Dr. Bencsik András PhD.

Bencsik András 1984-ben született Budapesten. Alap- és középfokú tanulmányait követően jelentkezett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, amelynek jogász szakán 2008-ban kapott diplomát. Ugyanebben az évben kezdte meg PhD tanulmányait a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában, ahol 2011-ben szerzett abszolutóriumot. Doktoranduszként szakmai gyakorlatot töltött Orfű, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája Községek Körjegyzőségénél, ahol gyakorlati oldalról is közelebbi kapcsolatba került a helyi közigazgatással. 2013-ban védte meg doktori értekezését “A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon” címmel summa cum laude minősítéssel.

Egyetemi tanulmányai alatt kezdetektől fogva a közjog iránt mutatott számottevő érdeklődést. Ennek keretében tagja és titkára volt előbb az Alkotmányjogi, majd a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tudományos diákkörnek, ezen kívül demonstrátorként működött közre az Alkotmányjogi, majd a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék munkájában. 2007-ben „A közigazgatási bíráskodás helyzete és jövője Magyarországon” című pályaművel indult az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a szintén e témában írt munkájával pedig ugyanebben az évben I. helyezést ért el a „Jövő Közigazgatásáért Alapítvány” által kiírt „Szamel Lajos Ösztöndíj” pályázaton.

2008 és 2011 között a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén doktoranduszként közreműködött az oktatói és kutatói munkában, ahol 2011-ben tanársegéddé nevezték ki. Azóta is részt vesz a Tanszék oktató és kutató munkájában, ennek keretében adjunktusként oktat a PTE ÁJK szinte valamennyi képzésén, így a jogász szakon, az igazságügyi igazgatási alapszakon és a közigazgatási mesterképzés keretében is. Emellett oktat a PTE Bölcsészettudományi Karának Szociálpolitika és Szociális munka Tanszékén, valamint óraadó a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén, 2017 szeptembere óta pedig – részállású – adjunktusként oktat az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén is. 2012-ben a Régiók Bizottsága külső felkért szakértőjeként részt vett a „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottságnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló munkadokumentuma előkészítésében. 2015 januárja és 2016 januárja között tagja volt az Igazságügyi Minisztérium keretei között felállított, az általános közigazgatási rendtartást előkészítő Közigazgatási Eljárásjogi Kodifikációs Bizottságnak.

Nyelvvizsgával igazolt nyelvtudással angol és német nyelvekből rendelkezik, de munkájához francia nyelvű forrásokat is használ. Tudományos és egyéb közleményeinek száma 117, emellett eddig több mint 20 hazai és külföldi tudományos konferencián tartott szakmai előadást. Megjelent publikációi közül több tankönyvfejezet, emellett egyetemi tankönyvek szerkesztője, valamint két, jogász doktoranduszok számára szervezett országos konferencia tanulmánykötetének társszerkesztője.

Főbb kutatási területei a fogyasztóvédelem közjogi szempontú vizsgálata, a közigazgatási bíráskodás elméleti és gyakorlati kérdései, a gazdasági közigazgatás egyes szegmensei mellett a szociális igazgatás tárgyköre, valamint a közigazgatás szervezetével és működésével kapcsolatos egyéb problémák.

2011-ben – a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatóiból álló – kutatócsoport tagjaként részt vett a „Transzparens Önkormányzatok hálózatának építése” című projekt szakmai tartalmának megvalósításában, 2012-ben pedig – Fábián Adrián és Csefkó Ferenc mellett – közreműködött a közszféra etika magatartásszabályaira vonatkozó elvárásokat és ajánlásokat tartalmazó policy paper kimunkálásában a Transparency International Magyarország Alapítvány felkérésére.

2009 és 2013 között a PTE ÁJK alumni referense volt. 2011 óta tagja a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Kuratóriumának. 2013 óta a PTE ÁJK Kari Tanácsának választott tagja.