Tag Archives: Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Budapest – Beszámoló

BESZÁMOLÓ

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Budapest

Wlassics Gyula Emlékkonferencia c. rendezvényről

A Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok című országos rendezvénysorozat két napos zárókonferenciája 2019. december 3-4. között az Országos Bírósági Hivatalban Wlassics Gyula egykori Királyi Közigazgatási Bírósági elnök emlékének tiszteletet állítva került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, valamint az Országos Bírósági Hivatal szervezésében. A rendezvényen a 2018. január 1-jén hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló törvény jogalkalmazói gyakorlatáról és tapasztalatairól kormánymegbízottak, kormányhivatal vezetők, minisztériumi delegáltak, egyéb igazgatási szervek és hatóságok képviselői, bírók és ügyvédek tanácskoztak.

A szakmai rendezvény a konferencia névadójának állított emléktábla avatásával kezdődött. Wlassics Gyula hajdani budapesti lakóhelyénél, a Budapest V. kerület, Duna utca 1. szám alatti épület falán felavatott emléktáblával a résztvevők tiszteletüket fejezték ki.

Dr. Boros Anita a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, egyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, mérlegen a Kp. címmel tartott szakmai előadásában azt hangsúlyozta, hogy a közigazgatási hatóságok eljárása számos területet érint, amelyek során olyan szituációkkal kerülnek szembe, amikor gyakran tételes jogszabályok nélkül, sürgősen kell intézkedniük. Mindemellett bemutatta a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület eddigi tevékenységét.  Beszámolt az Egyesület által szervezett két nagy volumenű országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, tapasztalatairól, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázata és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről. Továbbá az Egyesület által megalapított Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények című folyóirattal kapcsolatos célokat, valamint az Egyesület által kitűzött rövid és hosszú távú terveket is ismertette.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke megnyitóbeszédében Wlassics Gyula munkásságáról és érdemeiről, a jogegység megteremtő tevékenységéről, valamint a közigazgatási bíráskodásra gyakorolt hatásáról beszélt.

Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a Kp. bírósági szervezetrendszerre és a szervezetigazgatásra gyakorolt hatásával kapcsolatosan tartott előadást. Kifejtette a személyi állomány növekedésével, a zöld bíróságokkal, a képzési rendszer hatályosításával, a kommunikációs rendszer változásával, a különböző kihívásokkal és a szakmai színvonal növekedésével kapcsolatos álláspontját.

Alkotmányossági kérdésekről Dr. Balogh Zsolt Péter kúriai tanácselnök tartott szakmai előadást, amelyben a közigazgatási bíróságok felállításával kapcsolatban korábban működő munkacsoportok feladatairól és tevékenységeiről beszélt. Kitért a normakontrollra, az Alkotmánybíróság tevékenységére, az egyes igazgatási modellek bemutatására, a szubjektív és objektív jogvédelem kérdéseire, a megelőző eljárásban résztvevő szakértő szerepére. Mindemellett a felek perbeli rendelkezéséről, mint alapjogról, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogról is beszélt.

Ezt követően ismételten Dr. Robotka Imre osztotta meg tapasztalatait, ezúttal a Kp. uniós jogi szintéren megjelenő hatásáról. Előadásában az elkülönült perrend és különbírósági rendszer, a tiszta és vegyes jogforrás, a Kp. tárgyi hatálya, a közigazgatási bíróság jogfejlesztő funkciója és a jogvédelem kapcsán a tagállami diverzitást mutatta be. Hangsúlyozta a közérthetőség és normagazdagság szembenállását. Bemutatta a tagállamok hatásköri szabályozását, eltérő kodifikációs technikákat, továbbá kitért az egyes pertárgyak és szervezeti összefüggések körére, a jogorvoslat, a hatásköri megosztás, a döntési jogkör, a pszeudo jogintézmény, valamint az egyezségkötés kérdésköreire.

Dr. Remes Gábor, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírója a másodfokú bíróság gyakorlatát ismertette a hallgatósággal. Kitért a bírói jogfejlesztés bemutatására, hatásköri és illetékességi kérdésekre, a pénzbírság kiszabásával kapcsolatosan a bíróságok mozgásterével, valamint a keresetlevél visszautasításával kapcsolatban osztotta meg gondolatait.

A közigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből Dr. Józsa Fábián, a KEJE alelnöke egyben, a Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője mutatta be a Kp. két éves gyakorlatát. Ennek körében ismertette a kormányhivatal perképviseleti osztálya hatósági ügyeinek és döntéseinek számát. Kiemelte a közigazgatási jogvita, mint a bírói utat kiszélesítő jogintézmény szerepét. Beszélt a függő hatályú döntéssel összefüggő problémákról, a közigazgatási nem peres eljárások visszaszorulásáról, a differenciált hatáskör telepítésről, az azonnali jogvédelmi eszközök rendszeréről, a bizonyítási szabályok változásáról, továbbá olyan új jogintézményekről, mint a mintaper, a bírósági közvetítés, az egyezség, illetve a bírói ítélettel szembeni engedetlenség szankcionálása.

A Kp. hatályosulásának két éves tapasztalatát ügyvédi szemszögből Dr. Jámbor Attila mutatta be, aki különös figyelmet szentelt a különböző akadályok bemutatásának. Kiemelte az ügyféli jogállás szabályozatlansága és kiforratlansága által okozott gyakorlati problémákat, a szakértői tevékenységgel kapcsolatosan érzékelt nehézségeket. Mindemellett az ügyfél oldalán jelentkező, a kereset benyújtásával, illetve az azonnali jogvédelemmel kapcsolatos problémákat taglalta.

A szakmai nap második felében dr. Gyergyák Ferenc, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke által levezetett panelbeszélgetés keretében Prof. Emeritus Dr. Tamás András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, illetve Ságiné Dr. Márkus Anett, a Fővárosi Törvényszék delegáltja vitatta meg a Kp. tárgyi hatályával összefüggő legfontosabb kérdéseket. A panelbeszélgetés résztvevői többek között arra kívántak választ kapni, hogy vajon szükség van-e a törvény tárgyi hatályára vonatkozó részletes taxációra, avagy sem.

A konferencia első napját dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró által meghatározott vitakérdések mentén tartott panelbeszélgetés zárta, amely keretében Dr. Sperka Kálmán, kúriai tanácselnök, Dr. Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, valamint Prof. Dr. Menyhárd Attila, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezetője fejtette ki véleményét a közigazgatási perről, mint az objektív és szubjektív jogvédelem eszközéről, valamint az eljárásban résztvevők szerepeinek változásáról.

A konferencia második napja a korábbi szakmai előadások során felmerült legérdekesebb kérdések kapcsán szervezett panelbeszélgetések keretében zajlott.

Az új perfajták és a keresethalmazat egyes kérdéseivel kapcsolatos panelbeszélgetést dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnök vezette. A felvetett téma vonatkozásában Dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, Dr. Lapsánszky András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogi igazgatója, Dr. Barabás Gergely ügyvéd és Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a megtámadási perekről, az egyszerűsített perekről, a keresethalmazatokról, a közigazgatási szerződésekről, a járulékos cselekményekről, valamint a végzés típusokról tanácskoztak.

Ezt követően az azonnali jogvédelem egyes kérdéseivel foglalkozó szekció vette kezdetét, dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit, Fővárosi Törvényszéki tanácselnök vezetésével, amelynek résztvevői Dr. Gyurita Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Lapsánszky András jogi igazgató, Dr. Baranyi Bertold ügyvéd és Dr. Bögös Fruzsina, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírója a Kp. változásának eredményével kapcsolatosan fejtették ki álláspontjukat, kitérve az ideiglenes intézkedés és az azonnali jogvédelem együttes alkalmazhatóságának lehetőségére, a kereset tartalmára, a jogos érdek sérelmének bizonyításának kérdésére, továbbá a fellebbezés halasztó hatályára, valamint a visszautasítás jogintézményére is.

A harmadik panelbeszélgetés az egyezségkötés, bírósági közvetítés és az alternatív vitarendezés lehetőségeinek vizsgálatára irányult. A beszélgetést dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a mediációról tartott előadásával és összefoglalójával nyitotta meg. Az elhangzottakra Dr. Gyurita Rita főigazgató, Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal hivatalvezetője, valamint Dr. Szászi Ádám, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírója reagáltak.

Az utolsó szekcióban a közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdései kerültek megvitatásra dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró vezetésével. Dr. Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, Dr. Korossy Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság igazgatója, Dr. Keresztény Péter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakjogásza, valamint Dr. Varga András, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének részvételével a közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdéseit vizsgálták.

Dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályának vezetője köszönetnyilvánítással és összegzéssel zárta a konferenciát.

Zárszóként Wlassics Gyula leköszönő beszédéből hangzott el egy idézet:

„Nem szívesen beszélek az elmúlt időkről, akik engem közelebbről ismertek azok úgyis tudják, hogy ki voltam és min dolgoztam. Függetlenül csináltam a dolgomat, ez pedig első kelléke ennek az állásnak. Bárki jön is ide, annak meg kell őriznie teljes függetlenségét. Sokat beszélnek mostanában arról, hogy a fiatalságnak nincs helye. Helyet kell biztosítani a fiatalok számára. Most más korszak van.”

A kétnapos konferencia szakmai hozadékát és egyedülállóságát az adta, hogy olyan témakörök, fókuszpontok kerültek bemutatásra, amelyek kurrens jogértelmezési munkát adnak a bíróságok, a közigazgatási szervezetek, a közigazgatási jogalkalmazók és az ügyvédi kar tagjai részére egyaránt.

 

Az Országos Bírósági Hivatal szakértő kollégáit, bíráit külön köszönet illeti a konferencián történő szervezési és szakmai szerepvállalásért, amely nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

A rendezvényről készített hírek elérhetők az alábbi linkeken:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/wlassics-gyula-emlekkonferencia-kozigazgatasi-perrendtartas-elso-ket-0

https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/emlektabla-avatassal-vette-kezdetet-wlassics-gyula-emlekkonferencia

 

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Budapest – Szakmai Program

KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁSI SZAKMAI NAPOK 2019 BUDAPEST

WLASSICS GYULA EMLÉKKONFERENCIA

Szakmai Program

A konferencia helye: Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay utca 16., Aula)

A konferencia időpontja: 2019. december 3-4.

2019. december 3.

08.30 – 09.00 Wlassics tábla avatása

(1056 Budapest, Duna utca 1.)

09.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.15 Mérlegen a Kp. – Dr. habil. Boros Anita, elnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület; egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Innovációs és Technológiai Minisztérium, államtitkár
10.15 – 10.30 A Kp. jelentősége a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztése szempontjából – Dr. Darák Péter, elnök, Kúria
10.30 – 10.45 A Kp. hatása a bírósági szervezetre, a szervezet igazgatására – Dr. Robotka Imre, bíró, Fővárosi Törvényszék

10.45 – 11.30  Kávészünet

11.30 – 11.50 Alkotmányossági kérdések a Kp.-val összefüggésben – Dr. Balogh Zsolt Péter, kúriai tanácselnök, Kúria
 

11.50 – 12.10

A Kp. jelentősége az uniós jogi színtéren – Dr. Robotka Imre, bíró, Fővárosi Törvényszék
 

12.10 – 12.30

A Kp. alkalmazásának legfontosabb kérdései a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság gyakorlatában – Dr. Remes Gábor, csoportvezető bíró, Fővárosi Törvényszék
12.30 – 12.50 A Kp. a közigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből – Dr. Józsa Fábián, alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület; főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala
12.50 – 13.10 A Kp. az ügyvéd szemével – fókuszban a Kp. – Dr. Jámbor Attila, ügyvéd

13.10 – 14.00   Ebédszünet

Levezető elnök: dr. Gyergyák Ferenc, alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

14.00 – 14.50

A Kp. tárgyi hatálya – vitakérdések

Prof. Emeritus Dr. Tamás András, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék

Ságiné dr. Márkus Anett, bíró, Fővárosi Törvényszék

14.50 – 15.00   Kávészünet

Levezető elnök: dr. Vitál-Eigner Beáta, kúriai bíró, Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium

15.00 – 16.00

A közigazgatási per, mint az objektív és szubjektív jogvédelem eszköze, valamint az eljárásban résztvevők szerepeinek változása

Dr. Sperka Kálmán, tanácselnök, Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium

Dr. Rozsnyai Krisztina, dékánhelyettes, Eötvös Loránd Tudomány, Állam- és Jogtudományi Kar

Prof. Dr. Menyhárd Attila, tanszékvezető, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék

 

2019. december 4.

10.30 – 10.00 Regisztráció

Levezető elnök dr. Hajnal Péter, kúriai tanácselnök, Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium

11.00 – 11.40

Új perfajták és a keresethalmazat egyes kérdései

 Dr. Tóth András, elnökhelyettes, Gazdasági Versenyhivatal

Dr. Lapsánszky András, jogi igazgató, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Dr. Barabás Gergely, ügyvéd

Dr. Robotka Imre, bíró, Fővárosi Törvényszék

11.40 – 12.00 Konzultáció

Levezető elnök: dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit, tanácselnök, Fővárosi Törvényszék

12.00 – 12.40

Az azonnali jogvédelem egyes kérdései

Dr. Gyurita Rita, főigazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Dr. Lapsánszky András, jogi igazgató, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Dr. Baranyi Bertold, ügyvéd

Dr. Bögös Fruzsina, bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

12.40 – 13.00 Konzultáció

 13.00 – 14.00   Ebédszünet

 Levezető elnök: dr. Figula Ildikó, elnök, Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

14.00 – 14.40

Egyezségkötés, bírósági közvetítés és az alternatív vitarendezés lehetőségei

Dr. Gyurita Rita, főigazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Dr. Holubán Csilla, hivatalvezető, Szegedi Járási Hivatal

Dr. Szászi Ádám, bíró, Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

14.40 – 15.00 Konzultáció

 15.00 – 15.10   Kávészünet

 Levezető elnök: dr. Vitál-Eigner Beáta, kúriai bíró, Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium

15.10 – 15.50

A közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdései

Dr. Puskás Sándor, elnök, Közbeszerzési Döntőbizottság,

Dr. Korossy Csaba, igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Dr. Keresztény Péter, szakjogász, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Dr. Varga András elnök, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

15.50 – 16.10 Konzultáció
16.10 – 16.20 Zárszó – Dr. Benkő Imola, főosztályvezető, Országos Bírósági Hivatal, Jogi Főosztály

 

 

Beszámoló – Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

Beszámoló

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

2019. szeptember 19-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) szervezésében a „Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs” elnevezésű szakmai rendezvény, amely a KEJE új, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) szabályozásához kapcsolódó országos rendezvénysorozatának legelső állomása volt. A rendezvény helyszínét a Pécsi Törvényszék biztosította, amelyen közel hetven, a hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakembernek lehetősége volt a közigazgatási eljárásjogi egyes szabályozási kérdéseit megvitatni.

A szakmai nap első része egymásra reflektáló szakmai előadásokból állt. Dr. habil. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja előadásában kritikáját fogalmazta meg a Kp. kapcsán. Kiemelte aggályait a közigazgatás törvényességének biztosításával összefüggésben, valaminta hatékonyság és a jogállamiság elveinek fontosságát hangsúlyozta. Szakmai előadásában jogelméleti kérdéseket is megfogalmazott. Meglátása szerint, akit közigazgatási eljárás során jogaiban megsértenek, nem feltétlenül tud kellően rövid időn belül bíróság elé kerülni, éppen ezért úgy véli ahhoz, hogy a jogvédelem ne csak a nagyobb horderejű ügyekre szűküljön, el kell kerülni, hogy a kialakítandó közigazgatási bíróságok elit bíróságok legyenek.

Ezt követően Dr. Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője a jogalkotó szemszögéből vizsgálva mutatta be ugyanezt a kérdést, és reagált Dr. habil. Fábián Adrián meglátásaira. Úgy vélte, a közigazgatási per, valamint a polgári per elválasztandó egymástól – bár a Kp. „kölcsön veszi” a Pp. egy-egy normáját –, hiszen a közigazgatási per elbírálásának logikája teljesen eltérő struktúrájú, más a bíró, illetve a perben résztvevők szerepe is. A jogvédelem kérdése kapcsán a szubjektív és objektív jogvédelem közötti különbségekre hívta fel a figyelmet.

Dr. Sipos Balázs, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke előadásában a tényeljárás és jogbíróság közötti különbségeket hangsúlyozta. Úgy vélte, a Kp. nem a jelenlegi szervezetrendszerre szabódott, így várható volt a szervezeti struktúra változtatására irányuló módosítási igény. Kiemelte a jogalkalmazás során a bizonyítás szabályai kapcsán tapasztalt problémákat és nehézségeket, továbbá kritikáját fogalmazta meg a határozatokkal kapcsolatban.

A hatósági jogalkalmazók álláspontját Szemelyáczné dr. Dránovits Réka, a Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője adta elő. Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatalokban nagy hangsúlyt fektetnek az ügyintézők ismereteinek bővítésére, amelynek következtében javuló tendencia figyelhető meg a hatósági ügyintézés minősége tekintetében. A Kp. kapcsán az „érdekelt”, valamint a „közvetlen érintettség” fogalmainak az új törvényben jól és világosan körülírt fogalmát üdvözlendőnek tartotta, azonban fenntartásait fogalmazta meg az e-ügyintézéssel kapcsolatban, valamint kitért a védirat kapcsán felmerült problémák ismertetésére is.

Az önkormányzati hatósági jogalkalmazást Dr. Schmieder Valéria, a Pécsi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jogtanácsosa mutatta be a résztvevőknek, aki felhívta a figyelmet a közigazgatási ügy kapcsán a korábbi taxáció elhagyására, annak generálklauzulával való felváltására. Előadásában helyi gyakorlati példákat is ismertetett.

A szakmai nap második felében kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a beszélgetés résztvevői – Dr. Sipos Balázs, Müllerné dr. Juhos Bernadett és Dr. Schmieder Valéria – mellett, a többi jelenlevő is lehetőséget kapott, hogy reflektáljon az elhangzott előadásokra. A beszélgetés középpontjába a védirat, a perköltség és a határozatok indokolásának témaköre került.

Összességében elmondható, hogy a rendezvény kiemelt érdeklődésre számot tartó jelleggel zajlott, amelynek keretében mind a jogalkotói, mind a jogalkalmazói oldalról megvizsgálásra kerültek a Kp. gyakorlati alkalmazásának egyes kérdései.

Beszámoló – Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 – Debrecen

BESZÁMOLÓ

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 – Debrecen

2019. szeptember 26-án a Debreceni Törvényszék közreműködésével került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) „Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Debrecen” elnevezésű szakmai konferenciája, amely a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szabályozásához kapcsolódó kérdések jogalkotói és jogalkalmazói oldalról történő megvitatására volt hivatott.

A szakmai nap Hajdú-Bihar megye legtöbb államigazgatási intézményét megmozgatta, így képviseltette magát a rendezvényen Hajdú-Bihar Megye Kormányhivatala, Főügyészsége, Katasztrófavédelmi Igazgatósága, továbbá a Debreceni Törvényszék, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Debreceni Járási Ügyészség is. A rendezvényen továbbá részt vett három ˗ egy finn, egy francia és egy német ˗ vendégbíró is.

A konferenciát Dr. Kahler Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke, valamint Józsa Fábián, Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője, egyben a KEJE alelnöke nyitotta meg.

A workshop szakmai előadásainak sorát Dr. Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője kezdte meg, aki előadásában a Kp. és a Pp. kapcsolódási pontjairól, továbbá a közigazgatási bíráskodás szervezetrendszeren belüli átalakulásáról, önállóságáról beszélt. Ezt követően Prof. Dr. Balázs István, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője ismertette gondolatait, aki a jogorvoslati rendszer változásának és a közigazgatási per generális jogkörének bemutatásával kezdte előadását, illetve felvázolta a szabályozással kapcsolatos problémaköröket.

A szakmai nap második részében Dr. Figula Ildikó Zsuzsanna, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mb. elnöke a regionalitás megjelenéséről, különösképpen annak az ügyforgalomra gyakorolt hatásairól osztotta meg tapasztalatait.

A kormányhivatali álláspontot és tapasztalatot Dr. Árokné dr. Toma Krisztina, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatója ismertette. Előadásában kitért a szervezet hatáskörgyakorlójának, a kamarai jogtanácsosokból és kormánytisztviselőkből álló funkcionális osztályoknak a bemutatására is, illetve a jogorvoslati rendszer színességét kiemelve peradatokat mutatott be a hallgatóságnak.

A konferenciát egy kerekasztal beszélgetés zárta, amelynek keretében az előadók és a rendezvény résztvevői közösen elmélkedtek a Kp. kapcsán felmerült vitás kérdésekről, így például a jogsérelemről, a tartalom szerinti elbírálásról, a védiratról, a közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos kérdésekről, az ügyszámnövekedés mértékéről, az elektronikus továbbítás problémáiról, illetve az egyes és társasbíráskodás előnyeivel és hátrányaival, a perújítással, a keresetlevél továbbításával, a mintaper kérdésével kapcsolatosan is elhangzottak szakmai hozzászólások.

 

KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁSI SZAKMAI NAPOK 2019 DEBRECEN

KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁSI SZAKMAI NAPOK 2019

DEBRECEN

SZAKMAI PROGRAM

 

A konferencia helye: Debreceni Törvényszék Tanácsterem (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A konferencia időpontja: 2019. szeptember 26.

Levezető elnök: Répásiné dr. Veszprémi Bernadett egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.15 Köszöntő – Dr. Kahler Ilona Márta elnök, Debreceni Törvényszék
09.15 – 09.30 Köszöntő – Dr. Józsa Fábián főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala – Jogi és Koordinációs Főosztály; a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke; c. egyetemi docens, PPKE-JÁK
09.30 – 10.00 A Kp. megalkotásának előzményei és első éve a jogalkotó szempontjából – Dr. Hajas Barnabás főosztályvezető,  Igazságügyi Minisztérium
10.00 – 10.20 Gondolatok a Kp.-ról – Prof. Dr. Balázs István tanszékvezető, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

10.20 – 11.00       Kávészünet

Levezető elnök: dr. Barta Attila egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

11.00 – 11.20 A Kp. első évének gyakorlati tapasztalatai a bíróságok szemszögéből – Dr. Figula Ildikó Zsuzsanna mb. elnök, Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
11.20 – 11.40 A Kp. első éve a közigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből – Dr. Árokné dr. Toma Krisztina főigazgató, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
11.40 – 12.00 A Kp. első éve az ügyvédek szemszögéből – Dr. Cseh Nóra egyéni ügyvéd

12.00 – 13.00      Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Józsa Fábián főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala – Jogi és Koordinációs Főosztály; a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke; c. egyetemi docens, PPKE-JÁK

13.00 – 14.00 Kerekasztal beszélgetés – A Kp. gyakorlati alkalmazásának egyes kérdései

Dr. Figula Ildikó elnök, Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Dr. Árokné dr. Toma Krisztina főigazgató, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Dr. Gacsályi Csaba osztályvezető, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Jogi és Koordinációs Főosztály

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet:

https://forms.gle/gt4yejBUcHvDhN3MA

 

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Pécs

SZAKMAI PROGRAM

A konferencia helye: Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34. II. tárgyalóterem)

A konferencia időpontja: 2019. szeptember 19.

Levezető elnök: Dr. Máté Zsolt főosztályvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.15 Köszöntő – Dr. Rendeki Ágnes elnök, Pécsi Törvényszék
09.15 – 09.30 Köszöntő – Dr. Gyergyák Ferenc alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület
09.30 – 09.50 Mérlegen a Kp. – Dr. habil. Fábián Adrián PhD, egyetemi docens, dékán, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
09.50 – 10.20 A Kp. megalkotásának előzményei és első éve a jogalkotó szempontjából. – Dr. Hajas Barnabás PhD főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium

10.20 – 11.00  Kávészünet

Levezető elnök: Dr. Gyergyák Ferenc alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

11.00 – 11.20 A Kp. első évének gyakorlati tapasztalatai – Dr. Sipos Balázs elnök, Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
11.20 – 11.40 A Kp. első éve az államigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből – Szemelyáczné dr. Dránovits Réka főosztályvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
11.40 – 12.00 A Kp. első éve az önkormányzati hatósági jogalkalmazók szemszögéből – Dr. Schmieder Valéria jogtanácsos, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Főosztálya

12.00 – 13.00  Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Máté Zsolt főosztályvezető, Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

13.00 – 14.00 Kerekasztal beszélgetés – A Kp. gyakorlati alkalmazásának egyes kérdései

Dr. Sipos Balázs elnök, Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató[1], Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Schmieder Valéria jogtanácsos, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Főosztálya

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi elérhetőségen lehet:

https://forms.gle/n7ZshbUandJW4F6y9