eljárás alkotmányos korlátait elemzi. Társadalmi megbízatásban a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság tagja.

Mtmt azonosító: 10029731

Dr. Keszericze Bernadett

2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként. 2007-ben közigazgatási szakvizsgát tett, 2007 és 2009 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének társasági szakjogász képzésén vett részt. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
2007 és 2010 között a Ráckevei Polgármesteri Hivatal jegyzői kabinetvezetője volt, 2010 óta a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal aljegyzője.

Dr. Gyergyák Ferenc, LL.M. 

Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesteroktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar). Harmincöt évet dolgozott a közigazgatásban (Heves Megyei Illetékhivatal, Ostoros Községi Tanács, Keszthely Város Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Alkotmánybíróság Hivatala). 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára, 2017. november 7-étől a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) alelnöke. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője. Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. Kutatási területe: önkormányzati jogalkotás, helyi önkormányzatok. 

Mtmt azonosító: 10040944

 

 

Dr. habil. Fábián Adrián, LL.M.

Jogi diplomáját 2002-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az 1999/2000. tanévben ERASMUS ösztöndíjas a Regensburgi Egyetem Jogi- és Közgazdaságtudományi Karán. 2002-től tanársegéd a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén. 2003-ban magister legum (LL.M.) tudományos címet szerzett a bayreuth-i egyetem jogi karán. 

2006-ben szerezte PhD. fokozatát. 2011-ben habilitált, ugyanebben az évben egyetemi docenssé nevezték ki. 2008-tól a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője. Jogi szakvizsgával rendelkezik. 2012. július 1. óta a PTE ÁJK továbbképzési dékán-helyettese, 2013. július 1-jétől általános dékán-helyettes. 

Főbb kutatási területei: közigazgatás-elméleti kérdések, a közigazgatás szervezeti rendszere, hivatásos közszolgálat. Hat könyve és több mint százharminc publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Tagja az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Közigazgatás-tudományi Albizottságának. 

Az „Essays of Faculty of Law University of Pécs” c. angol nyelvű évkönyv, valamint a Public Governance, Administration and Finances Law Review szerkesztőbizottságának tagja. MTA köztestületi tagja. 2013. szeptember 30-án az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjává választotta. Németül és angolul beszél. 

Mtmt azonosító: 10013811

Dr. Józsa Fábián

1983-ban végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán Szegeden.

1985-1990 között a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Szervezési Osztályán előadó, majd csoportvezető, később a megyei tanács szociális titkára.

1990-1994 között országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Önkormányzati, Közigazgatási, Rendőrségi és Belbiztonsági Bizottságának alelnöke.

1993-1994 között politikai államtitkár a Belügyminisztérium.

1194-1996 között kockázatkezelési főosztályvezető, Konzumbank Rt.

1996-1999 között jegyző, Budavári Önkormányzat (Budapest Főváros I. kerülete).

1999-ben közigazgatási szakvizsgát tesz.

1999-től, jelenleg is főosztályvezető, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala és jogutód szervei: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala. Közben 2001-2002 között nagyköveti külön tanácsadó, Magyar Köztársaság Washingtoni Nagykövetsége, Washington DC. Amerikai Egyesült Államok,

2010-2014 között gazdasági felelős, Magyarország Pretoriai Nagykövetsége, Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság.

A Fővárosi Államigazgatási Kollégium Hatósági Igazgatási Munkacsoportjának vezetője.

Oktatási Tevékenység:

1997-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, címzetes egyetemi docense, 1999-től közigazgatási felnőttképzés, alap- és szakvizsga oktató, vizsgáztató, versenyvizsgáztató, különböző szakmai továbbképzések oktatója, tréner.

Szakmai publikációk:

Ket – Kérdezz-felek – a közigazgatási eljárási törvény magyarázata c. kommentár 1-2. kiadás, Opten Kiadó, Budapest, 2008, 2009, illetve tucatnyi egyéb publikáció a közigazgatási eljárásjog tárgykörében (Önkormányzat-Hírlevél, 2008-2009.).

Társadalmi tisztség: a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke.