Category Archives: Letölthető cikkek, tanulmányok

Feik Csaba: A függő hatályú döntések alkalmazása a közigazgatási eljárások során

A függő hatályú döntések alkalmazása a közigazgatási eljárások során

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) által nevesített és alkalmazott függő hatályú döntések alkalmazása, az ezzel kapcsolatos eljárás több mint egy évvel a törvény hatálybalépése után is okoz értelmezési nehézségeket, jogalkalmazási problémákat.

Mikor kell függő hatályú döntést hozni? A függő hatályú döntés határozat-e vagy végzés? S vajon miért „függő”, azaz mit tart függőben, mit függeszt fel, vagy felfüggeszt-e egyáltalán valamit az eljárásban, s ha igen, akkor mi az?

A függő hatályú döntés meghozatalához kapcsolódó eljárás nem önálló eljárási forma az Ákr-ben.

Ez következik abból is, hogy az ügyfél kérelme vagy automatikus döntéshozatali eljárásban, vagy sommás eljárásban, vagy teljes eljárásban bírálható el.

Az ügyintézési határidő pedig huszonnégy óra az automatikus döntéshozatali eljárás esetén, nyolc nap a sommás eljárásnál és hatvan nap a teljes eljárásban (kivéve, ha ágazati jogszabály a teljes eljárásra más határidőt állapít meg).

Függő hatályú döntést a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül köteles hozni, mégpedig akkor, ha ez a nyolc nap nem elegendő számára ahhoz, hogy érdemi döntést hozzon. Azaz: nem áll minden szükséges adat a rendelkezésére, s a tényállás tisztázásra szorul, vagy az eljárásban ellenérdekű ügyfél szerepel.

A lényeg tehát az, hogy a végleges döntés meghozatala nyolc napon belül nem lehetséges és az ügyet csak teljes eljárásban lehet elintézni. Azaz: a végleges döntés meghozatalához nyolc napnál többre, de hatvan napnál nem többre van szükség.

S persze teljes eljárást kell lefolytatni akkor is, ha az automatikus döntéshozatali eljárásban vagy a sommás eljárásban hozott döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél azt kéri, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, de már teljes eljárásban bírálja el.

A hatóság tehát teljes eljárás esetén – az eljárás megindításától számított nyolc napon belül – hoz függő hatályú döntést. Mindebből az is következik – a nyolc napos határidőből és a teljes eljárásból –, hogy a hatóság a nyolc napon belüli érdemi döntés-hozatal esetén kívül szintén mellőzi a függő hatályú döntés meghozatalát, ha az eljárás megindításától számított nyolc napon belül visszautasítja az ügyfél kérelmét; az eljárást megszünteti vagy felfüggeszti; vagy a kérelem elintézését függőben tartja; s akkor is, ha az eljárás szünetel.

Emellett nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának akkor sem, ha a döntés központi államigazgatási szerv (kivéve: központi hivatal) vagy a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik; s akkor sem, ha az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmény.

A fentiektől eltérő esetekben a teljes eljárás lefolytatása függő hatályú döntést is igényel.

De mi a függő hatályú döntés joghatása?

Ezt az Ákr. egyértelműen meghatározza, amikor azt mondja, hogy a hatóság a döntésében rendelkezik arról, hogy:

a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételéért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni;

b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;

c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.

A hatóság döntésének formája csak az első két esetet (az a) és b) pontot) tartalmazó döntés esetében függő hatályú végzés, a harmadik esetet (a c) pontot) is tartalmazó esetben függő hatályú határozat, mivel az utóbbi esetben a döntés olyan érdemi döntés, amely ellen fellebbezési jog illeti meg az ügyfelet.

Ez utóbbi esetre érvényes tehát leginkább a függő hatályú döntés lényegi tartalma, hiszen e döntés valójában a hatóság hallgatására épülő olyan jogintézmény, amelynél a kérelmezett jog gyakorlása akkor illeti meg (akkor is megilleti) az ügyfelet, ha a hatóság nem dönt, azaz hallgat, határidőben nem hoz érdemi döntést.

S azt se feledjük: nem lehet függő hatályú végzést – csak függő hatályú határozatot – hozni ott, ahol az eljárást lezáró végleges döntés is határozat lenne. Ez egyértelműen következik abból is, hogy a hatóság hallgatása esetén lényegében a függő hatályú döntés válik véglegessé, azaz tehát a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. Ha a végleges döntés határozat, akkor a függő hatályú döntés – amely adott esetben véglegessé válhat – szintén csak határozat lehet.

Az Ákr. korlátozó szabálya jelenik meg azonban bizonyos ügytípusoknál, illetve döntéseknél. A kérelmezett jog ügyfél általi gyakorlása az ügyintézési határidő túllépése esetén nem automatikus a hatósági bizonyítvány vagy a hatósági igazolvány kiállításánál; a hatósági nyilvántartásba való bejegyzés, törlés, módosítás esetén; a hatósági szerződéseknél; azokban az esetekben, ahol az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől vagy a tényállás tisztázásától függő összeget kell meghatározni; s ott, ahol a törvény így rendelkezik.

A függő hatály elnevezéséből az is következik, hogy e döntéshez annak kibocsátását követően még nem kapcsolódnak joghatások, azaz a döntés még függőben van. Időbeli feltételtől függ. Azaz: a döntés joghatása a hatóság jogszerűtlen hallgatásának bekövetkezésével, az ügyintézési határidő érdemi döntés nélküli elteltével következik be.

Ha a hatóság határidőben meghozza az érdemi, végleges döntését vagy az eljárást megszünteti, a függő hatályú döntésnek lényegében semmi jelentősége, megmarad az ügyfél egyfajta értesítésének eszköze szintjén. Az ügyintézési határidő (eredménytelen) eltelte tehát az a joghatást kiváltó időpont, amely a függő hatályú döntés olyan kötelező tartalmi eleme, amelyet e döntésben naptári dátum szerint pontosan szerepeltetni kell. Ahogy az Ákr. ezt tartalmazza: a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a hatóság az ügyintézési határidő elteltével (pontosabban: azon belül) az ügy érdemében nem dönt (vagy az eljárást nem szünteti meg).

A jogbiztonság pedig ilyen esetben megköveteli, hogy a hatóság – tájékoztatási kötelezettségének is eleget téve – a függő hatályú döntés véglegessé válásáról értesítse a felügyeleti szervét s mindazokat, akikkel a döntést közölte, továbbá intézkedjen a kérelmező ügyfél által megfizetett eljárási illeték, díj összegének visszafizetése, ezek hiányában tízezer forint megfizetése, továbbá a megelőlegezett eljárási költség megtérítése iránt.

A függő hatályú döntés elleni jogorvoslat is – értelemszerűen – eltérő a függő hatályú határozatok és végzések esetében.

A kérelmező ügyfelet megillető jog gyakorlása tárgyában hozott függő hatályú határozat esetében a jogorvoslati határidő a közlést és a joghatást kiváltó határnapot követően, meghatározott feltételek teljesülését – azaz a hatóság jogszerűtlen hallgatását – követő napon kezdődik. A függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban pedig vizsgálni kell, hogy a kérelmezett jog gyakorlásának feltételei valóban fennállnak-e.

A függő hatályú végzés ellen – jellegéből következően – fellebbezésnek nincs helye, tehát az a joghatást kiváltó határnap elteltét követően véglegessé válik. Így az ügyfél oldalán jogosultság, a hatóság oldalán pedig kötelezettség keletkezik a függő hatályú döntésben foglalt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, ezek hiányában tízezer forint megfizetésére.

A függő hatályú döntés – fentiekből is láthatóan – az eljárás gyorsítását is célozza akkor, ha a hatóság nem tartja az ügyintézési határidőt. Az ügyfél érdekét szolgálja tehát elsősorban azzal, hogy biztosítja számára a kérelem teljesülését akkor is, ha a hatóság elmulasztja a döntéshozatalt. Értelemszerűen ez a lehetőség nem terjedhet ki minden eljárásra és döntésre. Viszont mindenképpen arra ösztönzi a hatóságokat, hogy „ne üljenek” egy-egy ügyön túl sokáig, azaz: az ügyfélbarát, gyors ügyintézést szolgálja.

 

                                                                                            Dr. Feik Csaba

                                                                                                    jegyző

                                                                                   Ercsi Város Önkormányzat;

                                                                                   címzetes egyetemi docens

                                                                            Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A cikk más Kiadónál már megjelent, azonban a Kiadó hozzájárult a mű Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület honlapján történő közzétételéhez.

 

Feik Csaba: A közigazgatási eljárás végrehajtási szabályairól

A közigazgatási eljárás végrehajtási szabályairól

A közigazgatási eljárásban a végrehajtás szabályai és azok alkalmazása sohasem volt az eljárás legkönnyebb és leghatékonyabb része.

Ma sem az, s valószínűleg ezt még tovább bonyolítja – bár nem feltétlenül teszi nehezebbé – az az új megoldás, melyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) vezetett be és rendelt alkalmazni a végleges döntésekben foglaltak foganatosítása érdekében.

Nyilvánvalóan nem az az optimális, ha az eljárás eljut a végrehajtási szakaszig, hiszen egy döntés akkor éri el a jogalkotó és a jogalkalmazó által kitűzött célt, ha azt annak címzettje – jogosultja vagy esetünkben leginkább kötelezettje – önként teljesíti. Azaz: az eljárás nem jut el a végrehajtás szakaszába, a döntést nem kell kikényszeríteni. Hiszen az Ákr. is – mint más eljárási törvények – a végrehajtási eljárást csak végső eszközként (ultima ratióként) biztosítja a hatóság számára.

Na de melyik is az a hatóság, amelyik ezt alkalmazza?

Mert az igaz, hogy a végrehajtás a közigazgatási eljárás harmadik (vagy fellebbezés hiányában második) szakasza, azaz az alapeljárás és a – szintén csak lehetséges – jogorvoslati eljárás utáni, nem feltétlenül bekövetkező szakasza, de megmarad-e vagy visszatér-e ez az eljárás az elsőfokú hatósághoz?

Mert korábban visszatért s ez kivételesen, az Ákr. alapján ma is előfordul. De nem ez, illetve részben nem ez a fő szabály.

A változást, a végrehajtás foganatosításának szabályai megváltoztatását főként a hatékonyság, az eredményesség és a jogalkalmazás egységesítése indokolta.

Az természetesen ma is érvényes, hogy a végrehajtás a különböző kötelezettséget megállapító, vagy valamit tilalmazó határozatokban foglaltak nem teljesítése esetén alkalmazandó. Tehát akkor, ha a kötelezett önként nem teljesíti kötelezettségét a hatóság által megadott határidőn belül.

Vagyis a végrehajtás a leggyakoribb esetekben nem más, mint a hatóság végleges döntésében megállapított kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása miatt alkalmazandó hatósági eljárás. A hatóság döntésében foglaltak végrehajtás útján történő érvényesítése, kikényszerítése pedig többnyire vagyoni végrehajtás útján történik.

Nagyon fontos rendelkezése a törvénynek, hogy – amennyiben az Ákr. eltérően nem rendelkezik – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) rendelkezéseit kell alkalmazni a közigazgatási végrehajtási eljárásban. A fogalomhasználat értelemszerűen más, hiszen ahol a Vht. bíróságot említ, ott a végrehajtást elrendelő hatóságot; ahol végrehajtót, ott a végrehajtást foganatosító szervet; ahol végrehajtható okiratot, ott végrehajtható döntést; ahol pedig adóst, ott kötelezettet kell érteni a közigazgatási végrehajtás esetében.

Viszont talán ennél is fontosabb – legalábbis a végrehajtás foganatosítása szempontjából –, hogy abban az esetben, ha a végrehajtást az állami adóhatóság – azaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – foganatosította, az Ákr. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem is kell alkalmazni. A NAV ugyanis az eljárását – így a végrehajtást sem – nem az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint folytatja le.

De – függetlenül attól, hogy ez az alapvető változás is meghatározó jelentőségű – ne menjünk a dolgok elébe. Mert a végrehajtási eljárásnak természetesen megvannak a maga logikai szakaszai, menete, amelyek – nem említve itt a végrehajtás felfüggesztésének eseteit – az alábbi elkülönülő részekből tevődnek össze:

 

1.A végrehajtás elrendelése

A végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, ha pedig másodfokú döntés is született (jogorvoslat eredményeként), akkor az elsőfokú hatóság rendeli el, méghozzá hivatalból, vagy az ügyfél kérelmére.

Hivatalból indított eljárás esetén a végrehajtási eljárás is hivatalból indul.

Az ügyfél kérelmére indított eljárás esetén – a döntés véglegessé válását követően – a végrehajtás elrendelése szintén az ügyfél kérelmére indul. Ez többnyire ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) szereplését is feltételezi az eljárásban. A hatóság akkor jár el helyesen, ha erről – azaz arról, hogy a végrehajtás az ügyfél kérelmére indul – már az eljárás megindításakor tájékoztatja az ügyfelet, mivel sok esetben az ügyfél nincs tisztában azzal, hogy a végrehajtás csak akkor indul meg, ha ő ezt külön kérelmezi.

A hatóság a döntés végrehajthatóságától, illetve a végrehajtás elrendelésére irányuló ügyféli kérelem beérkezésétől számított öt napon belül rendeli el a végrehatást és e döntését közli a végrehajtást foganatosító szervvel is.

A végrehajtás tehát annak elrendelése alapján történik. Ez azért is fontos, mert felveti azt a kérdést, hogy a végrehajtást foganatosító szerv – többnyire tehát az állami adóhatóság –, hogyan, mi alapján intézkedik.

A végrehajtás elrendelése – bár az Ákr. nem szabályozza ezt egyértelműen – azt feltételezi, hogy erről döntést kell hozni. Ha döntést, az pedig ez esetben csak végzés lehet. E végzést meg kell küldeni a végrehajtást foganatosító szervnek.

Ez alól csak az lehet kivétel – s ez sem feltétlenül –, amikor az elsőfokú hatóság és a végrehajtást foganatosító hatóság azonos. Ezt lehetővé teheti törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet. Tehát például a helyi önkormányzat rendeletében lehetővé teheti, hogy a képviselő-testület vagy annak szerve által hozott önkormányzati hatósági döntést az azt meghozó szerv foganatosítsa a Vht. szabályainak alkalmazásával. A végrehajtás elrendelésének és foganatosításának az alapját pedig az Ákr. 132. §-a adja, miszerint „Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható”. S ez esetben az elrendelő és foganatosító hatóság tehát azonos.

Ha azonban az elsőfokú hatóság nem azonos a végrehajtást foganatosító szervvel, vagy a másodfokú döntést követi a végrehajtás, azt csak végzéssel lehet elrendelni. Annak ellenére, hogy a végrehajtás alapja természetesen itt is az Ákr. 132. §-a. E végzés ellen fellebbezésnek – törvény általi ilyen kifejezett felhatalmazás esetét kivéve – nincs, nem lehet helye, hiszen a végrehajtás a végleges döntés kikényszerítése érdekében történik. Amennyiben a végzés jogellenes, ellene közigazgatási per természetesen indítható.

 

2. A végrehajtás foganatosítása

Ahogy arról már volt szó, a végrehajtást főszabály szerint az állami adóhatóság foganatosítja. Ennek során a NAV nem a Vht., hanem az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezéseit alkalmazza általános szabályként.

A végrehajtást foganatosító szerv – legyen az a NAV vagy más, például az elsőfokú hatóság – a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthet. Ez esetben is igaz továbbra is, hogy a végrehajtás során a végrehajtást elrendelő hatóság jogosult csak végzést hozni.

 

3. A végrehajtás megszüntetése

A végrehajtási eljárás a végleges határozatban foglalt kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik és erről nem kell külön végzésben rendelkezni. A végrehajtás megszüntetéséről akkor kell külön végzést hozni, ha a végrehajtást anélkül kell befejezni, hogy a kötelezett eleget tett volna a végleges határozatban előírt kötelezettségének.

A végrehajtást elrendelő hatóság a végrehajtást akkor is megszüntetheti, ha:

  • a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri és ez mások jogait nem sérti;
  • a követelés elévült és a végrehajtás megszüntetését a kötelezett kéri;
  • további végrehajtási eljárási cselekménytől eredmény nem várható.

A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott megszüntetési okokról és a végrehajtás befejezéséről a végrehajtást elrendelő hatóságot szintén értesíti.

Fent említett végrehajtási szabályok teljes elemzésétől, ismertetésétől eltekintettem. Egyrészt azért, mert ezzel kapcsolatban már több kiváló mű született (például Boros Anita – Darák Péter szerkesztésében „Az általános közigazgatási rendtartás szabályai”, NKE, 2018). Másrészt azért, mert leginkább arra a részre kívántam fókuszálni, hogy miként kell értelmezni és alkalmazni a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának szabályait, pontosabban a gyakorlatban hogyan és milyen intézkedések, döntések révén jutunk el a végleges döntéstől annak foganatosításáig. Természetesen maga a végrehajtási eljárás ennél jóval bonyolultabb és összetetteb. Azonban az ezzel foglalkozó és ennek megfelelő jogi eszközökkel és szakember-állománnyal rendelkező szervek (állami adóhatóság, bírósági végrehajtók) mindezt – általános szabályként már nem az Ákr., hanem a Vht. és az Ávt. alkalmazásával – nagy szakértelemmel végzik.

                                                                                               Dr. Feik Csaba

                                                                                              jegyző

                                                                             Ercsi Város Önkormányzat;

                                                                             címzetes egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A cikk más Kiadónál már megjelent, azonban a Kiadó hozzájárult a mű Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület honlapján történő közzétételéhez.

A NAV és az MNB kiadmányozási anomáliája

Összefoglaló

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiadmányozási anomáliája miatt határozatainak semmisségével kapcsolatban

az Alkotmánybíróság és a Kúria illetékes jogegységi tanácsa által meghozott döntésekről

Megjelent a Magyar Közlöny 2019. évi 12. számában, 2019.01.30. napján a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa által meghozott, a közigazgatási határozatok semmisségével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/2019. KMPJE jogegységi határozata.

A közelmúltban számtalan per indult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellen azon az alapon, hogy a NAV által kiadott határozatot nem a döntés meghozatalára jogosult személy, az ún. hatáskör gyakorlója írta alá, hanem a helyettese, és sok esetben az aláírásból a helyettes személye sem volt beazonosítható. A közigazgatási bíróságok ezekben a perekben a NAV határozatát rendszerint megsemmisítették és a NAV-ot új határozat meghozatalára kötelezték.

A hibásan kiadmányozott NAV-határozatok ügyében a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője kezdeményezett jogegységi eljárást, arra hivatkozással, hogy a bíróságok ítélkezési gyakorlata nem egységes.

Ezeknek az ügyeknek a központi kérdése az, hogy egy adminisztrációs hiba az adóhatóság részéről járhat-e azzal a következménnyel, hogy az adóhatóság végérvényesen elesik az adó beszedésétől. A bíróságok eddig szigorú és az adóhatóságokra nézve kedvezőtlen álláspontot képviseltek. A Kúria jogegységi határozata azonban elveszi a kérdés élét, mert a kiadmányozás körében elkövetett hibát nem tekinti semmisségi oknak.

A Kúria hét bíróból álló jogegységi tanácsa (melynek elnöke Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke volt) az eljárása során figyelembe vette a Legfőbb Ügyész nyilatkozatát, továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének álláspontját, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke egyetemi tanárának véleményét is, továbbá az Alkotmánybíróság egy tavalyi – ugyancsak a kiadmányozás kérdéskörét érintő – határozatát is.

A Kúria bírái a jogegységi határozatban arra a következtetésre jutottak, hogy a polgári jogban a semmisség anyagi jogi kategória, amelynek elsősorban a szerződéses jogviszonyokban van jelentősége, ezzel szemben a közigazgatási eljárási jogban a semmisség eljárásjogi jogfogalom, amely a hatósági döntésekhez kapcsolódik. A semmisség tárgyának és jellegének alapvető eltérései miatt a közigazgatási hatósági eljárási törvényben foglaltak értelmezéséhez a polgári jogban kimunkált értelmezés és joggyakorlat közvetlen iránymutatásul nem szolgálhat.

A közigazgatási döntés kiadmányozójának aláírásával kapcsolatos hiba vagy hiányosság önmagában nem eredményez semmisséget, hanem csak eljárási jogszabálysértésnek minősül. A Kúria álláspontja szerint nincs akadálya annak, hogy az adóhatósági döntést ne személyesen a hatáskör gyakorlója, hanem egy általa kijelölt más személy írja alá, kiadmányozza, és önmagában az sem teszi semmissé az így kiadmányozott határozatot, ha az aláíró személye az aláírásból nem beazonosítható. Mindez természetesen csak akkor igaz, ha az eljárás egészéből, a döntés külső megjelenéséből, tartalmából megállapítható, hogy ténylegesen melyik hatóság járt el, valamint, hogy a hatóságnak volt-e jogszabályon alapuló hatásköre az ügyben történő eljárásra, döntéshozatalra.

Hasonló kérdésben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatainak semmisségével kapcsolatban is indultak eljárások. Az ügyben az Alkotmánybíróság 23/2018. (XII. 28.) számú AB határozata (megjelent: Magyar Közlöny 2018. évi 215. szám, 2018.12.28.) megállapította, hogy a Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenes, mivel sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglaltakat, ezért azt megsemmisítette.

Az AB határozat tartalma alapján az indítványozó Magyar Nemzeti Bank alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúria és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletei ellen. Az ügy előzményeképpen a Magyar Nemzeti Bank ellenőrizte egy befektetési társaság működését, majd kezdeményezte a társaság felszámolását, és vizsgálatot indított a társaság igazgatósági tagjával szemben. A vizsgálat eredményeképpen az igazgatósági tagot felügyeleti bírság megfizetésére kötelezték egy olyan határozatban, amelyet a Bank egyik alelnöke írt alá ún. „átruházott kiadmányozási jogkörben” eljárva, a „Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján”. A megbírságolt igazgatósági tag a kiadmányozás visszásságaira hivatkozva kérte a határozat hatályon kívül helyezését. Az elsőfokú bíróság hatályon kívül is helyezte azt, mivel álláspontja szerint a Pénzügyi Stabilitási Tanács hatáskörének elvonásával az alelnök saját nevében hozta meg a határozatot. A Kúria az elsőfokú bíróság jogerős ítéletét hatályában fenntartotta, és az alkotmányossági kérdésben érdemi és végleges döntést hozott.

Az Alkotmánybíróságnak az ügyben azt kellett megvizsgálnia, hogy a kiadmányozás fogalmának a Kúria ítéletében foglalt értelmezése sérti-e az indítványozó tisztességes eljáráshoz fűződő jogát. A testület ennek megítélésekor elemezte a jogszabályi környezetet, a szabályozás célját és a konkrét ügy tényállását is. Míg a Kúria szerint a kiadmányozás lényegében a döntés aláírásával szinonim fogalom, addig a jogalkotó a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása kapcsán egyértelműen utalt a rugalmasabb döntéshozatalra irányuló szándékára. A bíróságoknak a jogszabályokat a jogszabály céljára tekintettel kell értelmeznie, a Kúria ezzel szemben – az Alkotmánybíróság álláspontja értelmében az alaptörvénybeli kötelezettsége ellenére – nem vette figyelembe a jogszabály célját. A meghozott bírói döntés önkényessé vált, mert kilépett abból a jogértelmezési keretből, amelyet számára az Alaptörvény előírt. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította a Kúria ítéletének alaptörvény-ellenességét, és azt megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság megjegyezte: nem tekinti feladatának a bírósági jogalkalmazás felülvizsgálatát, csupán annak alkotmányos kereteinek betartását ellenőrzi, különös tekintettel a bírósági jogértelmezésnek az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt lényeges elemeire, valamint különös tekintettel a jogszabályi célhoz kötött jogértelmezési alapelv vizsgálatára.

A kiadmányozás fogalmának tartalma eltérő a hatósági eljárások és a bírósági eljárások esetében. A bírósági eljárásoknál a bíró a hatáskör címzettje és gyakorlója is egyben, helyette más nem járhat el. Ezzel szemben a közigazgatási (és ezen belül a hatósági) eljárásokban a hatáskör címzettje a közigazgatási szerv, gyakorlója a szerv maga vagy valamely vezetője, illetve alkalmazottja, azaz elválhat egymástól a hatáskör címzettje és gyakorlója. Ebből következően a kiadmányozás is mást jelent a kétféle eljárásban. A bíróság esetén a kiadmányozás csak a bíró, illetve a bírói tanács által meghozott és aláírt döntés további példányainak hitelesítését jelenti. A közigazgatási, és főként a hatósági eljárásban a kiadmányozás emellett a hatáskör gyakorlását, a döntés tényleges meghozatalát is magában foglalja. A kiadmányozási jog e gyakorlása ténylegesen nem érinti a hatáskört, csupán a látszólagos hatáskör-átruházás egyik esetét valósítja meg. A látszólagosság azt jelenti, hogy ténylegesen nem az a személy vagy testület (jelen esetben a PST) gyakorolja a hatáskört, akire nézve azt a jogszabály megállapította, hanem annak felhatalmazása alapján egy belső szabályzatban (jelen esetben ügyrendben) a hatáskör címzettje által feljogosított személy, akinek eljárási cselekményeit és döntéseit azonban a hatáskörrel rendelkező hatóságnak kell betudni. A hatáskör címzettje és gyakorlója közti megkülönböztetést a hatósági eljárások gyakorlatában számos szükségszerű (pl. a hatáskör címzettje jogi személyként ténylegesen nem képes eljárni), vagy hatékonysági, gazdaságossági megfontolás (az elintézendő ügyek nagy száma) indokolhatja, mint ahogy ez a jelen ügyben is történt. Ezen megfontolások figyelembe vételével az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt, észszerű és gazdaságos célra vonatkozó jogszabály-értelmezési kötelezettségeknek az MNB törvényben foglalt kiadmányozás fogalmának azon értelmezése felel meg, amely lehetővé teszi a PST érintett hatósági döntései meghozatalának delegálását.

A döntéshez párhuzamos indokolást csatolt Dr. Pokol Béla, Dr. Szabó Marcel és Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró, különvéleményt fűzött Dr. Czine Ágnes, Dr. Dienes-Oehm Egon, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó, Dr. Salamon László, Dr. Schanda Balázs, Dr. Stumpf István és Dr. Szalay Péter alkotmánybíró.

Az összefoglaló tárgyát képező jogegységi határozatot, valamint az Alkotmánybíróság határozatát a következő linken lehet megtekinteni:

https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12019-szamu-kmpje-hatarozat

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/73efdda9c9a98bdeef9bb3e929310557aac38a36/megtekintes

Bővebb információkért kattintson IDE.

 

Az Ákr. módosításainak összefoglalása

Az Ákr. módosításáról

Elmúlt egy éve, hogy 2018. január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) váltotta fel. Az új kódex új alapokra helyezte az eljárási szabályozást és a közigazgatási jogalkalmazók számára is a hosszú évek során rögzült, megszokott eljárási rend helyébe jelentős újításokat hozott.

A 2018. év komoly mérföldkő a jogalkalmazók életében azért is, mert valamennyi eljárási kódex megújult. 2018. január 1. napjával lépett hatályba az említett Ákr. mellett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.), a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), és 2018. július 1. napján a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) is.

Figyelemmel arra, hogy az Ákr. rövid ideje van csak hatályban, annak gyakorlati alkalmazhatósága egyelőre nehezen ítélhető meg. Azáltal viszont, hogy az eljárási kodifikációs eredményeknek köszönhetően az Ákr. közvetlen hatással van a bírósági rendszerre is, fontos kijelenteni és szem előtt tartani, hogy a hatékony bírósági felülvizsgálat és az azt megelőző közigazgatási eljárás megfelelőségének alapvető feltétele a stabilitás. Ezt tükrözi annak a ténye is, hogy az Ákr. a hatályba lépése előtti módosításokat, kiegészítéseket leszámítva, valójában két kisebb, technikai jellegű, jogalkalmazást segítő változtatáson esett át 2018. év folyamán. Ezek a következők voltak.

  1. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Be. csomag) a jogrendszer koherenciájának megteremtése érdekében közel 170 törvényt módosított az új Be. új, illetve megváltozott tartalmú vagy elnevezésű jogintézményeire tekintettel. A Be. csomagban azon technikai módosítások elvégzésére, amelyek sarkalatos törvényi rendelkezéseket érintenek, nem került sor. Az új Be. hatálybalépésével azonban elengedhetetlenné vált ezen technikai változások átvezetése is az érintett rendelkezésekben. Ennek megfelelően 2018. július 01. napjától kezdődően az Ákr. Jogorvoslat című IX. Fejezetének A semmisség általános szabályairól szóló szakaszában
  • 123. § (1) bekezdés d) pontjában az „ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen határozat” szöveg és
  • 123. § (1) bekezdés e) pontjában az „ügyész a vádemelést elhalasztotta” szövegrész helyébe az „ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott” szöveg lépett.

A módosítás indoka egyfelől, az új büntetőeljárási törvénynek a határozatok jogerejéről, véglegességéről és ennek tanúsításáról szóló rendelkezései. Másfelől a hatályos új Be. kódexben a „vádemelés elhalasztása” néven ismert jogintézmény „feltételes ügyészi felfüggesztés” új elnevezést kapott.

2. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény egyrészről az Ákr. és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes jogszabályi módosításokat is tartalmazza. E módosítások alapvető célja az, hogy az Ákr. 8. § (3) bekezdéséből fakadó követelményeknek eleget tudjon tenni minden ágazat, és a szükséges eljárási szabályokat miniszteri rendeletnél magasabb szintű jogforrásban tudják elhelyezni.

A módosító törvény másrészről az Ákr. és Kp. hatálybalépéséhez kapcsolódó jogrendszeri felülvizsgálat során azonosított, kiüresedett törvények és törvényerejű rendeletek technikai deregulálását is, valamint az Ákr. és Kp. hatálybalépéséhez kapcsolódó jogrendszeri felülvizsgálat során azonosított, az elmúlt évtizedek jogfejlődését nem követő törvényi szintű rendelkezések technikai módosítását is elvégzi. Ennek megfelelően 2019. január 01. napjától kezdődően az Ákr. Alapelvek és a törvény hatálya című I. Fejezetének az Általános és különös eljárási szabályok viszonyát szabályozó szakaszában a 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „(3) Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.”

Az Ákr. megalkotásának egyik fontos célja volt, hogy a közigazgatási eljárást általános jelleggel szabályozó kódexből kikerüljenek az anyagi jogi rendelkezések, így többek között a közigazgatási bírságolásra vonatkozó szabályozás is. Ezeket az előírásokat önálló jogszabályban, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (Szankció tv.) helyezte el a jogalkotó. A törvény eredetileg 2018. január 1. napján a Ket. hatályon kívül helyezését követően lépett volna hatályba, azonban hatálybalépését a jogalkotó 2020. január 1. napjában jelölte meg. Az átmeneti időszak során így az idézett módosító törvényt kell alkalmazni a közigazgatási bírságolás során, amely számos egyéb módosító rendelkezést is tartalmaz.

3. Fentiek mellett 2019. január 4. napjától kezdődően módosulnak az Ákr. Záró rendelkezések című XII. Fejezetének a Kormány számára adott felhatalmazásokról szóló 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezései is.

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közérdekű igényérvényesítés keretében védheti a fogyasztók polgári jogi igényeit

2018. július hó 25. napján kihirdetésre került és 2018. augusztus hó 1. napján hatályba lépett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XXXIX. törvény. A módosítás eredményeképpen bevezetésre került – a 3/B alcím alatt – a közérdekű igényérvényesítés jogintézménye, mely a fogyasztói jogok hatékonyabb védelmét célozza, és amelynek keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt.

2013. évi XXII. törvény módosulásának megtekintéséhez kattintson IDE

 

Módosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A 2016. április hó 27. napján elfogadott és a tagállamoknak több mint két éves felkészülési időt biztosító Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 2018. május hó 25. napján lépett hatályba. A GDPR-nak való megfelelés, valamint a rendelet által nyitva hagyott egyes területek szabályozására a jogalkotó átfogóan módosította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.)az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv. novella).A szóban forgó Infotv. novella 2018. július hó 25. napján került kihirdetésre és július hó 26. napján lépett hatályba.

2011. évi CXII. törvény módosulásának megtekintéséhez kattintson IDE 

Megjelent az Emberi jogi enciklopédia

A HVG-Orac kiadó gondozásában, 2018 nyarán megjelent az Emberi jogi enciklopédia, mely az MTA TK Jogtudományi Intézet kiemelt projektjeként, Lamm Vanda akadémikus szerkesztésében látott napvilágot. A hiánypótló kötet terjedelme 748. oldal, mely 60 szerző közreműködésével készült el és több, mint 100 tanulmányt tartalmaz.

Változás az üzleti titok jogi szabályozásában

2018 augusztus hó 8. napján hatályba lépett az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Ütv.). A jogalkotó a korábbi párhuzamos szabályozás elkerülése céljából alkotta meg az új jogszabályt, ugyanis a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) külön-külön rendelkezett az üzleti titokról, mely nehezítette az átláthatóságot és a jogalkalmazást. A törvény tervezetének indokolása is utalt e tényre: „[a]z üzleti titok megsértése esetén eddig kettős jogalap, a Tpvt. és a Ptk. alapján is lehetett eljárást kezdeményezni, ez a kettős rendszer azonban kevésbé volt átlátható.” Az Ütv. két fejezetre tagozódik. Míg az első fejezet anyagi jogi szabályokat, addig a második fejezet alaki jogi szabályokat tartalmaz. Az első fejezet (anyagi jogi rész) körében rendelkezik az Ütv. az üzleti titokhoz fűződő jogról, az üzleti titok védelme alóli kivételi körről, az üzleti titokhoz fűződő jog megsértéséről és annak szankcióiról. A második fejezet (alaki jogi rész) ehhez képest a bírói út, a polgári peres eljárás szabályainak alkalmazását, az üzleti titok megsértésével összefüggő polgári peres eljárásokban történő megőrzését, az iratbetekintési és a tárgyaláson való részvételi jog korlátozását, valamint az ideiglenes intézkedéseket tartalmazza. Bár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) kifejezetten nem nevesíti az üzleti titkot, csak védett titokról, védett adatról szól, megjegyzendő ugyanakkor, hogy az Ákr. tágabb kategóriaként kezeli a védett adat fogalmát (bár ez explicite nincs kimondva, de a miniszteri indokolás utal rá), abba ugyanis az üzleti titok mellett például a magántitok is beletartozik.

Az üzleti titok jogi szabályozásában történt változások megtekintéséhez kattintson IDE