Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Budapest – Beszámoló

BESZÁMOLÓ

Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 Budapest

Wlassics Gyula Emlékkonferencia c. rendezvényről

A Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok című országos rendezvénysorozat két napos zárókonferenciája 2019. december 3-4. között az Országos Bírósági Hivatalban Wlassics Gyula egykori Királyi Közigazgatási Bírósági elnök emlékének tiszteletet állítva került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, valamint az Országos Bírósági Hivatal szervezésében. A rendezvényen a 2018. január 1-jén hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló törvény jogalkalmazói gyakorlatáról és tapasztalatairól kormánymegbízottak, kormányhivatal vezetők, minisztériumi delegáltak, egyéb igazgatási szervek és hatóságok képviselői, bírók és ügyvédek tanácskoztak.

A szakmai rendezvény a konferencia névadójának állított emléktábla avatásával kezdődött. Wlassics Gyula hajdani budapesti lakóhelyénél, a Budapest V. kerület, Duna utca 1. szám alatti épület falán felavatott emléktáblával a résztvevők tiszteletüket fejezték ki.

Dr. Boros Anita a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, egyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, mérlegen a Kp. címmel tartott szakmai előadásában azt hangsúlyozta, hogy a közigazgatási hatóságok eljárása számos területet érint, amelyek során olyan szituációkkal kerülnek szembe, amikor gyakran tételes jogszabályok nélkül, sürgősen kell intézkedniük. Mindemellett bemutatta a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület eddigi tevékenységét.  Beszámolt az Egyesület által szervezett két nagy volumenű országos rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, tapasztalatairól, beszélt az Egyesület társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázata és az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről. Továbbá az Egyesület által megalapított Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények című folyóirattal kapcsolatos célokat, valamint az Egyesület által kitűzött rövid és hosszú távú terveket is ismertette.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke megnyitóbeszédében Wlassics Gyula munkásságáról és érdemeiről, a jogegység megteremtő tevékenységéről, valamint a közigazgatási bíráskodásra gyakorolt hatásáról beszélt.

Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a Kp. bírósági szervezetrendszerre és a szervezetigazgatásra gyakorolt hatásával kapcsolatosan tartott előadást. Kifejtette a személyi állomány növekedésével, a zöld bíróságokkal, a képzési rendszer hatályosításával, a kommunikációs rendszer változásával, a különböző kihívásokkal és a szakmai színvonal növekedésével kapcsolatos álláspontját.

Alkotmányossági kérdésekről Dr. Balogh Zsolt Péter kúriai tanácselnök tartott szakmai előadást, amelyben a közigazgatási bíróságok felállításával kapcsolatban korábban működő munkacsoportok feladatairól és tevékenységeiről beszélt. Kitért a normakontrollra, az Alkotmánybíróság tevékenységére, az egyes igazgatási modellek bemutatására, a szubjektív és objektív jogvédelem kérdéseire, a megelőző eljárásban résztvevő szakértő szerepére. Mindemellett a felek perbeli rendelkezéséről, mint alapjogról, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogról is beszélt.

Ezt követően ismételten Dr. Robotka Imre osztotta meg tapasztalatait, ezúttal a Kp. uniós jogi szintéren megjelenő hatásáról. Előadásában az elkülönült perrend és különbírósági rendszer, a tiszta és vegyes jogforrás, a Kp. tárgyi hatálya, a közigazgatási bíróság jogfejlesztő funkciója és a jogvédelem kapcsán a tagállami diverzitást mutatta be. Hangsúlyozta a közérthetőség és normagazdagság szembenállását. Bemutatta a tagállamok hatásköri szabályozását, eltérő kodifikációs technikákat, továbbá kitért az egyes pertárgyak és szervezeti összefüggések körére, a jogorvoslat, a hatásköri megosztás, a döntési jogkör, a pszeudo jogintézmény, valamint az egyezségkötés kérdésköreire.

Dr. Remes Gábor, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírója a másodfokú bíróság gyakorlatát ismertette a hallgatósággal. Kitért a bírói jogfejlesztés bemutatására, hatásköri és illetékességi kérdésekre, a pénzbírság kiszabásával kapcsolatosan a bíróságok mozgásterével, valamint a keresetlevél visszautasításával kapcsolatban osztotta meg gondolatait.

A közigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből Dr. Józsa Fábián, a KEJE alelnöke egyben, a Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője mutatta be a Kp. két éves gyakorlatát. Ennek körében ismertette a kormányhivatal perképviseleti osztálya hatósági ügyeinek és döntéseinek számát. Kiemelte a közigazgatási jogvita, mint a bírói utat kiszélesítő jogintézmény szerepét. Beszélt a függő hatályú döntéssel összefüggő problémákról, a közigazgatási nem peres eljárások visszaszorulásáról, a differenciált hatáskör telepítésről, az azonnali jogvédelmi eszközök rendszeréről, a bizonyítási szabályok változásáról, továbbá olyan új jogintézményekről, mint a mintaper, a bírósági közvetítés, az egyezség, illetve a bírói ítélettel szembeni engedetlenség szankcionálása.

A Kp. hatályosulásának két éves tapasztalatát ügyvédi szemszögből Dr. Jámbor Attila mutatta be, aki különös figyelmet szentelt a különböző akadályok bemutatásának. Kiemelte az ügyféli jogállás szabályozatlansága és kiforratlansága által okozott gyakorlati problémákat, a szakértői tevékenységgel kapcsolatosan érzékelt nehézségeket. Mindemellett az ügyfél oldalán jelentkező, a kereset benyújtásával, illetve az azonnali jogvédelemmel kapcsolatos problémákat taglalta.

A szakmai nap második felében dr. Gyergyák Ferenc, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnöke által levezetett panelbeszélgetés keretében Prof. Emeritus Dr. Tamás András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, illetve Ságiné Dr. Márkus Anett, a Fővárosi Törvényszék delegáltja vitatta meg a Kp. tárgyi hatályával összefüggő legfontosabb kérdéseket. A panelbeszélgetés résztvevői többek között arra kívántak választ kapni, hogy vajon szükség van-e a törvény tárgyi hatályára vonatkozó részletes taxációra, avagy sem.

A konferencia első napját dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró által meghatározott vitakérdések mentén tartott panelbeszélgetés zárta, amely keretében Dr. Sperka Kálmán, kúriai tanácselnök, Dr. Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, valamint Prof. Dr. Menyhárd Attila, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezetője fejtette ki véleményét a közigazgatási perről, mint az objektív és szubjektív jogvédelem eszközéről, valamint az eljárásban résztvevők szerepeinek változásáról.

A konferencia második napja a korábbi szakmai előadások során felmerült legérdekesebb kérdések kapcsán szervezett panelbeszélgetések keretében zajlott.

Az új perfajták és a keresethalmazat egyes kérdéseivel kapcsolatos panelbeszélgetést dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnök vezette. A felvetett téma vonatkozásában Dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, Dr. Lapsánszky András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogi igazgatója, Dr. Barabás Gergely ügyvéd és Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a megtámadási perekről, az egyszerűsített perekről, a keresethalmazatokról, a közigazgatási szerződésekről, a járulékos cselekményekről, valamint a végzés típusokról tanácskoztak.

Ezt követően az azonnali jogvédelem egyes kérdéseivel foglalkozó szekció vette kezdetét, dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit, Fővárosi Törvényszéki tanácselnök vezetésével, amelynek résztvevői Dr. Gyurita Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Lapsánszky András jogi igazgató, Dr. Baranyi Bertold ügyvéd és Dr. Bögös Fruzsina, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírója a Kp. változásának eredményével kapcsolatosan fejtették ki álláspontjukat, kitérve az ideiglenes intézkedés és az azonnali jogvédelem együttes alkalmazhatóságának lehetőségére, a kereset tartalmára, a jogos érdek sérelmének bizonyításának kérdésére, továbbá a fellebbezés halasztó hatályára, valamint a visszautasítás jogintézményére is.

A harmadik panelbeszélgetés az egyezségkötés, bírósági közvetítés és az alternatív vitarendezés lehetőségeinek vizsgálatára irányult. A beszélgetést dr. Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a mediációról tartott előadásával és összefoglalójával nyitotta meg. Az elhangzottakra Dr. Gyurita Rita főigazgató, Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal hivatalvezetője, valamint Dr. Szászi Ádám, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírója reagáltak.

Az utolsó szekcióban a közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdései kerültek megvitatásra dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró vezetésével. Dr. Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke, Dr. Korossy Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság igazgatója, Dr. Keresztény Péter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakjogásza, valamint Dr. Varga András, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének részvételével a közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdéseit vizsgálták.

Dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályának vezetője köszönetnyilvánítással és összegzéssel zárta a konferenciát.

Zárszóként Wlassics Gyula leköszönő beszédéből hangzott el egy idézet:

„Nem szívesen beszélek az elmúlt időkről, akik engem közelebbről ismertek azok úgyis tudják, hogy ki voltam és min dolgoztam. Függetlenül csináltam a dolgomat, ez pedig első kelléke ennek az állásnak. Bárki jön is ide, annak meg kell őriznie teljes függetlenségét. Sokat beszélnek mostanában arról, hogy a fiatalságnak nincs helye. Helyet kell biztosítani a fiatalok számára. Most más korszak van.”

A kétnapos konferencia szakmai hozadékát és egyedülállóságát az adta, hogy olyan témakörök, fókuszpontok kerültek bemutatásra, amelyek kurrens jogértelmezési munkát adnak a bíróságok, a közigazgatási szervezetek, a közigazgatási jogalkalmazók és az ügyvédi kar tagjai részére egyaránt.

 

Az Országos Bírósági Hivatal szakértő kollégáit, bíráit külön köszönet illeti a konferencián történő szervezési és szakmai szerepvállalásért, amely nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

A rendezvényről készített hírek elérhetők az alábbi linkeken:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/wlassics-gyula-emlekkonferencia-kozigazgatasi-perrendtartas-elso-ket-0

https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/emlektabla-avatassal-vette-kezdetet-wlassics-gyula-emlekkonferencia